ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΜΕΛΕΙΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ

GRAFEITUPOU

Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Δρομοκαϊτείου ἀλλά καί τῆς κανονικῆς ἐγκρίσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Νικαίας κ. Ἀλεξίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐτέλεσε τήν 1ην Ὀκτωβρίου 2018 τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων τῆς Γεμελείου Νοσηλευτικῆς Σχολῆς εἰς Χαϊδάριον, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τόν καρπόν τῆς μεγαθύμου εὐεργετικῆς διαθέσεως τῶν Χίων ἀειμνήστων Καλλιόπης καί Παρασκευῆς Γεμέλου εἰς μνήμην τῶν συζύγων των Ἰωάννου καί Μιχαήλ Γεμέλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος, μετά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ καί ὡς Ποιμενάρχης τῆς Χίου, ἀνεφέρθη εἰς τούς Χίους μεγάλους εὐεργέτας ὅπως ἡ οἰκογένεια Γεμέλου, ἀλλά καί ὁ Ζωρζῆς Δρομοκαΐτης, καί ἐπεσήμανε ὅτι ἡ αἰτία τῶν εὐεργεσιῶν αὐτῶν εἶναι τά αἰσθήματα τῆς θεοσεβείας καί τῆς φιλοπατρίας, τά ὁποῖα ἀπετέλουν καί ὀφείλεται νά συνεχίσουν νά ἀποτελοῦν τό ἠθικόν ὑπόβαθρον τῆς παιδείας.

Τέλος, ἀπευθυνόμενος πρός τούς σπουδαστάς τῆς Σχολῆς, ὑπενθύμισε ὅτι ἡ διακονία πρός τούς ἀσθενεῖς εἶναι συμμετοχή εἰς τό ἔργον τοῦ Θεοῦ καί ἡ θεραπεία των μερική ἔκφρασις τῆς πίστεως εἰς τήν Ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν.

Μετά ταῦτα, ὁ Σεβασμιώτατος προσεκύνησεν εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί ἐπεσκέφθη τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱδρύματος καί τό Γραφεῖον τῆς Διοικήσεως.


Εκτύπωση   Email