Παρασκευή
22 Οκτωβρίου

Αβερκίου του ισαποστόλου, των Αγίων 7 παίδων των εν Εφέσω

PRAKTIKA EPIST HMRIDOS AG AGGELH

Μέ τήν Χάρη καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ λη΄.6), ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐξέδωκεν τά Πρακτικά τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου διά τόν Ἅγιον Νεομάρτυρα Ἀγγελῆν τόν Ἀργεῖον τόν ἰατρόν, τόν ἐν Χίῳ ἀθλήσαντα, τό ὁποῖον διωργάνωσεν μέ τήν συμμετοχήν Ἀκαδημαϊκῶν, Πανεπιστημιακῶν Καθηγητῶν καί ἄλλων Ἐπιστημόνων τό σωτήριον ἔτος 2013, ἐπί τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν άπό τοῦ σεπτοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ (3 Δεκεμβρίου 1813).

Τά Πρακτικά διατίθενται ἀπό τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, τά δέ ἔσοδα θά διατεθοῦν ὑπέρ τῆς Φιλανθρωπικῆς καί Πνευματικῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας (τηλ. 22710 43045. ἐσ. 2).

 


ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Ἀπό τυπογραφικόν λάθος κατά τήν ἐκτύπωσιν τοῦ βιβλίου «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν  ἀπό τοῦ Μαρτυρίου τοῦ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΕΙΟΥ τοῦ ἐν Χίῳ ἀθλήσαντος» ἀνεγράφη εἰς τήν σελ. 13, 3ην γραμμήν τοῦ κειμένου, ἡ ἡμερομηνία [3ην Δεκεμβρίου 1983] ἀντί τοῦ ὀρθοῦ 3ην Δεκεμβρίου 1813.

Ὁμοίως, τό ἴδιον κείμενον μεταφερθέν καί εἰς τό ὀπισθόφυλλον εἰς τήν 4ην παράγραφον, 3ην γραμμήν τοῦ κειμένου, ἔχει τό αὐτό λάθος.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ