ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 122/60/20.01.2021 "ΠΕΡΙ Γ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ 1821"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Ἰανουαρίου 2021

Μνήμη Μαξίμου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ

Πρωτ. 122

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 60

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος, διαβιβάζομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀρ.  248/132/20-01-2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Γ΄Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικροῦ μήκους μέ θέμα: ΄΄Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τοῦ 1821», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

+ Ὁ Χίου Μᾶρκος

ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

 


Εκτύπωση   Email