Σάββατο
15 Μαΐου

Παχωμίου του μεγάλου, Αχιλλείου Λαρίσης, Βαρβάρου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Ἰανουαρίου 2021

Μνήμη Μαξίμου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ

Πρωτ. 115

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 61                                                      

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν  Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν  τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 232/123/19-01-2021 Ἐγκυκλίου  Σημειώματος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, «περί ἀποστολῆς Μηνύματος διά τήν Ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων», ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό Μήνυμα τοῦτο, τό ὁποῖον δέον νά ἀναγνωσθῇ, ἐπ’ Ἐκκλησίας, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς ὅσους Ἱ. Ναούς δέν ὁρίζεται ὁμιλητής, κατά τόν ἐκκλησιασμόν τῶν Σχολείων.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΚ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΔΩ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ