ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

mitropol-epistoliΝαυτική διεκδίκηση με τις ευλογίες Μάρκου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗTΡΟΠΟΛIΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Οι ναυτικοί και οι δυσμενείς εξελίξεις στο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα που διέπει τον κλάδο τους, καθώς και οι δυσοίωνες προβλέψεις για τις Α.Ε.Ν. Μηχανικών και Πλοιάρχων, αποτέλεσαν την αφορμή για την πρώτη καθαρά πολιτική παρέμβαση του Μητροπολίτη Χίου Μάρκου.
Με επιστολή του στην υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου, ο μητροπολίτης ζητά να αποφευχθούν οι μειώσεις στις συντάξεις των ναυτικών, να παραμείνει αυτοτελές το ΝΑΤ, να μην καταργηθεί ή υποβιβαστεί ο Οίκος Ναύτη και να μην καταργηθούν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Η επιστολή
Στην επιστολή του, την οποία κοινοποιεί στους βουλευτές, στον περιφερειάρχη, τον αντιπεριφεριάρχη, το δήμαρχο και τους διοικητές των σχολών, ο μητροπολίτης αναφέρει:

«Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς μαρτυρικῆς καί ἀκριτικῆς, ἀλλά καί ναυτομάνας Χίου, μετά τῶν κυματόβρεκτων Ψαρῶν καί τῶν ἁγιοπλόων Οἰνουσσῶν, πρωτοστατούντων εἰς τήν παγκόσμιον Ἐμπορικήν Ναυτιλίαν, ἀποτελοῦσαν τήν μεγαλυτέραν καί ἀνέξοδον Βιομηχανίαν τῆς Χώρας ἡμῶν, ἡ ὁποία συνέβαλε καί συμβάλλει τά μέγιστα, χάρις εἰς τόν κόπον, τόν μόχθον καί τάς θυσίας τῶν ἐν αὐτῇ ἐργαζομένων ὅλων τῶν τάξεων καί βαθμίδων, καί εἰς τήν, σύν πολλοῖς ἄλλοις, στήριξιν καί ἀνάδειξιν τῆς Οἰκονομίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν αὔξησιν τοῦ κατά κεφαλήν εἰσοδήματος, σπεύδομεν «ἐν ὅλῃ ψυχῇ τε καί καρδίᾳ», ἀφουγκραζόμενοι καί τήν ἐκ μέρους σύμπαντος τοῦ λαοῦ πίστιν εἰς τό ἀπόλυτον δίκαιον τῶν αἰτημάτων τῶν ἀνθρώπων τῆς θαλάσσης, νά παρακαλέσωμεν Ὑμᾶς, ὅπως ἔλθητε  ἀρωγός  εἰς τά  αἰτήματα  «τῶν καταβαινόντων εἰς θάλασσαν ἐν πλοίοις, τῶν ποιούντων ἐργασίαν ἐν ὕδασιν πολλοῖς», ὥστε, διά τῶν Ὑμετέρων συντόνων ἐνεργειῶν:
1. Νά ἀποφευχθῇ πᾶσα μείωσις τῶν συντάξεων τῶν Ναυτικῶν.
2. Νά παραμείνῃ αὐτοτελές Ταμεῖον τό Ναυτικόν Ἀπομαχικόν Ταμεῖον.
3. Νά μήν καταργηθῇ ἤ ὑποβιβασθῇ ὁ «Οἶκος Ναύτου» τῆς Χίου,
4. Νά στηριχθῇ καί διασφαλισθῇ ἡ Ναυτεργασία, διά Γ.Ε.Ν.Ε.
5. Νά μήν ὑπάρξῃ μηδέ σκέψις διά τήν κατάργησιν, συγχώνευσιν ἤ μεταφοράν τῶν Ἀκαδημιῶν Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Χίου καί Οἰνουσσῶν, καί
6. Νά ἐπανασυσταθῇ τό  Ὑπουργεῖον Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας.
Ἔχομεν δι’ ἐλπίδος, ὅτι θά πράξητε ὅ,τι εἶναι δυνατόν καί θά ὑπερμαχήσητε διά τήν ἱκανοποίησιν τῶν αἰτημάτων τούτων, πιστεύοντες ἀκραδάντως καί Ὑμεῖς, ὅτι προσφέρετε ἀνακούφισιν καί ἀναψυχήν εἰς τούς Ναυτικούς μας καί τάς Οἰκογενείας των, ἀλλά καί μεγίστην ὑπηρεσίαν εἰς τήν διακράτησιν, προαγωγήν καί ἀνάδειξιν τῆς Ναυτιλίας τῆς Πατρίδος ἡμῶν, διό καί ἐκφράζοντες ἐκ τῶν προτέρων ὁμοθύμους εὐχαριστίας δεόμεθα τοῦ Κυρίου, ὅπως κρατύνῃ Ὑμᾶς ἐν ὑγιείᾳ καί δυνάμει πολλῇ, καί διατελοῦμεν».

Πηγή: www.politischios.gr


Εκτύπωση   Email