Σάββατο
15 Μαΐου

Παχωμίου του μεγάλου, Αχιλλείου Λαρίσης, Βαρβάρου μάρτυρος

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 4 Φεβρουαρίου 2021

Μνήμη Ἰσιδώρου ὁσίου τοῦ Πηλουσιώτου

Πρωτ. 217

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 87

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος, παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως, τό συντομώτερον δυνατόν, ἐπιστρέψητε εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως συμπεπληρωμένα μέ τήν ἡμερομηνίαν τελέσεως τοῦ Γάμου τά ἀντίγραφα τῶν ἐκδοθεισῶν Ἀδειῶν Γάμων παρελθόντων ἐτῶν, προκειμένου νά προβῶμεν εἰς τήν  ἐνημέρωσιν τῶν ἀρχείων Γάμων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, διά νά καθίσταται δυνατή ἡ ἔκδοσις  Πιστοποιητικῶν Τελέσεως Γάμων πρός τούς ἐνδιαφερομένους.

Σημειωτέον, ὅτι ἀποτελεῖ ὑποχρέωσιν ὑμῶν ἡ, ὡς ἀναγράφεται καί εἰς τά ἀντίγραφα τῶν Ἀδειῶν Γάμων, ἐντός τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς τελέσεως τοῦ Ἱ. Μυστηρίου τοῦ Γάμου ἐπιστροφή τούτων εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ