Σάββατο
15 Μαΐου

Παχωμίου του μεγάλου, Αχιλλείου Λαρίσης, Βαρβάρου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Ἰανουαρίου 2021

Μνήμη Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ μεγάλου

Πρωτ. 113

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 54

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος, παραγγέλλομεν ὑμῖν, διά μίαν εἰσέτι φοράν, ὅπως, κατά τήν πραγματοποιουμένην ἀλληλογραφίαν ὑμῶν μετά τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἀλλά καί εἰς πᾶσαν ἑτέραν περίπτωσιν, εἰς ἐφαρμογήν τῆς ὑπ’ ἀριθ 1354/24-10-2013 Ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Χίου, χρησιμοποιῆτε, ἀποκλειστικῶς καί μόνον, τό ἐγκριθέν ὑπό τούτου λογότυπον τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ, ἄλλως τό ὑμέτερον ἔγγραφον θά λογίζετε ὡς παράτυπον.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ