• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Μ Η Ν Υ Μ Α τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, Π ρ ό ς τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν, ἐπί τῇ Εὐλογητῇ Ἐπισκέψει εἰς Χίον τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 1.782
Ἀριθμ. Διεκπ. 796
Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Αὐγούστου 2015
Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος Ὑπεραγίας Θεοτὀκου
Μ Η Ν Υ Μ Α
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν
κ. Μάρκου,
Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν,
ἐπί τῇ Εὐλογητῇ Ἐπισκέψει εἰς Χίον
τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως,
Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
Κυρίου Κυρίου Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἡ ἁγιοτόκος καί μυρίπνοος, κατόπιν τῆς Εὐλογίας τοῦ Θεοῦ, θά ὑποδεχθῇ τήν 11ην Σεπτεμβρίου 2015, μέ αἰσθήματα βαθυτάτου σεβασμοῦ καί ψυχικῆς ἀνατάσεως, τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, τόν λυχνοστάτην ἀπό τό ἀείφωτον Φανάριον, τόν φιλάνθρωπον Πατέρα καί Δεσπότην.

Ἔρχεται ὁ Πρωτόθρονος τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του, ἀποτελουμένης ἀπό ἐξέχοντας διαπρεπεῖς Ἱεράρχας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, διά νά προστῇ τοῦ πανδήμου Ἑορτασμοῦ τῆς Συνάξεως πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Χίου, διά νά προσφέρῃ ἐκ τῆς ἀγαπώσης καρδίας Του πλουσίαν τήν Εὐλογίαν Του, διά νά μᾶς φέρῃ τήν Χάρι τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, διά νά μᾶς μεταδώσῃ εἰς τούς δυσκόλους αὐτούς καιρούς τήν ἐνίσχυσιν καί τήν παρηγορίαν.

Διά τοῦτο προτρέπομεν ἅπαντα τόν πιστόν Λαόν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως νά συμμετάσχωμεν ὅλοι θριαμβευτικῶς εἰς τήν Ἐπίσημον Ὑποδοχήν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθῇ εἰς τήν πλατεῖαν «Βουνακίου» τήν Παρασκευήν 11ην Σεπτεμβρίου 2015 καί ὥραν 17.30΄, ὡς καί εἰς τήν ὑπ’ Αὐτοῦ τελεσθησομένην Πατριαρχικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου τήν Κυριακήν 13ην Σεπτεμβρίου, ὅπου ἡ προσέλευσις πρέπει νά εἶναι ἀπ’ ἀρχῆς τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί συμμετοχῆς, εἰ δυνατόν, εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν.

Ἐπίσης, τό Σάββατον 12ην Σεπτεμβρίου καί ἀπό ὥρας 11ης ἕως 13ης μεσημβρινῆς δύνασθε νά προσέλθητε εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, προκειμένου νά λάβητε τήν Εὐλογίαν τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν ἐν ψυχικῇ ἀγαλλιάσει καί εὐφροσύνῃ καρδίας καί προτρέποντες ἅπαντας διά τήν ὁμόθυμον συμμετοχήν πάντων ὑμῶν, διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν. 

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΥΚΙΑΔΑΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

PanygirisSykiadas2015

Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2015)

E-mail Εκτύπωση PDF

Ἀριθμ. Πρωτ. 851

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ
ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

***

Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται, παλινδρομοῦσα εἰς τὸ πρῶτον» (Ἀναβαθμοὶ Α΄ ἤχου).

«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ μόνος ἀνακαινίζων τὴν ποίησιν τῶν ἔργων σου καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν» (Μέγας Βασίλειος).

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα εὐλογημένα ἐν Κυρίῳ,

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 31 Αύγουστος 2015 16:32 Περισσότερα...

30 Αὐγούστου 2015 - Κυριακή ΙΓ΄ Ἐπιστολῶν

E-mail Εκτύπωση PDF
ApostolosΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 35
Κυριακή ΙΓ΄ Ἐπιστολῶν
30 Αὐγούστου 2015
(Α΄Κορ. ιστ΄ ΄13 - 24)

«Στήκετε ἐν τῇ πίστει»

Ὅταν μιλάει, ἀδελφοί μου, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι σάν νά μιλάει ὁ Χριστός μας, γιατί δέ λέγει τίποτα ποὺ νά εἶναι ἔξω ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Πόθος του ἦταν νά κηρυχθεῖ τό εὐαγγέλιο ὡς τά πέρατα τοῦ κόσμου. Νά φύγουν τὰ σκοτάδια καί νά ἔρθει τό φῶς. Ἔδινε καθημερινά μάχες καί καλοῦσε τούς χριστιανούς ν’ ἀγωνίζονται κι αὐτοί κάτω ἀπό τή σημαία τοῦ Σταυροῦ γιά νά νικήσουν τόν ἐχθρό. Κανείς νά μήν ἐγκαταλείψει τόν ἀγώνα, κανείς νά μήν προδώσει τό Χριστό.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 29 Αύγουστος 2015 16:31 Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ἐπί τῇ Εὐλογητῇ Ἐπισκέψει εἰς ΧΙΟΝ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ἀπό τῆς 11ης ἕως τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 2015

E-mail Εκτύπωση PDF

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

17.00 Ὑποδοχή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἀερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ».

Μετάβασις εἰς τήν πλατεῖαν «Βουνακίου» τοῦ Δήμου Χίου.

17.45 Ὑποδοχή τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου Χίου.

Προσφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Χίου κ. Ἐμμανουήλ Μ. Βουρνοῦ.

Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

18.30 Δ ο ξ ο λ ο γ ί α, ἐπί τῇ εὐλογητῇ ἐλεύσει εἰς Χίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίων Μηνᾶ,    Βίκτωρος καί Βικεντίου.

Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου.

Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

20.00 Ἐπίσκεψις εἰς τό Διοικητήριον καί γνωριμία μετά τῶν Ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ.

Περισσότερα...

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος ἐδώρησεν εἰς τόν Δῆμον Οἰνουσσῶν τήν Ἑλληνικήν Σημαίαν διαστάσεων 120 τετραγωνικῶν μέτρων.

E-mail Εκτύπωση PDF

GreekFlag120Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος μετέβη τήν 12ην Αὐγούστου 2015 εἰς Οἰνούσσας, ὅπου ἐτέλεσε τήν Ἱ. Παράκλησιν εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν, τήν δέ ἑπομένην ἐλειτούργησε εἰς τόν αὐτόν Ἱ. Ναόν καί ἐδώρησεν εἰς τόν Δῆμον Οἰνουσσῶν τήν Ἑλληνικήν Σημαίαν διαστάσεων 120 τετραγωνικῶν μέτρων.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν παράδοσιν τῆς Σημαίας μετά τοῦ ἀποφοίτου τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων Οἰνουσσῶν κ. Εὐστρατίου Τσαμπαρλῆ εἰς τόν Δήμαρχον Οἰνουσσῶν κ. Στέφανον Βογιατζῆν μεταξύ ἄλλων εἶπε «μερικοί θεωροῦν τήν Αἰγνοῦσα γκρίζα˙ ξεδιπλῶστε την νά δοῦν ὅτι εἶναι γαλανόλευκη».

ΕΠΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ

E-mail Εκτύπωση PDF

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 166

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική