Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

0000050

Τό ἑσπέρας τῆς 3ης Αὐγούστου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, πλαισιούμενος ἀπό Ἱερεῖς καί τόν Ἀρχιδιάκονο καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί νέοι, ἐτέλεσε μέ κατάνυξη τήν Ἱερά Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου.

Κατὰ τὴν διακονία τοῦ Θ. Λόγου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε, ὅτι  "ὁ μήνας Αὔγουστος  εἶναι ἀφιερωμένος στὴ Χάρη τῆς Παναγίας μας καὶ εἶναι εὐλογημένος, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ μῆνες, ἀφοῦ ἀνήκουν στὸν Χριστό. Καθῆκον ὅλων μας εἶναι ἡ καθημερινὴ συμμετοχή μας στὶς Ἱερὲς Παρακλήσεις, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐκπλήρωση τῆς Ἀρχιερατικῆς παρότρυνσης, τῆς καθ'  ἑκάστην ἑσπέραν ἀναγνώσεως τῶν Χαιρετισμῶν της, πού, κατὰ Ἁγίους Πατέρας, ἀποτελεῖ τὴν προσφιλέστερη  σ'  Ἐκείνην προσευχή. Ἀλλὰ δὲν εἶναι  μόνο οἱ ἡμέρες αὐτὲς ἀφιερωμένες στὴν Παναγία, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ δὲν ὑπάρχει ἡμέρα πού νὰ μὴν τῆς ἀνήκει. Κάθε ἡμέρα τιμᾶται καὶ δοξάζεται ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος."

Στὴ συνέχεια, ἀνέλυσε θεολογικὰ γιατί ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος χειμάζεται ἀπὸ τὴν ἐνσκήψασα πανδημία, ὡς συνέπεια ἀποστασίας ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς παιδαγωγία γιὰ τὴν ἐπιστροφή του καὶ τὴν ἀνάθεση στὸ Θεὸ κάθε πτυχῆς τῆς ζωῆς του. "Ἀπὸ φυλακῆς πρωίας μέχρι νυκτὸς ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον". Σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἡ ἁμαρτία βαπτίζεται δικαίωμα καὶ ἀρετὴ καὶ ἡ ὑποκρισία διακρατεῖ στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις δὲν ξενίζει ἡ ἀλλοίωση ἐξωτερικά τοῦ προσώπου μὲ τὶς μάσκες. Ἐκεῖνο, ὅμως, ποὺ προέχει εἶναι ἡ ἑνότητα. Καὶ αὐτὴν ὑπηρετοῦμε μὲ τὴν ὑπακοή μας στὶς Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νὰ διακρατήσωμε τὸ ἀδιαπραγμάτευτο καὶ τὸ μέγιστο ποὺ εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία καὶ Θ. Κοινωνία. Νὰ ἑτοιμασθοῦμε, λοιπόν, μὲ τὴν νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου καὶ τὸ Μυστήριο τῆς Μετανοίας, νὰ κοινωνήσουμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων."

Στὸ τέλος τῆς Ἱερᾶς Παράκλησης ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε: "Εἴπαμε ὅτι εἶναι εὐλογημένες, ἁγιασμένες καὶ χαριτωμένες οἱ ἡμέρες αὐτὲς καὶ γιὰ τοῦτο συνοδεύονται μὲ κάποιο δόσιμο, κάποια προσφορά. Καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι ὅ,τι ἐμεῖς προσφέρομε δὲν εἶναι δικό μας, εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Τὸ τονίζομε ἰδιαίτερα στὴ Θ. Λειτουργία: "Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν, σοῖ προσφέρομεν...". Καὶ ἡ Τοπικὴ Ἐκκλησία προσφέρει περισσότερο στὴ νεολαία, στὰ νειάτα, στὰ παιδιά μας. Γι' αὐτὸ καλέσαμε σήμερα στὸν Ἱερὸ τοῦτο Μητροπολιτικὸ Ναὸ κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, γιὰ νὰ δώσωμε τὰ Βεβαιωτικά τῆς χορηγήσεως Ὑποτροφίας σὲ πολλοὺς νέους καὶ νέες τῆς Χίου, ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν Βαρλᾶ, τὸ Ἱ. Προσκύνημα Ἁγ. Μακαρίου καὶ Ἱερὲς Μονές, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ Ἱδρύματα στὰ ὁποῖα προεδρεύομεν, ὅπως τοῦ Ἱδρύματος Γεωργιλῆ καὶ τοῦ Ἱδρύματος Σταματίου Πρινιᾶ.  Νὰ τὸ ἐνθυμεῖσθε αὐτὸ πάντοτε, παιδιά μου, ὅτι ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία ἔδωσαν σὲ σᾶς, γιὰ νὰ σπουδάσετε καὶ νὰ μορφωθῆτε."

Ἀμέσως μετά, ἐπέδωκε σὲ κάθε ὑπότροφο τὴν Βεβαίωση χορηγήσεως τῆς Ὑποτροφίας καὶ ἀποδεικτικό τῆς καταθέσεως σὲ Τράπεζα τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ.

Οἱ ὑπότροφοι, μεταξὺ ἄλλων, εἶναι φοιτητὲς ἢ μεταπτυχιακοὶ στὶς Ἐπιστῆμες τῆς Θεολογίας, τῆς Φιλολογίας, τῆς Ἰατρικῆς, τῶν Οἰκονομικῶν, τῆς Παιδαγωγικῆς, τῶν Ναυτιλιακῶν καὶ τῆς Φυσικῆς Ἀγωγῆς.

Γιὰ πρώτη φορά, ἐπίσης, ἐπέδωκε καὶ Βραβεῖον Ἐπαίνου συνοδευόμενον μὲ κατάλληλα βιβλία καὶ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου σὲ παιδιὰ τῆς Κατασκηνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν "ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ", ποὺ  εἶναι Φοιτητὲς στὴν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση ἢ Μεταπτυχιακοί.  


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ