Κανονισμός 247/2013 Περί οργανώσεως, αρμοδιοτήτων, συγκροτήσεως, λειτουργίας της Υπηρεσίας Δομήσεως (Υ.ΔΟΜ.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ           Αρ. Φύλλου 258
                                    4 Δεκεμβρίου 2013

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 247/2013
Περί οργανώσεως, αρμοδιοτήτων, συγκροτήσεως, λειτουργίας της Υπηρεσίας Δομήσεως (Υ.ΔΟΜ.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουσα υπ’ όψει:
1. Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 9 παρ. 4, 36 παρ. 6, 42, 46 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146),
2. τας διατάξεις του 3 παρ. 2 της από 11.5.1988 Συμβάσεως Εκκλησίας και Πολιτείας, η οποία εκυρώθη υπό του άρθρου πρώτου του ν. 1811/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 231), όπως αυθεντικώς ερμηνεύθη υπό του άρθρου 25 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42/19.2.2013)
3. τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 249) (Α΄ 249), η οποία συνεπληρώθη δια του άρθρου 53 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174)
4. την διάταξιν του άρθρου 1 παρ. 2 του Κανονισμού 3/1977 «Περί των αρμοδιοτήτων, συνθέσεως και λειτουργίας του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εκκλησίας (Α.Υ.Σ.Ε.)» (Α΄ 273)
5. την από 6.9.2013 Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Εκκλησίας της Ελλάδος,

ΨΗΦΙΖΕΙ
Τον υπ’ αριθμ. 241/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ έχοντα ούτω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 247/2013
«Περί οργανώσεως, αρμοδιοτήτων, συγκροτήσεως, λειτουργίας της Υπηρεσίας Δομήσεως (Υ.ΔΟΜ.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) της Εκκλησίας της Ελλάδος»

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ icon_pdf

Εκτύπωση   Email