ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ

EgkykliaSimeiomata

                                                                            Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Ἰουλίου 2021

ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤῼ

Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί δοξασμένον τό Πάντιμον καί Μεγαλοπρεπές Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, διότι σήμερον "χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται" ἐν τῇ ἁγιοτόκῳ Χίῳ κατόπιν τῆς, προτάσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά  ἀναγράψῃ ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλταις Της

1. τόν Ἱερομάρτυρα Πλάτωνα καί τούς σύν αὐτῷ ὑπέρ Πίστεως ἀναιρεθέντας κατά τήν σφαγήν τῆς Χίου Κληρικούς, ἤτοι:

2. Μακάριον (τόν Γαρρῆν), Ἀρχιδιάκονον.

3. Χριστοφόρον (τόν Ψωμᾶν), Ἱερέα.

4. Γεώργιον (τόν Φραγκάκην), Ἱερέα.

5. Κωνσταντῖνον (τόν Κούνουπαν), Ἱερέα.

6. Σταμάτιον (τόν Χαρτουλάρην), Ἱερέα.

7. Μιχαήλ (τόν Τσουρῆν), Ἱερέα.

8. Κωνσταντῖνον (τόν Πίτικαν),Ἱερομόναχον.

9. Λεόντιον (τόν Μιχαλάκην), Ἱερομόναχον.

10. Γρηγόριον (τόν Μπουροῦν), Προηγούμενον Ἱ. Νέας Μονῆς.

11 Ἰωάννην (τόν Καλαμάρην), Ἱερέα.

12. Ἰωάννην (τόν Σιδερᾶτον), Ἱερέα.

13. Καπίτωνα, Καθηγούμενον Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

14. Σεραπίωνα, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

15.Καρύωνα, ΜοναχόνἹ. Μονῆς Βρεττοῦ.

16. Κύριλλον, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

18. Σέριδον, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

19. Σαμουήλ, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ. 

20.  Ἄνθιμον, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

21. Νίκωνα, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

22. Σεραπίωνα, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

23. Γερμανόν, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

24. Ἰωάννην (τόν Κουφόν), Ἱερέα.

25. Θεοδόσιον (τόν Λουφάκην), Ἡγούμενον Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Μηνᾶ.

26. Ἄνθιμον τόν Ἀργέντην, Ἡγούμενον Ἱ. Μονῆς Μουνδῶν.

27. Θεόδωρον (τόν Ρουφάκην), Ἱερέα.

28.Ἱερόθεον (τόν Ἀγγελούσην), Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Μουνδῶν.

29. Ἰωάννην (τόν Καρμοίρην).

30. Ἰωάννην (τόν Θεοτοκᾶν).

31. Γεώργιον (τόν Χαύταν), Ἱερέα.

32. Σωφρόνιον (τόν Πάγκαλον), Προηγούμενον Ἱ. Νέας Μονῆς.

33. Θεοδόσιον (τόν Κουμάκην), Ἱερομόναχον.

34. Κλήμεντα (τόν Βενέτον), Ἱερομόναχον Ἱ. Νέας Μονῆς.

35. Ἰάκωβον (τόν Μαῦρον), Ἱερέα καί Ἱεροκήρυκα.

36. Κωνσταντῖνον (τόν Μαρινάκην), Ἱερέα.

37. Ἰωάννην (τόν Κολόβην), Ἱερέα.

38. Ἰωάννην (τόν Παλαβίδην), Διάκονον.

39. Γεώργιον (τόν Παυλίδην), Διάκονον.

40.  Γεώργιον (τόν Ψυρικούλην), Διάκονον.

41. Κωνστάντιον (τόν Μαυρογένην), Μοναχόν Ἱ. Νέας Μονῆς.

42. Παρθένιον (τόν Παντευγένου).

43. Δαυίδ, Μοναχόν. Καί

44. Νικηφόρον (τόν Δασκαλάκην), τῆς μνήμης αὐτῶν ἑορταζομένης ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Χίου τήν Κυριακήν τοῦ Παραλύτου ἑκάστου ἔτους.


Εκτύπωση   Email