Σάββατο
15 Μαΐου

Παχωμίου του μεγάλου, Αχιλλείου Λαρίσης, Βαρβάρου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 1 Φεβρουαρίου 2021

Μνήμη Τρύφωνος μάρτυρος

Πρωτ. 194

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 78                    

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀρ.  474/191/1-2-2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Διαβίβασις Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ covid-19», ὡς καί τό ὑπ’ ἀριθ. 11463/Θ1/1-2-2021 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δι’ οὗ ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώθη περί τῶν: α) ὑπ’ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ.6877/29-1-2021 Κ.Υ.Α. ἐχούσης θέμα «Ἔκτακτα μέτρα προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας ἀπό τόν κίνδυνο περαιτέρω διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19 στό σύνολο τῆς Ἐπικράτειας γιά τό διάστημα ἀπό τό  Σάββατο 30 Ἰανουαρίου 2021 καί ὥρα 6:00 ἕως καί τή Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 καί ὥρα 6:00» καί β) ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ.6882/31-1-2021 Κ.Υ.Α. ἐχούσης θέμα «Τροποποίηση τῆς ὑπό στοιχεῖα Δ1α/Γ.Π. οικ.6877/29-1-2021 Κ.Υ.Α. «Ἔκτακτα μέτρα προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας ἀπό τόν κίνδυνο περαιτέρω διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19 στό σύνολο τῆς Ἐπικράτειας γιά τό διάστημα ἀπό τό  Σάββατο 30 Ἰανουαρίου 2021 καί ὥρα 6:00 ἕως καί τή Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 καί ὥρα 6:00», διαβιβάζονται δέ ὑμῖν, συνημμένως καί τά ὑπ’ ἀριθ. 341/29-1-2021 καί 346/31-1-2021 Φ.Ε.Κ. Β΄, εἰς ἅ ἐδημοσιεύθησαν αἱ ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., καί ἐντελλόμεθα διά τήν ἀκριβῆ τήρησιν τῶν ἐν αὐτοῖς διαλαμβανομένων.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ