Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΦΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΣΧΙ

nasxi2017

Σήμερον 7ην Δεκεμβρίου 2017 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ κ. Ἀντωνίου Κριμιζῆ, Πλωτάρχου (ΠΝ) - Διοικητοῦ τοῦ ΝΑΣΧΙ, τόν ὁποῖον εἶχεν μαθητήν Του εἰς τό Κατηχητικόν Σχολεῖον, ἐπεσκέφθη τά δύο Ναυτικά Φυλάκια εἰς Νένητα Χίου καί  «Προβατᾶ» Χίου καί ἐν συνεχείᾳ τό ΝΑΣΧΙ.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν ἐπίσκεψίν Του εἰς τά Ναυτικά Φυλάκια καί τό ΝΑΣΧΙ ηὐχήθη εἰς τούς Ἀξιωματικούς, Ὑπαξιωματικούς καί Ναύτας ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Προστάτου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Πατρίδος μας καί ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, ὁμίλησεν ἐνθέρμως διά τήν ὑψίστην προσφοράν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ εἰς ὅλους τούς ἀγώνας τοῦ Ἔθνους μας μέ ἐκτενῆ ἀναφοράν εἰς ἱστορικά γεγονότα καί τούς προσέφερεν ἑόρτια δῶρα.

Ἐπίσης, ἐπειδή οἱ περισσότεροι τῶν ὑπηρετούντων εἰς αὐτά τά φυλάκια τήν θητείαν των εἶναι ἀπόφοιτοι τῶν ΑΕΝ, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη εἰδικώτερον καί εἰς τόν εὐεργετικόν ρόλον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ, τόσον κατά τήν διάρκειαν τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ὅσον καί εἰς καιρόν εἰρήνης.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email