Σάββατο
15 Μαΐου

Παχωμίου του μεγάλου, Αχιλλείου Λαρίσης, Βαρβάρου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 25ῃ Ἰανουαρίου 2021

Μνήμη Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Πρωτ. 131

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 63

 

Πρός

Τόν  Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. 295/142/22-1-2021 Ἐγκυκλίου  Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ἀριθ. πρωτ. Φ1/6883/ΓΔ4/21.1.2021 ἔγγραφον τῆς Ὑφυπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων Ἐριτίμου κ. Ζωῆς Μακρῆ, περί τῆς «Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΔΩ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ