• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

30 Νο­ε­βρί­ου 2014 - Τοῦ Ἁ­γί­ου Ἀ­πο­στό­λου Ἀν­δρέ­ου

E-mail Εκτύπωση PDF
Evagelion_KyriakisΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 48
Τοῦ Ἁ­γί­ου Ἀ­πο­στό­λου Ἀν­δρέ­ου
30 Νο­ε­βρί­ου 2014
Ἰ­ω­άν­νου α΄ 35 - 52

Μὲ τὸ κλεί­σι­μο τοῦ φθι­νο­πώ­ρου, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, σή­με­ρα 30 Νο­εμ­βρί­ου, γι­ορ­τά­ζου­με τὴ μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου Ἀ­πο­στό­λου Ἀν­δρέ­α. Μα­ζὶ μὲ τὸν ἀ­δελ­φὸ του Ἀ­πό­στο­λο Πέ­τρο ἦ­ταν οἱ πρῶ­τοι μα­θη­τὲς τοῦ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ. Ψα­ρά­δες ἀ­πὸ τὴν πό­λη Βη­σθα­ϊ­δά, με­σαί­ου οἰ­κο­νο­μι­κοῦ ἐ­πι­πέ­δου, προ­φα­νῶς σε­βα­στὰ μέ­λη τῆς το­πι­κῆς κοι­νω­νί­ας, πι­στοὶ ἀ­κό­λου­θοι καὶ γνῶ­στες τοῦ νό­μου τοῦ Θε­οῦ.

Περισσότερα...

Συλλογή ΜΟΝΟ κλινοσκεπασμάτων στην Ιματιοθήκη

E-mail Εκτύπωση PDF

imata-logoΛόγω της αυξημένης ζήτησης, σε κλινοσκεπάσματα (κουβέρτες, σεντόνια), όποιος από τους αδελφούς μας, έχει και θέλει να προσφέρει κάτι από τα παραπάνω είδη, μπορεί να τα παραδίδει στην Ιματιοθήκη της Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως μας, που στεγάζεται στην Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου, στην Κλειδού, στο Βροντάδο κατά τις ακόλουθες ημέρες: Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 9 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι. Όσον αφορά τον γενικό ιματισμό, όπως ήδη γνωρίζεται, θα μπορείτε να προσφέρεται από το νέο έτος. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Εκ της Ιματιοθήκης της Αγάπης

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 27 Νοέμβριος 2014 22:29

Αποστολή 220 δεμάτων από την Ιματιοθήκη της Αγάπης.

E-mail Εκτύπωση PDF

EyxarDA2014Την προηγούμενη εβδομάδα, συσκευαστήκαν 220 δέματα γενικού ιματισμού, από την Ιματιοθήκη της Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. Ο παραλήπτης αυτής της αποστολής, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Η μεταφορά των δεμάτων, έγινε  δωρεάν, από την μεταφορική εταιρία, "ΕΡΜΗΣ".

Εκ της Ιματιοθήκης της Αγάπης

23 Νοεμβρίου 2014 - Κυριακὴ Θ΄ Λουκᾶ

E-mail Εκτύπωση PDF
Evagelion_KyriakisΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 47
Κυ­ρια­κὴ Θ΄ Λου­κᾶ
23 Νο­ε­βρί­ου 2014
Λου­κᾶ ιβ΄ 16 - 21

Ὁ ζῆ­λος τοῦ ἀν­θρώ­που, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, ὄ­χι γιὰ τὸν ἀ­λη­θι­νὸ πλοῦ­το ποὺ κα­τα­ξι­ώ­νει τὴν ὕ­παρ­ξή του ὡς «εἰ­κό­να τοῦ Θε­οῦ» ἀλ­λὰ γιὰ τὴν ἐ­ξα­σφά­λι­ση ὑ­λι­κῶν στη­ριγ­μά­των, τὸν ἀ­φή­νει πολ­λὲς φο­ρὲς με­τέ­ω­ρο καὶ ξε­κρέ­μα­στο μὲ φο­βε­ρὲς πα­ρε­νέρ­γει­ε­ς  ὡς πρὸς τοὺς προ­σα­να­το­λι­σμούς του. Ἡ εὐ­αγ­γε­λι­κὴ πε­ρι­κο­πὴ τῆς ἡ­μέ­ρας εἶ­ναι ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κὴ ἀλ­λὰ καὶ δι­α­φω­τι­στι­κὴ σ’ αὐ­τὸ τὸ ζή­τη­μα. Ἡ ἀ­φορ­μὴ δί­νε­ται ἀ­πὸ τὴ φι­λο­νι­κί­α δύ­ο ἀ­δελ­φῶν πά­νω σὲ κλη­ρο­νο­μι­κὰ ζη­τή­μα­τα. Ἡ πλε­ο­νε­ξί­α τοὺς εἶ­χε κυ­ρι­εύ­σει σὲ βαθ­μὸ ποὺ ἔ­γι­ναν ἀ­γνώ­ρι­στοι. Ὁ Κύ­ριος γιὰ νὰ μᾶς βο­η­θή­σει ν’ ἀ­να­κα­λύ­ψου­με τὸν αὐ­θεν­τι­κὸ ἑ­αυ­τό μας, μᾶς πα­ρα­δί­δει τὴν πα­ρα­βο­λὴ τοῦ ἄ­φρο­να πλου­σί­ου, μὲ τὰ τό­σα πε­ρι­ε­κτι­κὰ μη­νύ­μα­τα, ἰ­δι­αί­τε­ρα γιὰ τὴν ἐ­πο­χή μας.

Περισσότερα...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2316/1290/20-11-2014 Ἐγκύκλιο Σημείωμα Ἱερᾶς Συνόδου σχετικά με το ΕΝ.Φ.Ι.Α.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 2316
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 1290
Ἐν Χί­ῳ τῇ 20ῇ Νο­εμ­βρί­ου 2014
Μνή­μη Γρη­γο­ρί­ου Δε­κα­πο­λί­του

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τά Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά Συμ­βού­λια, Ἡ­γου­με­νο­συμ­βού­λια,
Ἐκκλησιαστικάς Ἐ­πι­τρο­πάς Ἱ. Μο­νῶν
καί Διαχ. Ἐπιτροπήν Ἱ. Προ­σκυ­νή­μα­τος Ἁ­γί­ας Μαρ­κέλ­λης Βο­λισ­σοῦ
Περισσότερα...

16 Νοεμβρίου 2014 - Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου

E-mail Εκτύπωση PDF
Evagelion_KyriakisΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 46
Τοῦ Εὐ­αγ­γε­λι­στοῦ Ματ­θαί­ου
16 Νο­ε­βρί­ου 2014
Ματ­θαί­ου η΄ 9 - 13
 

Συγ­κι­νη­τι­κὴ καὶ ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κὴ πα­ρου­σι­ά­ζε­ται, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, ἡ πε­ρι­γρα­φὴ τῆς κλή­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου ἀ­πο­στό­λου καὶ εὐ­αγ­γε­λι­στὴ Ματ­θαί­ου ποὺ σή­με­ρα ἡ ἁ­γί­α Ἐκ­κλη­σί­α μας ἑ­ορ­τά­ζει τὴ μνή­μη του.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 21 Νοέμβριος 2014 20:39 Περισσότερα...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2222/1245/13-11-2014 Ἱερατική Σύναξις εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 2222
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 1245
Ἐν Χί­ῳ τῇ 13 Νο­εμ­βρί­ου 2014
Μνή­μη Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 137

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική