ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Programma

       ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

        ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

               ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

Το Ιερόν Προσκύνημα Αγίου Μακαρίου Βροντάδου, τη Σεπτή εντολή και εγκρίσει του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.Μάρκου και Προέδρου αυτού, συνάμα δε και συμφώνως προς τον υπ’αριθμ. 271/2015 (άρθρον 2, παράγρ.2, περίπτ.ζ) Κανονισμόν του ως άνω Ιερού Προσκυνήματος, προκηρύσσει μίαν (1) υποτροφίαν προπτυχιακών σπουδών, δια το ακαδημαικόν έτος 2020-2021.

Δικαιούχοι της Υποτροφίας θα είναι Φοιτηταί-τριαι ή Σπουδασταί – στριαι Πανεπιστημίου της ημεδαπής, απόφοιτοι του Λυκείου Βροντάδου, δια χρονικόν διάστημα εννέα (9) μηνών (Από Οκτώβριον 2020 εως Ιούνιον 2021) υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις :

Οι υποψήφιοι πρέπει :

1) Να υποβάλουν Αίτησιν προς το Ιερό Προσκύνημα.

2) Να διακρίνωνται δια το Ορθόδοξον Χριστιανικόν των ήθος. Τούτο θα βεβαιώνη ο Ιερεύς της Ενορίας των.

3) Να έχουν φοιτήσει τουλάχιστον εννέα (9) έτη εις τα Σχολεία Α/βαθμίου και Β/βαθμίου Εκπαιδεύσεως του Βροντάδου. Τούτο θα αποδεικνύεται εγγράφως.

4) Οι Γονείς των να είναι μόνιμοι κάτοικοι τινός εκ των Ενοριών του Βροντάδου. Τούτο θα αποδεικνύουν αποδεικτικά στοιχεία (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ).

Ως κριτήρια επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται κατ’αρχάς η οικονομική κατάστασις των γονέων και των ιδίων των υποψηφίων (κατάθεσις τελευταίου εκκαθαριστικού φορολογικής δηλώσεως αλλά και του ιδίου του υποψηφίου εφ’όσον υποβάλη φορολογική δήλωσιν) και εν συνεχεία η βαθμολογία αυτών. Δεδομένον θεωρείται ότι θα ληφθή υπόψιν και η ιδιότης των πολυτέκνων.  Όσοι είναι ήδη Φοιτηταί θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς εις το 70% των μαθημάτων των του παρελθόντος ακαδημαικού έτους.

Αι Αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερον εως της 31ης Οκτωβρίου 2020, εις τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.

Αρμόδιος δια πληροφορίες και παραλαβήν αιτήσεων ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ.Γεώργιος Ι. Πουλιάς, εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, ημέρας της εβδομάδος Τρίτην, Τετάρτην και Πέμπτην, τηλ.22710-44045

Εν Βροντάδω τη 2α Σεπτεμβρίου 2020.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Εκτύπωση   Email