• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Κρυφό Σχολειό

E-mail Εκτύπωση PDF

gizis_kryfo_skoleioΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μερικοί αμφισβητούν την ιστορική υπό­σταση των Κρυφών Σχολείων, με την αιτιολο­γία, όπως είπαμε, ότι η παιδεία δεν απαγορεύ­τηκε από την τουρκική αυτοκρατορία, γι' αυτό άλλωστε υπήρχαν οι τόσες ονομαστές σχολές του γένους. Αλλά τα αμφισβητούν και για ένα ακόμα λόγο, από την «έλλειψη» ιστορικών ντοκουμέντων σχετικά με τα Κρυφά Σχολειά. Για να δούμε όμως και επί του προκειμένου εί­ναι έτσι τα πράγματα;

«Τα Κρυφά Σχολειά συνεχίζονται εκεί που οι τοπικοί πασάδες και μπέηδες μάχονται τους καλόγερους και τα γράμματα», μας λέει ο Αλ. Ελλάδιος το 1714.

«Ο Γέρο Μαλαξός (Πρωτόπαπας) δίνει μαθήματα κρυφά στο σπίτι του, μέσα σ' ένα εξαθλιωμένο γυμνό δωμάτιο», μας λέει στην Περιγραφή του ο Γκέρλαχ το 1752.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2012 00:40 Περισσότερα...

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΩΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

kolokotronisEδημοσιεύθη εις την εφημερίδα "ΑΙΩΝ" εις τας 13 Νοεμβρίου 1838 με το ακόλουθον χρονικόν:

"Κατά την 7 'Οκτωβρίου ο στρατηγός Θ. Κολοκοτρώνης, σύμβουλος εν ενεργεία, επισκεφθείς το Ελληνικόν Γυμνάσιον της καθέδρας ηκροάσθη μίαν και ημίσειαν ώραν τον πεπαιδευμένον γυμνασιάρχην κ. Γεννάδιον παραδίδοντα. Ενθουσιασθείς και από την παράδοσιν και από την θέαν τοσούτων μαθητών είπε προς τον Γεννάδιον, την οποίαν συνέλαβεν επιθυμίαν του να ομιλήση, ει δυνατόν, και ο ίδιος προς τους νέους μαθητάς. Την πρότασίν του αυτήν απεδέχθη ο κ. Γυμνασιάρχης με την μεγαλυτέραν ευχαρίστησαν και προσδιόρισε την 10ην ώραν της επιούσης ως ημέρας εορτασίμου. Αλλά το πλήθος των μαθητών και ή στενότης του Γυμνασίου παρεκίνησε τους διδασκάλους να εξέλθωσιν εις την Πνύκα, ως μέρος ευρύχωρον και μεμακρυσμένον οπωσούν. Την επαύριον, δυο απεσταλμένοι μαθηταί επροσκάλεσαν από της οικίας του τον στρατηγόν Κολοκοτρώνην εις την Πνύκα. Οι κάτοικοι των Αθηνών ηγνόουν μέχρις εκείνης της στιγμής την περίστασιν ταύτην. Άμα ή φήμη διεδόθη, συνέρρευσε πλήθος διαφόρων επαγγελμάτων και τάξεων άνθρωποι. Ο δε στρατηγός Κολοκοτρώνης, περιτριγυρισμένος και από τους μαθητάς και από τούτους επί του βήματος της Πνυκός ομίλησε τον ακόλουθον λόγον, του οποίου εγγυώμεθα το ακριβές, καθ' όσον δυνάμεθα να ενθυμηθώμεν".

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2012 00:40 Περισσότερα...

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821

E-mail Εκτύπωση PDF
rogon_iosifΤου κ. Κωνσταντίνου Χιώλου
Διδάκτορος Νομικής
Προέδρου Εθνικλης Ενώσεως Βορείων Ελλήνων

Η Ιστορία της Εκκλησίας μας είναι συνυφασμένη με την ένδοξη Ιστορία του Ελληνικού μας Γένους.

Η Εκκλησία διαδραμμάτισε αποφασιστικό ρόλο σε κρίσιμες για το περιούσιο Έθνος μας στιγμές. Χάρις στην ενεργό και καίριας σημασίας συμπαράσταση αυτής, ο Ελληνισμός διεσώθη πολλάκις και απέφυγε την εθνική του αλλοτρίωση.

Κατά την μακραίωνη Τουρκοκρατία, η Εκκλησία ήταν κυριολεκτικά η Κιβωτός του Ελληνικού Γένους, όπως δε χαρακτηριστικά γράφει ο Διονύσιος Ζακυνθηνός, "η Εκκλησία υπήρξε πρωταρχικός συντελεστής της συντηρήσεως του Έθνους...".

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2012 00:40 Περισσότερα...

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ τήν 27ην Ἀπριλίου 2012

E-mail Εκτύπωση PDF

          Πρωτ. 494                                                                     Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Μαρτίου 2012

Ἀριθ.

         Διεκπ. 207

Πρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητρόπολεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν 27ην Ἀπριλίου 2012, ἡμέραν Παρασκευήν καί ὥραν 11.30΄ π. μ., εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Κοκοροβιλιᾶς Κάμπου, θά πραγματοποιηθῇ «ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ», ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου  Χίου,  Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, καί παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2012 15:12

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ό ς

τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι τήν προσεχῆ Δευτέραν, 26ην Μαρτίου ἐ. ἔ., θέλει τελεσθῆ Ἀρχιερατική Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ταξιαρχῶν Μεστῶν, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά πραγματοποιηθῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ.

Ὅθεν, προσκαλεῖσθε, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τάς ἐν λόγῳ λατρευτικάς καί ποιμαντικάς ἐκδηλώσεις.

Ὁ Μητροπολίτης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2012 15:02

Σελίδα 377 από 389

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική