• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 291/61/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 2018 Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 2018

Μνήμη Μάρτυρος Τρύφωνος

        Πρωτ. 291

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 61 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 192/255/8.2.2017 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τῆς 25ης Φεβρουαρίου μέχρι τῆς 3ης Μαρτίου 2018 θά ἑορτασθῇ ἡ Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

Σκοπός τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ὡς ἄνω «Ἑβδομάδος» εἶναι ἡ ἐνημέρωσις καί συνδρομή τῆς διεξαγομένης ἱεραποστολικῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην, διά τόν εὐαγελισμόν πάντων τῶν ἐθνῶν καί τήν ἔνταξιν αὐτῶν εἰς το Σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πρός τοῦτο, δέον ὅπως: Α) διδαχθῇ ἐπίκαιρον Κατηχητικόν Μάθημα διά τό Κατώτερον, τό Μέσον καί τό Ἀνώτερον Κατηχητικόν Σχολεῖον: α) Κατώτερον: «Περιμένοντας Ἀπάντηση», ἀπό τό βιβλίον ΦΩΣ Σ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ἐκδ. "Η ΕΛΠΙΣ" σελ. 160-165, β) Μέσον: "Δεύτερο ταξίδι" ἀπό τό βιβλίο Jambo Africa τοῦ Λεωνίδα Παύλου, σελ. 61-84, γ) Ἀνώτερον: «Μοναχισμός καί Ἱεραποστολή. Τό Ρωσικό πρότυπο», ἀπό τό βιβλίο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ τοῦ Ἠλία Βουλγαράκη, ἐκδ. Μαϊστρος σελ. 64-71, τά ὁποῖα δύνασθε να μελετήσητε καί ἐκ τῆς ἱστοσελίδος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως www.imchiou.gr.

Ἐπίσης, δύνασθε νά πραγματοποιήσετε προαιρετικῶς σχετικόν ἔρανον μεταξύ τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων διά τήν ἐνίσχυσιν τῆς ἱεραποστολικῆς διακονίας, τοῦ συλλεγησομένου ποσοῦ κατατιθεμένου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν (κ. Δημ. Μαζωνάκης) ἀνυπερθέτως ἕως τήν 26.3.2018,

Β) ἀνακοινωθῇ εἰς τόν εὐσεβῆ λαόν τό ἑξῆς:

Τό ἀπόγευμα τῆς 3ης Μαρτίου 2018 καί ὥραν 17.30’ εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐγκρεμοῦ θά πραγματοποιηθῇ Ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἀφιερωμένη εἰς τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν καί εἰδικώτερον εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Κένυας.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 291/61/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 2018 Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.