Επαναφορά των αρμοδιοτήτων της Ναοδομίας

Με το υπ' 820/394-22/2/2013 * εγκύκλιον σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και μετά την δημοσίευση του Ν 4122/2013 (άρθρο 25)** σε κανονική και νόμιμη επαναφορά οι αρμοδιότητες της Ναοδομίας.

* Διαβάστε το εγκύκλιο σημείωμα icon_pdf

** 

ΝΟΜΟΣ 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/19.2.2013)

Άρθρο 25
Ρύθμιση θεμάτων του ν. 1811/1988 και του ν. 590/1977
Κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο 2 της κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του ν. 1811/1988 (Α΄ 231) Σύμβασης μεταξύ Εκκλησίας της Ελλάδος και Ελληνικού Δημοσίου και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Εκκλησία της Ελλάδος υπεισήλθε στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ο.Δ.Ε.Π. κατά το άρθρο 47 παρ. 2 του ν. 590/1977 (Α΄ 146). Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος των κατασκευών ασκείται κατά τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις.


Εκτύπωση   Email