ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2069/932/06.11.2020 "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗ͂Σ ΙΔΙΑΖΟΥΣΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 6ῃ  Νοεμβρίου 2020

Μνήμη Παύλου Ἀρχιεπισκόπου Κων/λεως

Πρωτ. 2069

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 932

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν  Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως, τήν ὑπ’ἀρ. 3029/5059/2105/5-11-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα: «Μήνυμα ἐν ὄψει τῆς ἰδιαζούσης ὑγιειονομικῆς περιστάσεως»,  διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος


Εκτύπωση   Email