• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 822/310/1-4-2014 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου 22 Ἀπριλίου ἐ.ἔ.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 822
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 310
Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Ἀπριλίου 2014
Μνήμη ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁμολογητοῦ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Περισσότερα...

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2014 Το Αναστάσιμο Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου.

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 «Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος»

E-mail Εκτύπωση PDF
anastasisΠρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως.

Θέ­μα: «Πα­σχά­λιος Ποι­μαν­το­ρι­κή Ἐγ­κύ­κλιος».

«Θα­νά­του ἑ­ορ­τά­ζο­μεν νέ­κρω­σιν,
ᾍ­δου τήν κα­θαί­ρε­σιν,
ἄλ­λης βι­ο­τῆς, τῆς αἰ­ω­νί­ου ἀ­παρ­χήν»

Ἀ­γα­πη­τοί μου,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Περισσότερα...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 755/272/28-3-2014 Αποστολή Πασχαλίου Ποιμαντορικής Εγκυκλίου

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 755
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 272
Ἐν Χί­ῳ τῇ 28ῃ Μαρ­τί­ου 2014
Μνή­μη Ἱ­λα­ρί­ω­νος ὁ­σί­ου, Ἡ­ρω­δί­ω­νος ἐκ τῶν 70, Ἡ­συ­χί­ου Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, ἀ­πο­στέλ­λο­μεν ὑ­μῖν, συ­νημ­μέ­νως, τήν ὑ­π’ ἀ­ριθ. 17/755/272/12-4-2014 Πα­σχά­λιον Ποι­μαν­το­ρι­κήν Ἐγ­κύ­κλιον τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μάρ­κου, ἡ ὁ­ποί­α δέ­ον νά ἀ­να­γνω­σθῇ, ἐ­π’ Ἐκ­κλη­σί­ας, κα­τά τήν τε­λε­τήν τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως καί πρό τοῦ «Δεῦ­τε λά­βε­τε φῶς...».

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

18 Ἀ­πρι­λί­ου 2014 - ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF
stayrosiΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
18 - 4 – 2014
*

«Οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ,
καί καθελὼν αὐτό ἐνετύλιξε σινδόνι
καί ἔθηκεν αὐτὸ ἐν μνήματι λαξευτῷ»
(Λουκ. 23, 52-53)

Μὲ αὐτὸ τὸν λιτό τρόπο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής Λουκᾶς περιγράφει τήν ἀποκαθήλωση τοῦ ἀχράντου Σώματος τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας καὶ τὸν ἐνταφιασμό του. Ὁ Ἰωσήφ, «εὐσχήμων βουλευτής» ἀπό τὴν ἰουδαϊκή πόλη τῆς Ἀριμαθαίας, χτυπᾶ τήν πόρτα τοῦ ρωμαϊκοῦ πραιτωρίου. Συναντᾶ τὸν Πιλάτο καὶ τοῦ ζητεῖ τὸ Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ γιὰ νὰ τὸ ἐνταφιάσει. Καὶ ὁ Πιλάτος ἐγκρίνει τὸ αἴτημά του καὶ δωρίζει στὸν Ἰωσήφ τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 26 Απρίλιος 2014 22:14 Περισσότερα...

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος ομιλεί για την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.

E-mail Εκτύπωση PDF

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2014

E-mail Εκτύπωση PDF

Κυριακή 13.04.2014   Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Χαλάνδρων   Θεία Λειτουργία

Κυριακή 13.04.2014   Ιερός Ναός Γενεσίου Θεοτόκου Λεπτοπόδων   Ακολουθία Νυμφίου, ώρα 7.30 μ.μ.

Μ. Δευτέρα 14.04.2014   Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παρπαριάς   Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία, ώρα 8.30 π.μ.

Μ. Δευτέρα 14.04.2014   Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Πυραμάς   Ακολουθία Νυμφίου, ώρα 7.00 μ.μ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 14 Απρίλιος 2014 14:37 Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 48 από 162

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική