• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

"ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ", ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ,ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ

E-mail Εκτύπωση PDF
Στή χαρά τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ νέου ἔτους, ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας ψηλαφεῖ τήν παρέμβαση τοῦ ἄχρονου Θεοῦ στήν δική μας μετρούμενη ροή καί διαδοχή τοῦ χρόνου, ἡ ὁποία εἶναι συνυφασμένη μέ τήν φθορά καί τήν ματαιότητα. Ὁ Χριστός ἔρχεται νά ἀνακαινίσει τήν διάσταση τοῦ χρόνου, ἐλευθερώνοντάς τήν ἀπό τήν περατότητα καί τήν φθοροποιό φορά. Μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου μας, ὁ χρόνος φθάνει στό «πλήρωμά» του, ἀποκτώντας μίαν ἐντελῶς νέα προοπτική. Στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, παύει νά ἀποτελεῖ πιά ἐμπόδιο, τό ὁποῖο ὁριοθετεῖ τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο ὡς πρός τόν Θεό. Ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ πραγματοποιεῖται ἐν χρόνῳ καί ὁ «ἀεί Ὤν» ἐνοικεῖ στό «νῦν». «Αἰώνια» ζωή δέν εἶναι, ὑπ’ αὐτήν τήν ἔννοια καί μέ συμβατικούς ὅρους, ἡ χρονικά ἀτελεύτητη, ἀλλά ἡ «πλήρωση» τοῦ μετρητοῦ χρόνου μέ τήν βίωσή του ὡς διαρκοῦς καί ἀδιάστατου παρόντος κοινωνίας μέ τόν Θεό.

Ὁ χρόνος, τόν ὁποῖο βιώνουμε, ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἔχει ἀρχή, δηλαδή αἰτιώδη ἔναρξη, καί δέν εἶναι «ἄναρχος». Ἐπίσης εἶναι πεπερασμένος καί ἔχει ὅρια, δέν εἶναι οὔτε ἄπειρος οὔτε αἰώνιος («οὐκ ἀΐδιος»). Ὁ χρόνος ξεκινᾶ μέ τή Δημιουργία καί πορεύεται μαζί μέ τόν ἄνθρωπο καί ὁλόκληρη τήν κτίση σέ ἕνα σκοπό, στή «συντέλεια τῶν αἰώνων», δηλαδή στήν ὁλοκλήρωσή τους στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ καινή κτίση, πού ἀποτελεῖ τήν προσμονή τῶν πιστῶν καί εἶναι ἑτοιμασμένη «ἀπό καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. 25, 34), βρίσκεται ἤδη παροῦσα «ἐν μυστηρίῳ» στήν Ἐκκλησία. Δέν εἶναι σωστό νά τήν νιώθουμε ἀπομακρυσμένη σ’ ἔνα ἀπροσδιόριστο τέλος τοῦ κόσμου, γιατί ἔτσι ἡ πίστη μας καί ἡ προσδοκία της «ζωῆς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» ἀτονοῦν καί δέν νιώθουμε τήν πληρότητα τῶν λέξεων «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου».

Ὅσον ἀφορᾶ στήν φύση τοῦ χρό­νου, οἱ φω­τι­σμέ­νοι Πα­τέ­ρες τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας προ­η­γή­θη­καν κατά αἰῶνες τῆς σύγ­χρο­νης ἐπι­στή­μης, ὅταν δίδασκαν ὅτι ὁ χῶ­ρος καί ὁ χρό­νος εἶ­ναι ἄρ­ρη­κτα συμ­φυ­εῖς, συ­νι­στών­τας μίαν ἑνι­αία πρα­γμα­τι­κό­τητα. Ὁ Μέ­γας Βα­σί­λειος ση­μει­ώ­νει ὅτι ὁ χρό­νος εἶ­ναι «τό συμ­πα­ρε­κτει­νό­με­νον τῇ συ­στά­σει τοῦ κό­σμου δι­ά­στημα» (Κατά Εὐ­νο­μίου, PG 29, στ. 560): Δέν θά μποροῦσε νά βρεῖ κανείς τελειότερη διατύπωση γιά τήν διαστολή τοῦ κοσμικοῦ χωροχρόνου, σύμφωνα μέ τίς πιστοποιήσεις τῆς σύγχρονης φυσικῆς.

Ἀντιστοίχως, ὁ ἐκκλησιαστικός χρόνος δέν βιώνεται ἐκτός τοῦ τόπου καί τοῦ χρόνου πού ζοῦμε. Ἡ Ἐκκλησία, στήν ἐπίγεια διάστασή της, ἀποδέχεται καί ἀγκαλιάζει τή ροή τοῦ χρόνου, παρά τή φθαρτότητα καί τή συμβατικότητα, οἱ ὁποῖες τήν συνοδεύουν. Ἔτσι ἀκολουθεῖ, στήν ἐτήσια κυκλική ὀργάνωση τῆς λειτουργικῆς ζωῆς, τά χρονικά μέτρα, τά ὁποῖα ὁρίζονται μέ βάση τά ἀστρονομικά στοιχεῖα καί ἄλλες ἀνθρωποκεντρικές ἡμερολογιακές συμβάσεις. Ὅμως, ταυτοχρόνως ὑπερβαίνει αὐτή τήν κατάτμηση τοῦ χρόνου, ὅπως καί τήν διάκρισή του σέ παρελθόν, παρόν καί μέλλον. Στήν Ἐκκλησία μας οἱ ἡμέρες συναντοῦν τά ἱερά γεγονότα, καθιστώντας δυνατή τήν μέθεξη τοῦ ἀνθρώπου σέ αὐτά. Μέ αὐτό τόν τρόπο, τό παρελθόν γίνεται συγχρόνως ἑορταστικό, ἀλλά καί συμμετοχικό παρόν, γεγονός πού δηλώνεται μέ τήν διαρκή ὑμνολογική χρήση τοῦ ἐνεστωτικοῦ «Σήμερον» στίς λειτουργικές συναθροίσεις (ὅπως, «Ἡ Παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει», «Σήμερον ὁ Δεσπότης τέμνεται τήν σάρκα ὡς βρέφος, πληρῶν τόν Νόμον», «Σήμερον ὁ Δεσπότης σαρκί περιετμήθη, καί Ἰησοῦς ἐκλήθη», «Σήμερον ὁ Δεσπότης τό βάπτισμα λαμβάνει»). Ὁ Θεός γίνεται σημεῖο ἀναφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου σέ κάθε ὥρα, ἡμέρα καί ἑορτή, ὥστε κάθε στιγμή τοῦ χρόνου μας νά εἶναι γεμάτη μέ τό πλήρωμα τῆς ζωῆς καί ὁ χρόνος «τοῦ παρόντος βίου» νά γίνεται «ἐνιαυτός Κυρίου δεκτός».

Στήν Ἐκκλησία καί τήν Θεολογία μας ὁ χρόνος αὐτός δέν εἶναι κάτι τελείως διακριτό ἀπό ἐκεῖνον τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ἀλλά περικλείει τήν προτύπωση καί τήν πρόγευσή του. Μέ τόν Χριστό ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει ἐντός τῆς ἱστορίας καί τό ἔσχατον προσφέρεται στό παρόν, μέ τήν προοπτική τῆς «αἰωνιότητος». Αὐτό φανερώνει καί ἡ δοξολογική ἀναφορά μέ τήν ὁποία ἀρχίζει κάθε Θεία Λειτουργία: «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Τό χρονικό κορυφώνεται στό αἰώνιο ἤδη ἐδῶ καί τώρα, μέ τήν Ἐκκλησία μας νά γίνεται ὁ μαζί μέ ἐμᾶς καί «ὅλῳ τῷ κόσμῳ συμπαρεκτεινόμενος» Χριστός στόν χρόνο καί τήν ἱστορία. Ὁ χρόνος, πού ἔλαβε τήν ἀρχή ἀπό τόν Δημιουργό Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἁγιάζεται, καί βρίσκει τό τέλος καί τό πλήρωμά του στόν ἴδιο ὡς σαρκωθέντα Χριστό, τόν «Ἐμμανουήλ» «Θεόν μεθ’ ἡμῶν» καί «πάλιν ἐρχόμενον». Στό Πρόσωπό Του, ὁ «παλαιός τῶν ἡμερῶν» γίνεται «νέος τῶν ἐσχάτων χρόνων», καί ὁ προαιώνιος καί ὑπεράχρονος Θεός Λόγος, ἀπαρχή τῆς καινῆς κτίσεως.

Στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ χρονικές συναρτήσεις, τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον, χωρίς νά καταλύονται, συναιροῦνται σέ διαρκές παρόν τῆς σωτηρίας. Ἡ πίστη τοῦ παρελθόντος καί ἡ ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος συνδέονται καί βιώνονται μέ τήν ἀγάπη στό παρόν. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ὁ ἄχρονος χρόνος τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ. Ἄν ὁ ἐπίγειος χρόνος γίνεται παλαιός, γερνᾶ καί φθείρει, ἡ βαθύτερη ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου μένει ἀνεπηρέαστη κατά τήν δυναμική ἀνταπόκρισης στήν σχέση του μέ τόν Θεό. Γιατί «ἄν ὁ ἐξωτερικός σ’ ἐμᾶς ἄνθρωπος φθείρεται, ὁ ἐσωτερικός ἀνανεώνεται ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα» (ἀλλ’ εἰ καί ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ' ὁ ἔσω ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ»), μᾶς διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Κορ. Β΄, 4, 16). Μέ τήν ἐνσάρκωσή Του ὁ Κύριός μας καινοτομεῖ τόν χρόνο, γιά νά χορηγήσει «ζωήν τήν ἄχρονον τοῖς ἐν γῇ καί λῆξιν αἰώνιον καί δόξαν τήν ἀκήρατον».

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 06 Ιανουάριος 2012 14:51

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ό ς

τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου!

«Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν» γινόμεθα ὅλοι –καί μάλιστα ὁ Ἐπίσκοπός σας- μέτοχοι καί κοινωνοί τῶν συνεπειῶν τῆς σοβούσης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία πλήττει σφοδρῶς πρόσωπα καί οἰκογενείας, καί μάλιστα τάς οἰκονομικῶς ἀδυνάμους, ὥστε νά ὑπάρχουν καί εἰις τό Νησί μας, ὡς διεπιστώσαμεν καί ἐκ τῆς προσφάτου καταγραφῆς, πολλοί συμπολίται μας, στερούμενοι καί τοῦ καθημερινοῦ φαγητοῦ.

Πρός συνδρομήν, ἀνακούφισιν καί θεραπείαν τῶν ἀναγκῶν τούτων τῶν δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας, θά προχωρήσωμεν, ὡς ἔχομεν ὑποχρέωσιν, εἰς τήν δημιουργίαν συσσιτίων, τά ὁποῖα θά λειτουργοῦν ἀπό Δευτέρας ἕως καί Παρασκευῆς, κάθε ἑβδομάδα, καί θά ἐπανδρώσουν κληρικοί καί λαϊκοί.

Διά τόν καταρτισμόν μάλιστα τοῦ ἡμερησίου προγράμματος διακονίας καί προσφορᾶς εἶναι καθοριστικῆς σημασίας ἡ συμμετοχή τῶν δυναμένουν νά προσφέρουν ὑπηρεσίαν εἰς τήν ἑτοιμασίαν τοῦ καθημερινοῦ φαγητοῦ ἐθελοντριῶν Κυριῶν, τάς ὁποίας καί ἐνθέρμως προτρέπομεν, ὅπως δηλώσουν τοῦτο, ὡς καί τάς ἡμέρας καί ὥρας, εἰς τόν Ἱερέα τῆς Ἐνορίας των ἤ εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Πιστεύομεν, ὅτι ὅλοι, προθύμως καί μέ ἐνθουσιασμόν, θά ἀνταποκριθῶμεν εἰς τό φιλανθρωπικόν τοῦτο ἔργον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἐφελκύοντες πλουσίαν τήν Χάριν καί τό Ἔλεος τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ, ἀφοῦ «ὁ ἐλεῶν πτωχόν δανείζει Θεῷ».

Ἐπί δέ τούτοις, διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

καί τῇ ἐντολῇ Αὐτοῦ

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ 

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦνται οἱ εὐλαβεῖς Ἱερεῖς, ὅπως ἀναγνώσουν μέν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα, ἐπ’ Ἐκκλησίας, τήν 1ην Ἰανουαρίου 2012, περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, ἀποστείλουν δέ, μέχρι τῆς 5ης Ἰανουαρίου 2012, εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τάς δηλώσεις τῶν ἐθελοντριῶν Κυριῶν. 

 
efxes2

katodiakosmitiko2

 
omikron_2Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, κατ’ἐφαρμογήν τοῦ ὑπ’ Ἀριθμ. Πρωτ. 6675/2954/16-11-2011 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου  πρός  τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τοῦ ὁποίου συνιστᾷ καί προτείνει τήν ἀποφυγήν ἀποστολῆς ἑορτίων εὐχῶν (μέσῳ ταχυδρομείων), λόγῳ τῆς συνεχῶς ἐπιδεινουμένης οἰκονομικῆς κρίσεως, πού πλήττει τόν λαόν μας, δέν θά ἀποστείλει γραπτῶς Εὐχάς, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου, εὔχεται, ὅμως, πρός ἅπαντας τούς ἀγαπητούς ἀδελφούς Κληρικούς καί Λαϊκούς, μέ τό ἐπισυναπτόμενο κείμενο.
 
     Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου μας συνιστᾷ τήν «μητρόπολη τῶν ἑορτῶν» κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, τό θεμελιῶδες μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας, ἀπό ὅπου πηγάζουν ὅλα τά ἅγια ὁρόσημα τῆς ἔνσαρκης παρουσίας Του. Εἶναι ἡ «γενέθλιος ἡμέρα τῆς ἀνθρωπότητος» γιά τόν Μέγα Βασίλειο καί ἑορτή «τῆς ἀναπλάσεως» γιά τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο, γιατί ὁ Χριστός παρεμβάλλεται στήν Ἱστορία καταλύοντας «τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ», πού διαχωρίζει τόν Θεό ἀπό τούς ἀνθρώπους καί τήν δημιουργία Του. Στό Πρόσωπό Του ἡ ταπεινή ὕλη τοῦ κόσμου ἑνώνεται μέ τήν θεία φύση καί γίνεται σάρκα τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὡς Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας. «Σωματοῦται ὁ ἀσώματος» καί «ὁ ἄκτιστος κτίζεται», «πτωχεύει ὁ πλούσιος καί «νηπιάζει ὁ ὕψιστος», «κρατεῖται ὁ ἀνέπαφος καί βαστάζεται ὁ βαστάζων τά σύμπαντα»1[1], ὥστε νά ἔχουμε ὅλοι μας τή δυνατότητα νά πλουτίσουμε κατά τήν θεία Χάρη Του καί νά ἐνδυθεῖ τό φθαρτό ἀφθαρσία. Μέ τόν Λόγο ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔκτισε τά πάντα, καί μέ τόν ἔνσαρκο Λόγο τά ἀνακαινίζει καί τά ἀναδημιουργεῖ.
 
     Τό πολυτιμότερο στοιχεῖο στόν ἄνθρωπο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ συγχρόνως τήν ἀνακεφαλαίωση καί τό νόημα ὅλης τῆς κτίσεως, εἶναι ἡ σχέση του πρός τόν ἐνσαρκωμένο Χριστό καί Λόγο τοῦ παντός. Ὅσοι ἀπό μᾶς θέλουν νά βρίσκονται ἐγγύτερα στή Βηθλεέμ παρά στά ἀνάκτορα τοῦ Ἡρώδη, ἄς ὁδεύσουμε μαζί μέ τόν ἀστέρα, φωτισμένοι ὅπως οἱ ταπεινοί Μάγοι. Ἄς προσφέρουμε στόν Χριστό τήν προσωπική ψυχική φάτνη μας, ὥστε Ἐκεῖνος νά τήν ἐνοικήσει καί νά τήν μετατρέψει σέ σῶμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 
   
ypografi2

1[1] Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας Δε¬σποί¬νης ἡμῶν Θεοτόκου, PG 96, στ. 653.

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ,ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Χίου,Ψαρων και Οινουσσων κ. Μάρκος με τους φυλακισμένους

ΣΤΟ παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου που βρίσκεται μέσα στη Δικαστική Φυλακή λειτούργησε ανήμερα της εορτής της μνήμης του Αγίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος. Σύμφωνα με πληροφορίες μας στη λειτουργία παραβρέθηκαν καμιά 40αριά κρατούμενοι, τους οποίους μάλιστα ο κ. Μάρκος και κοινώνησε. Και τι τους θύμισε στη σύντομη ομιλία του; Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε… Την περίπτωση του ληστή που συσταυρώθηκε με τον Χριστό, που μετάνιωσε και πήγε στον Παράδεισο. Κι τι άλλο έκανε ο δέσποτας; Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας μοίρασε στους κρατούμενους από μια τηλεφωνική κάρτα στον καθένα για να επικοινωνούν με τα σπίτια τους. Και μη μας πείτε ότι δεν ήταν το καλύτερο δώρο; Αναγκαία και απαραίτητη μια τέτοια ευαισθησία από την εκκλησία προς ανθρώπους καταδικασμένους και ξεχασμένους…
ΠΗΓΗ:ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ"Η ΑΛΗΘΕΙΑ"
  
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 09 Ιανουάριος 2012 08:59

ΣΤΗΝ Α.Ε.Ν. Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ,ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΣ

E-mail Εκτύπωση PDF
17122011_1
  
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Στην ΑΕΝΜηχανικών Χίου βρέθηκε χθες το πρωί ο Μητροπολίτης Χίου κ.Μάρκος και τέλεσε για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία,στην οποία παραβρέθηκε το σύνολο των σπουδαστών και το προσωπικό της Ακαδημίας,ενώ μεγάλος αριθμός εξ αυτών ενόψει των εορτών έλαβε Θεία Κοινωνία.Ο Διοικητής και το προσωπικό της ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ ευχήθηκαν από καρδιάς στο Μητροπολίτη να είναι πάντα άξιος και καλή επιτυχία στο θεάρεστο έργο του.

ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ:" ΠΟΛΙΤΗΣ"
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 17 Δεκέμβριος 2011 17:46

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 388 από 391

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική