• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ" ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΧΙΟΥ.

E-mail Εκτύπωση PDF
   ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ,
  ΨΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
             ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
         ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
            ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Βροντάδου Χίου, εκπροσωπούμενος νόμιμα από το Εκκλησιαστικό του Συμβούλιο, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 16 «Περί εκμισθώσεων και εκποιήσεων» του Κανονισμού 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» και, συμπληρωματικώς, του ΠΔ 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των ΝΠΔΔ προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως εκ εκτελέσεων εργασιών», προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός αστικού ακινήτου, συνισταμένου από οικόπεδο επιφάνειας 8390,00 τμ και ισόγειο κτίσμα επιφάνειας 243,45 τμ, κειμένου στη θέση «Δασκαλόπετρα» Βροντάδου Χίου, υπό τους ακόλουθους όρους:

Περισσότερα...

29 Μαρτίου 2015 - Κυριακή Ε' Νηστειῶν

E-mail Εκτύπωση PDF
ApostolosΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 13
Κυ­ρια­κὴ Ε΄ Νη­στει­ῶν
29 Μαρ­τί­ου 2015
(Ἑ­βρ. θ΄ 11 – 14)

«Τό αἷ­μα τοῦ Χρι­στοῦ… κα­θα­ρι­εῖ τὴν συ­νε­ί­δη­σιν ὑ­μῶν ἀ­πὸ νε­κρῶν ἔρ­γων εἰς τὸ λα­τρε­ύ­ειν Θε­ῷ ζῶν­τι» (Ἑ­βρ. θ΄, 11-14)

Ἡ Ἁ­γί­α Γρα­φή, ἀ­δελ­φοί μου εἶ­ναι ἀ­ναγ­καί­α. Ὅ­πως ὅ­ταν κά­ποι­ος δέν κοι­νω­νεῖ, δέν μπο­ρεῖ νά εἶ­ναι Χρι­στια­νός, ἔ­τσι καί ἄν δέν δι­α­βά­ζει ἤ δέν ἀ­κού­ει τήν Ἁ­γί­α Γρα­φή. Δυ­στυ­χῶς σή­με­ρα κλεί­σα­με τό Εὐ­αγ­γέ­λιο καί ἀ­νοί­ξα­με τήν τη­λε­ό­ρα­ση, γιά τήν ὁ­ποί­α ὁ ἅ­γιος Κο­σμᾶς ὁ Αἰ­τω­λος εἶ­πε ὅ­τι εἶ­ναι τό κου­τί πού βρῆ­κε ὁ δι­ά­βο­λος γιά νά πα­ρα­σύ­ρει στήν κα­τα­στρο­φή τούς ἀν­θρώ­πους.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 27 Μάρτιος 2015 07:01 Περισσότερα...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας πόλεω Χίου

E-mail Εκτύπωση PDF

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Ευαγγελιστρίας πόλεως Χίου ανήμερα της διπλής εορτής, του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821. 

(Το φωτογραφικό υλικό είναι του κ. Γιάννη Μαρουκάκη).

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 729/245/23-3-2015 Τό τροπάριον "'Αναστάς ἐκ τοῦ μνήματος.."

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 729
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 245
Ἐν Χί­ῳ τῇ 23ῃ Μαρτί­ου 2015
Μνή­μη Νίκωνος & τῶν σύν αὐτῷ 199 μαρτύρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 728/244/19-3-2015Ααἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 728
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 244
Ἐν Χί­ῳ τῇ 19ῃ Μαρτί­ου 2015
Μνή­μη Χρυσάνθου & Δαρείας τῶν μαρτύρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, ὁρίζονται ὡς κατωτέρω:

Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 727/243/19-3-2015 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Ἐπιμνημόσυνος Δέησις είς Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 727
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 243 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 19ῃ Μαρτί­ου 2015
Μνή­μη Χρυσάνθου & Δαρείας τῶν μαρτύρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ  λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Περισσότερα...

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 726/242/19-3-2015 «Δισκοφορία ὑπέρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν».

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 726
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 242
Ἐν Χί­ῳ τῇ 19ῃ Μαρ­τί­ου 2015
Μνή­μη Χρυ­σάν­θου & Δα­ρεί­ας τῶν μαρ­τύ­ρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ  λα­όν
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως

Θέ­μα: «Δι­σκο­φο­ρί­α ὑ­πέρ τοῦ Γε­νι­κοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν».

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 151

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική