ΨΗΦΙΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ "ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ"

EgkykliaSimeiomata

        ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

«ΑΓΙΟΣ  ΑΓΑΠΗΤΟΣ»

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἐν Βροντάδῳ Χίου σήμερον τῇ 2ᾳ Μαρτίου σωτηρίου ἔτους 2022 καὶ ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον αὐτῆς ὑπό τὴν Προεδρείαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, παρόντων καὶ τῶν Μελῶν: κ. Γρηγορίου Σπανοῦ, κ. Κωνσταντίνου Βεργίνα, κ. Ἁμαλίας Καλουτᾶ καὶ κ. Δεσποίνης Μπογῆ-Βορριᾶ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Προεδρεύων ἀνεκοίνωσεν εἰς τὸ σῶμα τὴν πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον ἐκδημίαν τοῦ

Παναγιώτου  Χ.  Βαρλᾶ

Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν, ὁ ὁποῖος προσέφερεν βιβλία εἰς τὴν Βιβλιοθήκην «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ».

Τὸ Δ.Σ. ὁμοφώνως ψηφίζει:

α. Νὰ προστῇ εἰς τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν αὐτοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος, Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, ὁ ὁποῖος θὰ διαβιβάσῃ παραμυθητικάς εὐχάς εἰς τοὺς οἰκείους του.

β. Νὰ ἀναρτηθῶσι μεσίστιαι αἱ Σημαῖαι κατά τὴν ἡμέραν τῆς ἐκφορᾶς του.

γ. Νὰ δωρηθῶσι βιβλία εἰς τοὺς ὑποτρόφους ἁπάντων τῶν Φορέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κατά τὴν τελετήν τῆς 1ης Αὐγούστου εἰς μνήμην του.

δ. Νὰ ἐπιδοθῇ τὸ παρόν εἰς τοὺς οἰκείους, καὶ

ε. Νὰ δημοσιευθῇ διὰ τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν.

Μεθ’ ὅ μὴ ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος ἐλύθη ἡ Συνεδρίασις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

Ἀκριβές ἀντίγραφον – 2.3.2022

Ὁ Πρόεδρος

Τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 

Ὁ Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν  Μ Α Ρ Κ Ο Σ


Εκτύπωση   Email