Σάββατο
16 Οκτωβρίου

Λογγίνου Εκατοντάρχου, Λεοντίου, Δομετίου μαρτύρων

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Φεβρουαρίου 2021

Μνήμη Βλασίου ἱερομάρτυρος

Πρωτ. 299

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 121

11Π ρ ό ς

Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱερῶν Ναῶν,

2. Τά Ἡγουμενοσυμβούλια τῶν Ἱερῶν Μονῶν,

3. Τάς Ἐκκλησιαστικάς Ἐπιτροπάς τῶν Ἱερῶν Μονῶν

4. Τάς Δ.Ε. τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί

5. Τά Δ.Σ. τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων

    τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀρ.  512/271/09-02-2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Ἐνημέρωση τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων περί τῆς Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητος Κτιρίου καί Αὐτοτελοῦς Διηρημένης Ἰδιοκτησίας (ἄρθρα 52-62 τοῦ ν. 4495/2017)», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί ἐκτέλεσιν τῶν ἐν αὐτῷ διαλαμβανομένων.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ