ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 252/2014 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 50/1973 (ΦΕΚ Α΄ 296) Κανονιστικής Διατάξεως «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίας Μαρκέλλης Βολισσού της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών».

AgMarkella2014Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπ’ όψει:

1. Τας διατάξεις των άρθρων 4, περίπτ. ε΄, 29 παρ. 2 και 59 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου

της Εκκλησίας της Ελλάδος». 

2. Τας υποχρεώσεις της Ποιμαινούσης Εκκλησίας πρός το χριστεπώνυμον πλήρωμα, αι οποίαι απορρέουν από τάς Ευαγγελικάς επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους.

3. Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

4. Την υπ’ αριθμ. 1359/8/27.12.2013 Απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου,

Ψαρών και Οινουσσών.

5. Την υπ’ αριθμ. 3771/1285/31.12.2013 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Μάρκου.

6. Την από 10.1.2014 Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

7. Την από 14.1.2014 Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αποφασίζει:

Τροποποιεί και κωδικοποιεί την υπ’ αριθμ. 50/1973 (ΦΕΚ Α΄ 296) Κανονιστικήν Διάταξιν περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίας Μαρκέλλης Βολισσού, της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αρ. 252/2014

«Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίας Μαρκέλλης Βολισσού της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών».

Άρθρον 1

Το εν τη περιοχή Βολισσού Χίου Ιερόν Εξωκκλήσιον «Αγία Μαρκέλλα», καταστάν από πολλών ετών μέγα προσκυνηματικόν κέντρον, λειτουργούν δε εν τοις πράγμασιν ως Ιερόν Προσκύνημα, είναι Εκκλησιαστικόν Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου, κατά την έννοιαν της διατάξεως του άρθρου 59 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», υπό την επωνυμίαν «Ιερόν Προσκύνημα Αγία Μαρκέλλα», με έδραν την κωμόπολιν Βολισσού−Χίου, υπαγόμενον εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. 

Άρθρον 2

1. Η διοίκησις και διαχείρισις του Ιερού Προσκυνήματος ενεργείται υπό επταμελούς Διαχειριστικής Επιτροπής, αποτελουμένης, α) εκ του οικείου Μητροπολίτου, ως Προέδρου, β) εκ του Αρχιερατικού Επιτρόπου Βολισσού, ως Αντιπροέδρου και γ) εκ πέντε λαϊκών Μελών, διοριζομένων μετ’ ισαρίθμων αναπληρωτών, δι’ αποφάσεως του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

2. Τον Πρόεδρον του Ιερού Προσκυνήματος, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος του Ιερού Προσκυνήματος, εξουσιοδοτούμενος εκάστοτε εγγράφως υπ’ αυτού.

3. Ο διορισμός της Διαχειριστικής Επιτροπής ενεργείται μετά το πρώτον 15ημερον του μηνός Δεκεμβρίου εκάστης τριετίας, της θητείας αρχομένης από 1ης Ιανουαρίου του επομένου έτους.

4. Η Διαχειριστική Επιτροπή, κατά την πρώτην συνεδρίαν αυτής, συγκροτείται εις σώμα, εκλέγουσα εκ των λαϊκών Μελών αυτής τον Ταμίαν και τον Γραμματέα.

5. Η Διαχειριστική Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία, όταν οι παρόντες είναι πλείονες των απόντων. 

6. Το λειτούργημα των Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι τιμητικόν και αι προσφερόμεναι υπηρεσίαι υφ’ εκάστου των Μελών αυτής παρέχονται δωρεάν, άνευ αντιμισθίας τινος ή αποζημιώσεως.

7. Οι διατελέσαντες ως λαϊκά Μέλη της Επιτροπής δύνανται να αναδιορισθώσι δια μίαν εισέτι τριετίαν. 

8. Εις την κρίσιν του οικείου Μητροπολίτου εναπόκειται η ητιολογημένη αντικατάστασις Μέλους τινος της Διαχειριστικής Επιτροπής. 

9. Αι αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειονοψηφίαν των παρόντων, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του Προέδρου.

Άρθρον 3

1. Η Διαχειριστική Επιτροπή συνεδριάζει, οσάκις παρίσταται ανάγκη, καθ’ ημέραν και ώραν, οριζομένην υπό του Προέδρου. Ωσαύτως συνεδρίαν της Διαχειριστικής Επιτροπής δύνανται να αιτήσωσιν εγγράφως τρία τουλάχιστον Μέλη αυτής.

2. Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν δύναται να συγκληθή και να συνεδριάση νομίμως, εάν δεν παρίσταται ο Πρόεδρος αυτής αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, εγγράφως εξουσιοδοτηθέντος προς τούτο υπ’ αυτού.

Άρθρον 4

1. Το Νομικόν Πρόσωπον του Ιερού Προσκυνήματος εκπροσωπείται ενώπιον πάσης δικαστικής και διοικητικής αρχής υπό του Προέδρου αυτού ή του Αντιπροέδρου αυτού, εγγράφως εξουσιοδοτουμένου υπό του Προέδρου.

2. Ο Πρόεδρος του Ιερού Προσκυνήματος συμβάλλεται εξ ονόματος και δια λογαριασμόν αυτού, προηγουμένη αποφάσει της Διαχειριστικής Επιτροπής. 

3. Προκειμένου περί «δόσεως όρκου», τούτον δίδει δια το Ιερόν Προσκύνημα είς των λαϊκών Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής εγγράφως, εκάστοτε εξουσιοδοτούμενος προς τούτο υπ’ αυτής. 

Άρθρον 5 

Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει τα εξής καθήκοντα: 

1. Εισπράττει άπαντα εν γένει τα εισοδήματα του Ιερού Προσκυνήματος.

2. Καταρτίζει τον Προϋπολογισμόν και τον Απολογισμόν του Ιερού Προσκυνήματος, ους υποβάλλει εμπροθέσμως προς έλεγχον και έγκρισιν εις το οικείον Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, και 

3. Τηρεί τα κάτωθι διαχειριστικά στοιχεία: α) διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων, β) διπλότυπα εντάλματα πληρωμών, γ) βιβλίον Ταμείου, δ) Καθολικόν εσόδων και εξόδων, ε) βιβλίον Πρακτικών, στ) βιβλίον τιμαλφών και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων και ζ) Κτηματολόγιον, απάντων ηριθμημένων και τεθεωρημένων υπό της Ιεράς Μητροπόλεως.

Άρθρον 6

1. Το διαχειριστικόν έτος του Ιερού Προσκυνήματος άρχεται τη 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου. 

2. Μέχρι της 15ης Οκτωβρίου εκάστου έτους η Διαχειριστική Επιτροπή συντάσσει τον Προϋπολογισμόν δια την χρήσιν του επομένου έτους και υποβάλλει τούτον προς έλεγχον και έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.

3. Μέχρι της 30ης Ιανουαρίου εκάστου έτους η Διαχειριστική Επιτροπή συντάσσει τον Απολογισμόν του λήξαντος διαχειριστικού έτους και υποβάλλει τούτον προς έλεγχον και έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.

4. Δια πάσαν είσπραξιν εκδίδεται γραμμάτιον εισπράξεως, δια πάσαν δε πληρωμήν ένταλμα πληρωμής. Τα εκδιδόμενα γραμμάτια εισπράξεων και τα έντάλματα πληρωμών, εις ά επισυνάπτονται πάντα τα δικαιολογητικά, φέρουν την υπογραφήν του Προέδρου και του Ταμίου της Διαχειριστικής Επιτροπής.

Άρθρον 7

Πόροι του Ιερού Προσκυνήματος είναι οι επόμενοι:

α) Αι εισπράξεις εκ κηρού, δίσκου και κυτίων. 

β) Αι εισπράξεις εξ εκποιήσεως αποκήρου, τιμαλφών, ελαίου και λοιπών αφιερωμάτων των πιστών.

γ) Αι πρόσοδοι εκ της ιδίας αυτού περιουσίας (εκποιήσεις, εκμισθώσεις κ.λπ.). 

δ) Αι εκούσιαι εισφοραί, δωρεαί, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα κ.λπ.

ε) Αι προαιρετικαί εισπράξεις εξ Ιεροτελεστιών,

και στ) Πάσα άλλη πηγή μη απάδουσα τη Ορθοδόξω διδασκαλία και τω εκκλησιαστικώ ήθει.

Άρθρον 8

1. Η εν γένει διαχείρισις της περιουσίας του Ιερού Προσκυνήματος, η σύνταξις του Προϋπολογισμού και Απολογισμού, η άσκησις του ελέγχου κ.λπ. διέπεται υπό των συναφών διατάξεων του Ν. 590/1977 και των υπ’ αριθ. 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» και 210/2010 «Περί Διευθύνσεως Δημοσιονομικού ελέγχου της Εκκλησίας της Ελλάδος» Κανονισμών.

2. Τα έσοδα του Ιερού Προσκυνήματος διατίθενται: 

α) Δια την κατασκευήν, συντήρησιν και εξωραϊσμόν αυτού και των κτιριακών εγκαταστάσεών του. 

β) Δια την μισθοδοσίαν των Ιεροψαλτών, Νεωκόρων και ευπρεπιστριών, ως και τυχόν προσληφθησομένου διοικητικού προσωπικού ή εκτάκτων Συνεργατών, Κληρικών και Λαϊκών.

γ) Δια την προμήθειαν των απαραιτήτων επίπλων και σκευών.

δ) Δια την ενίσχυσιν του Φιλανθρωπικού και Κοινωφελούς Έργου της Ιεράς Μητροπόλεως.

ε) Δια την ενίσχυσιν του Πνευματικού ΄Εργου της Ιεράς Μητροπόλεως.

στ) Δια την λειτουργίαν των Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως.

ζ) Δια την ενίσχυσιν του Ασφαλιστικού Οργανισμού της Εκκλησίας, εκ ποσοστού 6% επί των ακαθαρίστων εσόδων.

η) Δια την οικονομικήν ενίσχυσιν των μαθητών όλων των βαθμίδων των Σχολείων της Βολισσού. 

θ) Δια την χορήγησιν υποτροφιών εις Ιεροσπουδαστάς ή Φοιτητάς Θεολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, αποφοίτων του Λυκείου Βολισσού ή καταγομένων εκ των Ενοριών του Δ.Δ. Αμανής. Τα αφορώντα εις τας υποτροφίας ορίζονται δι’ αποφάσεως της Διαχειριστικής Επιτροπής εγκρινομένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

ι) Δια την υποστήριξιν θεμάτων υγείας εν τη περιοχή των Βορειοχώρων. 

3. Η κατά τα άνω κατανομή των πόρων του Ιερού Προσκυνήματος έσται δι’ αποφάσεως της Διαχειριστικής Επιτροπής εγκρινομένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 9

Ο Αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής, ως Προϊστάμενος του Ιερού Προσκυνήματος, διενεργεί εξ ονόματος αυτής και υπογράφει άπασαν την αλληλογραφίαν, προΐσταται του προσωπικού και εισηγείται εις την Διαχειριστικήν Επιτροπήν την λήψιν παντός μέτρου, εξασφαλίζοντος την πειθαρχίαν και διευκολύνοντος την εκτέλεσιν των καθηκόντων των.

Άρθρον 10

α) Ο Ταμίας παραλαμβάνει παρά του προκατόχου του, δια πρωτοκόλλου υπογραφομένου παρ’ αύτού, του Αντιπροέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής και του αποχωρούντος Ταμίου και τεθεωρημένου παρά του οικείου Μητροπολίτου, τα εν τω Ταμείω μετρητά, ως και τα τυχόν υπάρχοντα χρεώγραφα, ομολογίας, γραμμάτια και πάντα σχετικόν τίτλον ή έγγραφον. 

β) Ο Ταμίας δεν δύναται να κρατή εις χείρας του ποσόν άνω των τριακοσίων (αριθ. 300,00) ευρώ. Το επί πλέον τούτου καταθέτει εις το Υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (Κατάστημα Χίου), εις λογαριασμόν επ’ ονόματι του Ιερου Προσκυνήματος. 

γ) Δια την ανάληψιν ποσού μεγαλυτέρου των τριακοσίων (αριθ. 300,00) ευρώ δέον όπως η Διαχειριστική Επιτροπή συντάσση Πρακτικόν, όπερ θα τυγχάνη της εγκρίσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 

Άρθρον 11 

α) Πάσα δαπάνη δέον, όπως προβλέπεται παρά του Προϋπολογισμού. Αναθεώρησις του Προϋπολογισμού επιτρέπεται εντός του διανυομένου διαχειριστικού έτους, κατόπιν αποφάσεως της Διαχειριστικής Επιτροπής και εγκρίσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

β) Ποσόν καταβαλλόμενον άνευ προβλέψεως από τον Προϋπολογισμόν του Ιερού Προσκυνήματος και αποφάσεως της Διαχειριστικής Επιτροπής, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ταμίαν.

γ) Απαγορεύεται η εκτέλεσις έργων κατασκευής ή επισκευής του Ιερού Προσκυνήματος άνευ τηρήσεως των κειμένων Νόμων και Κανονισμών. 

δ) Απαγορεύεται η αγορά Ιερών Σκευών, επίπλων και βιβλίων άνευ της προηγουμένης εγκρίσεως του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 12 

Δια τας εκμισθώσεις ή εκποιήσεις κινητών ή ακινήτων του Ιερού Προσκυνήματος, αποδοχήν ή αποποίησιν δωρεάς, σύστασιν δικαιώματος επί ακινήτου του Ιερού Προσκυνήματος ή παραίτησιν από υφισταμένου τοιούτου, προσφυγήν του Ιερού Προσκυνήματος εις ένδικα μέσα ή παραίτησιν απ’ αυτών ισχύουσι κατ’ αναλογίαν αι σχετικαί διατάξεις του υπ’ αριθ. 8/1979 Κανονισμού, ως και των εκάστοτε ισχυόντων δια την Εκκλησίαν της Ελλάδος Νόμων και Κανονισμών. 

Άρθρον 13 

α) Αι οργανικαί θέσεις Υπαλλήλων του Ιερού Προσκυνήματος είναι αι εξής:

Μία (1) θέσις Ιερέως.

Μία (1) θέσις Ιεροψάλτου.

Μία (1) θέσις Νεωκόρου.

β) Αι θέσεις αύται, πλην της θέσεως του Ιερέως, πληρούνται, δι’ υπαλλήλων επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου, τη προτάσει της Διαχειριστικής Επιτροπής υπό του οικείου Μητροπολίτου, εφ’ όσον παραστή ανάγκη. 

γ) Το προσωπικόν του Ιερού Προσκυνήματος, υπαγόμενον εις τας διατάξεις του Κώδικος Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων, μισθοδοτείται παρ’ αυτού, βάσει του εγκεκριμένου παρά του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Προϋπολογισμού αυτού. 

δ) Ο Εφημέριος, ως και οι τυχόν βοηθοί αυτού, διορίζονται, συνωδά ταις σχετικαίς διατάξεσι του υπ’ αριθ. 230/2012 Κανονισμού «Περί Εφημερίων». 

ε) Καθήκοντα Υπηρεσιακού Συμβουλίου επί του προσωπικού ασκεί το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. 

Άρθρον 14

Η εν γένει εποπτεία της λειτουργίας του Ιερού Προσκυνήματος ασκείται υπό του οικείου Μητροπολίτου.

Άρθρον 15

Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει ιδίαν σφραγίδα, φέρουσαν εν τω μέσω την εικόνα της Αγίας Μαρκέλλης και πέριξ αυτής κυκλοτερώς, εξωτερικώς μεν «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ», εσωτερικώς δε «ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ – ΒΟΛΙΣΣΟΥ».

Άρθρον 16

Δια παν έτερον θέμα, δια το οποίον ο παρών Κανονισμός δεν προβλέπει ή έτεροι Νόμοι της Πολιτείας ή Εκκλησιαστικοί Κανονισμοί, αρμόδιον τυγχάνει το οικείον Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 17

Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται δι’ αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, με υποχρεωτικώς θετικήν ψήφον του Σεβ. Προέδρου, και κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ι.Σ. και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Άρθρον 18

Πάσα διάταξις, αφορώσα εις το Ιερόν Προσκύνημα και αντικειμένη εις τον παρόντα Κανονισμόν καταργείται.

Άρθρον 19

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται άμα τη δημοσιεύσει αυτού δια του επισήμου δελτίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 

O Kανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ


Εκτύπωση   Email