ΕΚΔΗΜΙΑ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΑΦΗ

01 

Ἀνεχώρησε ἀπό τήν πρόσκαιρη ἐπίγειο ζωή γιά τήν αἰώνια πατρίδα, ὁ ἐκλεκτός ἐπιστήμων, ὁ μεγάλος καί ταυτόχρονα ταπεινός Ὁμότιμος Καθηγητής Κωνσταντῖνος Ἀγγ. Μανάφης, ὁ σοφός διδάσκαλος, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ μέ τά πολλά χαρίσματα καί τίς πολλές ἀρετές.

Ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Μανάφης διετέλεσε Καθηγητής τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Διευθυντής τοῦ Τομέως Βυζαντινῆς Φιλολογίας καί Λαογραφίας τῆς ἰδίας Σχολῆς, Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους καί Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Ὅρους Σινᾶ. Διετέλεσε ἐπίσης Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, τοῦ Συλλόγου πρός Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων καί Μέλος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱδρύματος Εὐγενίδου ὡς καὶ ἐπικεφαλῆς τοῦ Τμήματος Ἐκδόσεων τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπῆρξε ἀκαταπόνητος ἐρευνητής στόν χῶρο τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας, ἄσκησε πάντοτε μέ μεγάλη συνέπεια τά διδακτικά του καθήκοντα καί ἄφησε στό πλῆθος τῶν μαθητῶν του ἀνεξίτηλη μνήμη ἰκανότατου, εὐγενοῦς καί ἀγαπητοῦ πανεπιστημιακοῦ διδασκάλου.

Ὁ παλαιός φοιτητής του, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, τήν 8ην Ὀκτωβρίου 2020, ἡμέραν τῆς ἐπετείου τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας του, τοῦ ἀπένειμε τὸ παράσημο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ὡς ἀναγνώριση τῆς πρός τήν Ἐκκλησία καί τά Γράμματα πολυετοῦς εὐκάρπου καί πολυκάρπου προσφορᾶς του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, ἀμέσως μόλις ἐπληροφορήθη τὴν ἐκδημίαν του, ἐτέλεσε στὸν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου "Τρισάγιον" ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ, ἀνεφέρθη στὴν ἀνεκτίμητη προσφορά του, τὸν τεκμηριωμένο λόγο του, τή σοφία καὶ τὸ ἦθος του. Εὐγνώμων ἰσοβίως θά μνημονεύει τὸν ἀείμνηστο διδάσκαλό του στά δίπτυχα, θά εὔχεται νά τόν ὁδηγήσει ὁ Κύριος στήν αἰώνια Βασιλεία Του καί στή δόξα τοῦ Παραδείσου. Προσεύχεται, τέλος, νά χαρίσει ὁ Κύριος παρηγορία στούς οἰκείους του.

Ὁ Κύριος νά τόν ἀναπαύσει ἐν Χώρᾳ Ζώντων.

02


Εκτύπωση   Email