ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ»

bibliothikh

Ἐν Βροντάδῳ Χίου σήμερον τῇ 1η Μαρτίου σωτηρίου ἔτους 2021 καὶ ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον αὐτῆς ὑπό τὴν Προεδρείαν τοῦ Ἀντιπροέδρου Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτο-πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Φώτη, παρόντων καὶ τῶν Μελῶν: κ. Γρηγορίου Σπανοῦ, κ. Κωνσταντίνου Βεργίνα, κ. Ἁμαλίας Καλουτᾶ καὶ κ. Δεσποίνης Μπογῆ-Βορριᾶ.

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Προεδρεύων ἀνεκοίνωσεν εἰς τὸ σῶμα τὴν πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον ἐκδημίαν τῆς

Μαρίας Μεννῆ

τοῦ Δημητρίου καὶ τῆς Αἰκατερίνης, ἐτῶν 99, σεβαστῆς καὶ προσφιλοῦς θείας τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Βιβλιοθήκης καὶ Προέδρου τοῦ Δ.Σ. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ἥτις ἐτύγχανε θυγάτηρ ἥρωος τοῦ Ἔθνους, εὐσεβής Χριστιανή, μὲ βαθυτάτην πνευματικήν καὶ μυστηριακήν ζωήν, ἀδιαλείπτως προσευχομένη, ἕως οὗ ἔτυχεν παρά τοῦ Δωρεοδότου Κυρίου νὰ ἔχῃ Χριστιανά τὰ τέλη τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, ἀφ’ οὗ καθ’ ἅπασαν τὴν ζωήν αὐτῆς ὡς δευτέρα μήτηρ ἔπλαττε καὶ ἐμόρφου τὸν Σεβασμιώτατον Πρόεδρον τοῖς τῆς εὐσεβείας δόγμασιν.

Μετά ταῦτα, τὸ Δ.Σ. ὁμοφώνως ψηφίζει:

α. Νὰ ἐκπροσωπηθῇ εἰς τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν αὐτῆς, τελεσθησομένην τὴν 2αν Μαρτίου 2021 εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, ὑπό τῆς Συνεργάτιδος κ. Μαριάννας Πελαντῆ.

β. Νὰ ἀναρτηθῶσι μεσίστιαι αἱ Σημαῖαι ἐπί τριήμερον.

γ. Νὰ δωρηθῶσι βιβλία εἰς τὸ Γ΄ Δημοτικόν Σχολεῖον Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου εἰς μνήμην της, εἰς τὸ ὁποῖον καὶ ἡ ἴδια ἐφοίτησεν.

δ. Νὰ ἐμπλουτισθῇ ἡ Βιβλιοθήκη διὰ τῆς ἀγορᾶς βιβλίων εἰς μνήμην της.

ε. Νὰ ἐπιδοθῇ τὸ παρόν εἰς τοὺς οἰκείους, καὶ

στ. Νὰ δημοσιευθῇ διὰ τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν.

Μεθ’ ὅ μὴ ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος ἐλύθη ἡ Συνεδρίασις.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ ΜΕΛΗ


Εκτύπωση   Email