• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Κυριακή 8 Ἀπριλίου 2012 – ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

Κυριακή 8 Ἀπριλίου 2012 – ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

(Ἰωάνν. ιβ΄ 1 - 18)

«ἰδού ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπί πῶλον ὄνου»

Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀδελφοί μου, τρία εἶναι τἀ ἀξιώματα, τά ὁποῖα εἶχε ὁ Κύριός μας ἐδῶ στή γῆ. Ἦταν Προφήτης – εἶναι τό διδακτικόν ἀξίωμα. Ἦταν καί Ἀρχιερεύς. Θύτης καί θῦμα, ἀφοῦ προσέφερε τόν ἑαυτό Του πάνω στό Σταυρό. Ἦταν καί Βασιλεύς μέ τό βασιλικό ἀξίωμα. Ὁ Χριστός εἶναι «ἡ κεφαλή καί ὁ Ἀρχηγός καί ὁ Ποιμήν τοῦ λαοῦ Του. Γίνεται εἰς πάντας ἁγιασμός τοῦ Θεοῦ, εἰς τελείωσιν τῆς δι’αὐτοῦ ἐπιτευχθείσης Ἀπολυτρώσεως». Τό σημερινό ἱερό Εὐαγγέλιο παρουσιάζει καί ἐξαίρει τό βασιλι-κό ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 11 Απρίλιος 2012 12:37 Περισσότερα...

Νέος Κανονισμός (230/2012) περί Εφημερίων και Διακόνων

E-mail Εκτύπωση PDF

fekΝέο κανονισμό περί εφημερίων και διακόνων, εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι ο 230/2012 και  δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ τ.Α  αρ.φύλ.73 στις 9 Απριλίου του 2012.

Διαβάστε εδώ τον Κανονισμό.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 10 Απρίλιος 2012 10:06

Tό φῶς στήν Ὁρθόδοξη Θεολογία καί στήν ἀρχαία καί νέα γραμματεία

E-mail Εκτύπωση PDF

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν  κ. ΜΑΡΚΟΥ

Tό φῶς στήν Ὁρθόδοξη Θεολογία

καί στήν ἀρχαία καί νέα γραμματεία

Δι­α­σχί­ζει τούς αἰ­θέ­ρες διά μέ­σου τῶν αἰ­ώ­νων καί φθά­νει ὥς τίς καρ­δι­ές μας ἡ θεία φωνή τοῦ Λό­γου, ἡ ὁποία φώ­τι­σε «ἐν ἀρχῇ» τόν κό­σμο, κατ’ οὐ­σί­ω­ση τοῦ δη­μι­ουρ­γι­κοῦ Του θέ­λη­μα­τος. Ὁ Ἀπό­στο­λος Παῦ­λος μᾶς βε­βαι­ώ­νει ὅτι ὁ Θεός, «ὁ ὁποῖ­ος εἶπε μέσα ἀπό τό σκο­τά­δι νά λάμ­ψει φῶς» στή φυ­σι­κή δη­μι­ουρ­γία, αὐ­τός ὁ ἴδι­ος «ἔλαμ­ψε μέσα στίς καρ­δι­ές μας καί μᾶς φώ­τι­σε νά γνω­ρί­σου­με τή δόξα Του στό πρό­σω­πο τοῦ Χρι­στοῦ» (Β΄ Κορ. 4, 6). Ὁ Υἱός καί Λό­γος τοῦ Θεοῦ εἶ­ναι ὄχι μόνο δη­μι­ουρ­γός τοῦ φυ­σι­κοῦ φω­τός, ἀλλά τό ἴδιο «τό φῶς τό ἀλη­θι­νόν, ὅ φω­τί­ζει πάν­τα ἄν­θρω­πον ἐρ­χό­με­νον εἰς τόν κό­σμον» (Ἰω. 1, 9). Γι’ αὐτό καί ὁ Θε­ο­λό­γος μα­θη­τής τοῦ Κυ­ρί­ου, ἅγι­ος εὐ­αγ­γε­λι­στής Ἰω­άν­νης, ση­μει­ώ­νει θε­ο­λο­γι­κό­τε­ρα καί ἀπό τή Γέ­νε­ση ὅτι «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λό­γος», ὁ ὁποῖ­ος εἶ­ναι «τό φῶς τοῦ κό­σμου».

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 08 Απρίλιος 2012 22:33 Περισσότερα...

Κυριακή 1 Ἀπριλίου 2012 – Ε΄ Νηστειῶν

E-mail Εκτύπωση PDF

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ἀριθμός 28

Κυριακή 1 Ἀπριλίου 2012 – Ε΄ Νηστειῶν

(Μάρκ. ι΄ 32-45)

«ὅς ἄν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος»

Πλησιάζουν οἱ ἅγιες ἡμέρες τῆς Σταυρώσεως, πού εἶναι οἱ ἡμέρες τῆς Δόξας τοῦ Κυρίου μας. Σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, διά τῆς ἀναγνώσεως τοῦ καταλλήλου ἱεροῦ Εὐαγγελίου, προσπαθεῖ νά μᾶς βοηθήσῃ νά ὑψωθοῦμε πνευματικά.

Ὁ Κύριός μας διηγεῖται στούς μαθητές Του καί προλέγει τά παθήματα, πού θά ὑποστῇ. Τούς λέγει: Νά, τώρα ἀναβαίνομε στά Ἱεροσόλυμα καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά παραδοθῇ στούς Ἀρχιερεῖς καί τούς Γραμματεῖς καί θά Τόν σταυρώσουν καί θά Τόν θανατώσουν, ἀφοῦ προηγουμένως Τόν ἐμπαίξουν καί Τόν βασανίσουν. Τήν ὥρα, πού ἔλεγε αὐτά ὁ Χριστός, ἀντί νά σκεφθοῦν οἱ μαθητές τί τούς ἔλεγε καί νά ἀναλογισθοῦν τά παθήματα τοῦ Διδασκάλου των, αὐτοί ζητοῦν μεγαλεῖα. Σπεύδουν δύο ἀπό αὐτούς, προχωροῦν καί Τοῦ λένε: Κύριε, θέλομε νά μᾶς κάνῃς αὐτό, πού θά σοῦ ζητήσωμε. Τί θέλετε νά σᾶς κάνω; ἐρωτᾶ ὁ Χριστός. Αὐτοί ἀπαντοῦν: θέλομε, τήν ἡμέρα τῆς Δόξας Σου, νά καθίσωμε ἕνας ἀπό τά δεξιά Σου καί ἕνας ἀπό τά ἀριστερά Σου. Τότε ὁ Χριστός τούς ἀπαντᾶ: «οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε». Δέν ξέρετε, τούς λέγει, τί ζητᾶτε. Οἱ μαθητές ζητοῦν ἐκείνη τήν στιγμή πρωτοκαθεδρεῖες, τιμές καί δόξες. Ἀλλά καί οἱ ἄλλοι μαθητές ἔκαμαν τό ἴδιο σφάλμα μέ τό νά αγανακτήσουν ἐναντίον τῶν δύο ἄλλων.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 01 Απρίλιος 2012 10:36 Περισσότερα...

Ομιλία Αρχιμ. Επιφανίου Οικονόμου στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Χίου (18/3/2012)

E-mail Εκτύπωση PDF

ΟΜΙΛΙΑ

Του Αρχιμ. Επιφανίου Οικονόμου

Ιεροκήρυκος Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος

Κυριακή Γ΄ Νηστειών

Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίων Μηνά,

Βίκτορος & Βικεντίου Χίου

18/3/2012

Θέμα: «Η προσευχή της καρδιάς»

Σεβασμιώτατε,

Σεβαστοί Πατέρες και ευλαβείς Χριστιανοί,

Εισερχόμαστε, συν Θεώ, στην Δ΄ Εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μιας περιόδου η οποία αποσκοπεί στην αναθέρμανση και αναγέννηση των πνευματικών μας αισθητηρίων, προκειμένου να μάς καταστήσει μετόχους της Χάριτος του Θεού, που εκχέεται αφειδώς σε όλους όσοι επιλέγουμε να αγωνιστούμε στο Στάδιο των Αρετών για να μορφώσουμε μέσα μας την ζωή του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για την περίοδο της «ειλικρινούς μετανοίας, της αληθινής νηστείας, της υψοποιού ταπεινώσεως και της θεαρέστου προσευχής»[1], που συναπαρτίζουν τα τέσσερα εκείνα πνευματικά ιδιώματα, η οικειοποίηση των οποίων καθιστά τον άνθρωπο φιλόθεο, αλλά και φιλάνθρωπο.

Από τα τέσσερα αυτά ανυπέρβλητα πνευματικά κεφάλαια, δίχως τα οποία η πνευματική ζωή απονευρώνεται, θα επικεντρώσουμε τη γραφίδα μας στο Θείο δώρημα της Προσευχής, καταγράφοντας κάποιες απλές και, θέλουμε να πιστεύουμε, ψυχωφελείς σκέψεις.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 29 Μάρτιος 2012 00:44 Περισσότερα...

Σελίδα 377 από 391

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική