Κυριακή
24 Οκτωβρίου

Αρέθα, Σεβαστιανής μάρτυρος, Πρόκλου πατριάρχου Κων/πόλεως

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 19ῃ  Αὐγούστου 2020

Μνήμη Ἀνδρέου μεγαλομάρτυρος

Πρωτ. 1537

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 652

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀριθ. 3800/1513/19-8-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τά καθ’ ὑμᾶς.

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ