ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 17ῃ  Νοεμβρίου 2020

Μνήμη Γρηγορίου Νεοκαισαρείας τοῦ θαυματουργοῦ

Πρωτ. 2115

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ.  954

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τήν ἐπαναληπτικήν προκήρυξιν τοῦ Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΖΩΗΣ ΒΑΡΛΑ», διά τήν παροχήν φιλοξενίας ες διαμέρισμα τν θηνν διά δύο (ἀρ. 2) φοιτητρίας καί παρακαλοῦμεν ὅπως ναρτηθ εἰς τόν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἐ­πί δέ τού­τοις, ἐ­πι­κα­λού­με­νοι ἐ­φ’ ὑ­μᾶς τήν Χά­ριν τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, δι­α­τε­λοῦ­μεν με­τά πα­τρι­κῶν εὐ­χῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος


Εκτύπωση   Email