"ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΙΛΗΤΑΡΙΟΝ" ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

01png

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἀκολουθοῦσα τήν μακραίωνα παράδοση, συμφώνως πρός τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε φύλαξ τῆς Κλασικῆς Παιδείας, ἂρχισε  τήν  νέα  ποιμαντική  διακονία:

«’’ Ὅπως ἄν ἐξ Ἑλληνικῶν...’’ – Φιλολογικόν Eἱλητάριον».

Πρόκειται γιά σειρά ὁμιλιῶν καί μαθημάτων μέ θέματα ἀπό τήν Ἀρχαία, τήν Λατινική, τήν Βυζαντινή καί τήν Νεοελληνική Φιλολογία καί Ἱστορία, πού θά πραγματοποιοῦνται στόν χῶρο τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ.

Ἡ νέα αὐτὴ διακονία στηρίζεται στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο προσέγγισαν τὴν Κλασικὴ Παιδεία οἱ φιλόσοφοι καὶ μάρτυρες Ἀπολογητὲς Ἰουστῖνος καὶ Ἀριστείδης, οἱ Καππαδόκες Πατέρες Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ Γρηγόριος Νύσσης, ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος, ὁ Μέγας Φώτιος, ὁ Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης, ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως κ.ἂ., οἱ ὁποῖοι σὰν τὶς μέλισσες ἐπισκέφθηκαν τὰ ρόδα τῆς θύραθεν παιδείας λαμβάνοντας τὴν γύρη καὶ ἀποφεύγοντας ὅ,τι μή ὠφέλιμο πνευματικὰ.

Τά προγράμματα αὐτά δύνανται νά παρακολουθοῦν ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας κατά τά ἐνδιαφέροντά τους.

Τό πρῶτο μέρος τοῦ προγράμματος ἐξεκίνησε τίς ἡμέρες τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου μέ θέμα «Μαθήματα Παλαιογραφίας» καί διδάσκουσα τήν Ἐλλογιμωτάτη κ. Ἀντωνία Σαρρῆ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Τὴν Τρίτη 27η Δεκεμβρίου 2022 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, Πτυχιοῦχος τοῦ Φιλολογικοῦ Τμήματος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐμπνευστὴς καὶ διοργανωτὴς τοῦ ὅλου προγράμματος ἐτέλεσε τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς φιλολογικῆς διακονίας αὐτῆς καὶ ἐξέφρασε τὴ συγκίνηση του διότι τὸ πρόγραμμα ξεκινᾶ μὲ τὴν πνευματική του θυγατέρα κ. Ἀντωνία Σαρρῆ, ἡ ὁποία ἔκανε εἰσαγωγὴ στὰ εἴδη τῆς γραφῆς καὶ τὴν παπυρολογία.                                                               

Στὴν πρώτη συνάντηση συμμετεῖχαν ἀρκετοὶ Κληρικοὶ καὶ Ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ἐνθουσιάστηκαν ἀπὸ τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τῆς διοργανώσεως. Το θέμα θὰ συνεχισθεῖ τὴν Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 καὶ τὴν Τρίτη 3 Ἰανουαρίου 2023.

Εὐχόμεθα ὁ Τριαδικός Θεός, ὁ Ὁποῖος «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ λη’, 6) νά εὐλογήσει αὐτή τήν προσπάθεια.


Εκτύπωση   Email