Σύσταση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ».

pdfΑριθμ. πρωτ. 1338
ΔΙΕΚΠ. 718

Σύσταση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ».

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Έχουσα υπ’ όψει:

2. Τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 59 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».

3. Τας υποχρεώσεις της Ποιμαινούσης Εκκλησίας προς το Χριστεπώνυμον της Εκκλησίας πλήρωμα, αι οποίαι απορρέουν από τας Ευαγγελικάς Επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους.

4. Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

5. Την υπ’ αριθμ. 75/29.3.2013 Απόφασιν και την υπ’ αριθμ. 862/264/29.3.2013 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Μάρκου. 

6. Την από 31.3.2013 Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν «Ίδρυμα Υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά εις μνήμην των γονέων του Χαραλάμπους και Καλλιρρόης Βαρλά και Αρχιμ. Μακαρίου Βαρλά», το οποίον θα λειτουργή κατά τας διατάξεις του επομένου Κανονισμού: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν « Ίδρυμα Υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά εις μνήμην των γονέων του Χαραλάμπους και Καλλιρρόης Βαρλά και Αρχιμ. Μακαρίου Βαρλά», της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών

Άρθρον 1ον

Ίδρυσις − Έδρα

Συνιστάται εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα, υπό την επωνυμίαν «Ίδρυμα Υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά εις μνήμην των γονέων του Χαραλάμπους και Καλλιρρόης Βαρλά και Αρχιμ. Μακαρίου Βαρλά», με έδραν την πόλιν της Χίου και δη τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. Το Ίδρυμα αυτό αποτελεί εξηρτημένη υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος.

Άρθρον 2ον

Σκοπός

Σκοπός του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος τούτου είναι:

1. Η δωρεάν φιλοξενία ενός ή δύο φοιτητών Α.Ε.Ι. η Τ.Ε.Ι. των Κλάδων Θεολογίας ή Διοικήσεως Επιχειρήσεων ή Οικονομικών εν Αθήναις ή εν Πειραιεί, προερχομένων κατ’ αρχήν εκ κώμης Ζυφιά Χίου, άλλως εκ κώμης Δαφνώνος Χίου ή εκ των ετέρων κωμών του Δημοτικού Διαμερίσματος Καμποχώρων ή της λοιπής Χίου, εις ισόγειον διαμέρισμα 55 τ. μ., κείμενον επί της οδού Σεβαστείας 25, περιοχής Ιλισίων του Δήμου Ζωγράφου Αττικής. Οι διαμένοντες υποχρεούνται εις την πληρωμήν των κοινοχρήστων εξόδων, ως και των λογαριασμών κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ο.Τ.Ε. κ.λπ.). 

2. Η χορήγησις υποτροφιών εκ των τόκων του ποσού των εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ, κατατεθειμένου εις λογαριασμόν Τραπέζης, εις ετέρους φοιτητάς, οι οποίοι δεν διαμένουν εις το διαμέρισμα και σπουδάζουν εις άλλας πόλεις της Πατρίδος ημών, προερχομένων κατ’ αρχήν εκ κώμης Ζυφιά Χίου, άλλως εκ κώμης Δαφνώνος Χίου ή εκ των ετέρων κωμών του Δημοτικού Διαμερίσματος Καμποχώρων ή της λοιπής Χίου. Εκ των τόκων τούτων θα καταβάλλωνται και τα εκάστοτε έξοδα συντηρήσεως και επισκευής του διαμερίσματος.

Άρθρον 3ον

Διοίκησις

1. Το Ίδρυμα διοικείται υπό Τριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), αποτελουμένου εκ των: 

α) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, ως Προέδρου, αναπληρουμένου υπό του Αρχιερατικού Επιτρόπου Χαλκειού.

β) Δύο (2) λαϊκών Μελών, μετά των αναπληρωτών αυτών, προτεινομένων υπό της οικογενείας Παναγιώτου Χαρ. Βαρλά και των κατιόντων αυτής.

2. Τα Μέλη του Δ.Σ. διορίζονται δια Πράξεως του Μητροπολίτου επί τριετεί θητεία και το αξίωμά των είναι τιμητικόν και άμισθον.

3. Το Δ.Σ. κατά την πρώτην συνεδρίαν αυτού εκλέγει μεταξύ των Μελών αυτού τον Γραμματέα και τον Ταμίαν αυτού.

4. Προς υποβοήθησιν του έργου αυτού ορίζεται υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Βοηθός Γραμματεύς. 

Άρθρον 4ον

Συνεδριάσεις − Αρμοδιότητες Δ.Σ.

Το Δ.Σ. έχει τα εξής αρμοδιότητας:

α) Συντάσσει τον ετήσιον Προϋπολογισμόν και Απολογισμόν του Ιδρύματος, τον οποίον και υποβάλλει προς έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. 

β) Αποφασίζει δια τον αριθμόν και το ύψος των εκάστοτε χορηγουμένων υποτροφιών, εν σχέσει προς τον Προϋπολογισμόν.

γ) Επιλέγει βάσει κριτηρίων τους υποτρόφους και τους προς δωρεάν διαμονήν φοιτητάς εκάστου έτους. 

δ) Αποφασίζει δια την διακοπήν υποτροφίας ή διαμονής βάσει του άρθρου 9 του παρόντος.

ε) Επιλύει οιονδήποτε σχετικόν θέμα παρουσιάζεται. 

Άρθρον 5ον

Τηρούμενα βιβλία

1. Τα τηρούμενα Βιβλία του Ιδρύματος είναι:

α) Βιβλίον Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Βιβλίον Πρωτοκόλλου.

γ) Βιβλίον Αρχείου Υποτρόφων.

δ) Αρχείον εγκριθέντων Προϋπολογισμών και Απολογισμών του Ιδρύματος.

ε) Φάκελος Αλληλογραφίας του Ιδρύματος.

στ) Βιβλίον ακινήτων του Ιδρύματος.

2. Το Ταμείον του Ιδρύματος αποτελεί κλάδον του Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως και παρακολουθείται ετησίως δι’ ιδιαιτέρας διαχειρίσεως εσόδων − εξόδων, η οποία τίθεται εις την διάθεσιν του Δ.Σ. εις εκάστην συνεδρίαν αυτού.

Άρθρον 6ον

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των υποτροφιών ή της διαμονής εις το διαμέρισμα δύνανται να είναι του αυτού φύλου (δια την διαμονήν) τέκνα αναξιοπαθούντων γονέων, ορφανά και εμπερίστατα, ως και τέκνα οικονομικώς αδυνάμων ή πολυτέκνων οικογενειών. Χορηγούνται δε ετησίως αι υποτροφίαι πρωτίστως εις φοιτητάς και δευτερευόντως εις σπουδαστάς, βάσει της οικονομικής καταστάσεως και της βαθμολογίας των. Ο αριθμός αυτών ορίζεται κατ’ έτος δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρον 7ον

Προϋποθέσεις χορηγίας

1. Έκαστος υποψήφιος υπότροφος υποχρεούται να υποβάλη μέσω της Ενορίας αυτού εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, το αργότερον έως της 30ής Οκτωβρίου εκάστου έτους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτησιν μετά βιογραφικού σημειώματος. 

β) Τελευταίον εκκαθαριστικόν σημείωμα της Εφορίας των γονέων αυτού.

γ) Υπεύθυνον δήλωσιν του αιτούντος, ότι δεν έχει λάβει, ούτε και πρόκειται να λάβη οιανδήποτε άλλην δημοσίαν ή εξ άλλου Ιδρύματος υποτροφίαν δια την συγκεκριμένην περίοδον.

δ) Βεβαίωσιν εγγραφής εις την Σχολήν (δια τους πρωτοετείς φοιτητάς και σπουδαστάς). 

ε) Βεβαίωσιν, ότι έχουν εξετασθή επιτυχώς εις άπαντα τα μαθήματα της Σχολής των εκάστου Ακαδημαϊκού έτους (δια τους ήδη φοιτητάς και σπουδαστάς). 

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλωνται εις την Ιεράν Μητρόπολιν μέχρι της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας, συνοδευόμενα με συστατικήν επιστολήν του οικείου Εφημερίου, εμφαίνουσαν το ορθόδοξον χριστιανικόν ήθος του υποψηφίου.

Άρθρον 8ον

Διάρκεια υποτροφίας ή στεγάσεως

Ως αρχική διάρκεια της υποτροφίας ή στεγάσεως ορίζεται το εν (1) ακαδημαϊκόν έτος, δυναμένη να παραταθή, ουχί όμως να υπερβή την καθωρισμένην συνολικήν διάρκειαν των σπουδών δια την εκάστοτε Σχολήν.

Δια την παράτασιν ή μη της διαρκείας της υποτροφίας αποφαίνεται το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιδρύματος.

Άρθρον 9ον 

Διακοπή Υποτροφίας ή στεγάσεως 

Η υποτροφία ή η στέγασις διακόπτεται εφ’ όσον ο υπότροφος:

α) Περατώσει τον χρόνον των σπουδών αυτού. 

β) Διακόψει δια οιονδήποτε λόγον τας σπουδάς αυτού.

γ) Δεν παρουσιάζει πρόοδον εις τας σπουδάς αυτού.

δ) Δεν επιδεικνύει το πρέπον χριστιανικόν ήθος και γενικώτερον δεν τηρεί τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρον 10ον

Υποχρεώσεις υποτρόφων

Ο κάθε υπότροφος οφείλει να επικοινωνή ο ίδιος προσωπικώς και τακτικώς μετά της Ιεράς Μητροπόλεως και να ενημερώνη δια την πορείαν και εξέλιξιν των σπουδών του. Επίσης, έχει υποχρέωσιν να ενημερώνη δια πάσαν σχετικήν μεταβολήν. Ομοίως, υποχρεούνται οι στεγαζόμενοι εις το διαμέρισμα να χρησιμοποιούν τούτο μόνον ως κατοικίαν, διατηρούντες αυτό εις την κατάστασιν εις την οποίαν ευρίσκετο κατά την εγκατάστασίν των, να μη φιλοξενούν άλλα πρόσωπα, να είναι πάντοτε καθαρόν, να πληρώνουν εγκαίρως και ανελλιπώς τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας και τα κοινόχρηστα έξοδα και να διάγουν εν αυτώ κοσμίως και μετά σεμνότητος.

Άρθρον 11ον

Πόροι του Ιδρύματος

Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται:

α) Εκ τόκων.

β) Εκ κρατικών και λοιπών άλλων επιχορηγήσεων Νομικών ή Φυσικών Προσώπων.

γ) Εκ δωρεών ιδιωτών.

δ) Εκ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ι. Μητροπόλεως.

ε) Εξ ετησίας δισκοφορίας εις τους Ιερούς Ενοριακούς Ναούς, Ιεράς Μονάς και Ιερά Παρεκκλήσια ή Εξωκκλήσια του Δημοτικού Διαμερίσματος Καμποχώρων, καθώς και εξ εισφοράς των ως άνω Ιερών Ναών.

στ) Εκ διαφόρων λοιπών πηγών, αι οποίαι δεν κατονομάζονται εις τον παρόντα Κανονισμόν και προέρχονται από χρηστήν πηγήν.

Άρθρον 12ον

Το Ίδρυμα έχει ιδίαν σφραγίδα, η οποία φέρει εις το κέντρον την εικόνα της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής και εις δύο επαλλήλους κύκλους αναγράφονται αι φράσεις «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ».

Άρθρον 13ον

Τροποποίησις – Διάλυσις

1. Τροποποίησις του παρόντος Κανονισμού γίνεται υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, κατόπιν εισηγήσεως του Σεβασμιωτάτου Προέδρου και ομοφώνου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρουμένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

2. Το Ίδρυμα διαλύεται Αποφάσει της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντος και του Προέδρου, όταν δεν εκπληρώνει τους σκοπούς του ή καθίσταται ανέφικτος η λειτουργία αυτού, επικυρουμένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 

3. Εις περίπτωσιν διαλύσεως του Ιδρύματος, τα περιουσιακά στοιχεία αυτού περιέρχονται εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. 

Άρθρον 14ον

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύεται δε και εις το επίσημον δελτίον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 

Άρθρον 15ον 

Κάλυψις δαπάνης 

Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. 

Αθήναι, 2 Απριλίου 2013

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Πρόεδρος

† Ο Διαυλείας ΓΑΒΡΙΗΛ


Εκτύπωση   Email