Κυριακή
24 Οκτωβρίου

Αρέθα, Σεβαστιανής μάρτυρος, Πρόκλου πατριάρχου Κων/πόλεως

ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ