ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 255/2014/14 (ΦΕΚ 95 Α/15-04-2014) : Περί αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Εκκλησίας της Ελλάδος συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.

pointing pdfΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 255/2014/14 (ΦΕΚ 95 Α/15-04-2014) : Περί αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Εκκλησίας της Ελλάδος συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπ’ όψιν:

1. τας διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλά­δος» (ΦΕΚ Α΄ 146), όπως ισχύουν κατόπιν τροποποιήσεως του άρθρου 68 παρ. 6 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32),

2. το άρθρον 46 παρ. 2 του Ν. 590/1977,

3.  το άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄/32/ 11-02-2014),

4. την ανάγκην ρυθμίσεως της αναθέσεως και εκτελέ­σεως των έργων και μελετών δια την αξιοποίησιν της εκκλησιαστικής περιουσίας,

5. τό από 19.3.2014 Υπηρεσιακό – Εισηγητικό σημείω­μα του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ψηφίζει τον υπ’ αριθμ.255/2014 Κανονισμόν, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 255/2014

Περί αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Εκκλησίας της Ελλάδος συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 1

Αντικείμενον του Κανονισμού

1.  Αντικείμενον του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, κατά τους οποίους ανατίθενται, συνάπτονται και εκτελούνται αι συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής συναφών υπη­ρεσιών, τας οποίας αναθέτει το νομικόν πρόσωπον της Εκκλησίας της Ελλάδος.

2. Περί του ορισμού του εκκλησιαστικού έργου ισχύουν οι ορισμοί του Κανονισμού 55/1974 (ΦΕΚ Α΄ 185/1.7.1974).

3. «Μελέτη εκκλησιαστικού έργου» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και ερεύνης, που αποβλέπει εις την παραγωγήν εκκλησιαστικού έργου ή εις την επέμβασιν επί εκκλησιαστικού έργου ή εις τον σχεδιασμόν και την απεικόνισιν εκκλησιαστικού έργου. Η μελέτη έχει την έκτασιν και το βάθος που καθορίζεται με την σύμβασιν αναθέσεώς της, απεικονίζεται δε και παραδίδεται εις την Αναθέτουσαν Αρχήν με συγκεκριμένην συμπεφωνημένην μορφήν.

4. «Σύμβασις παροχής υπηρεσιών συναφών με εκκλησι­αστικά έργα» είναι η σύμβασις εις την οποίαν η παροχή του αναδόχου συνίσταται εις την προσφοράν γνώσεων και ικανοτήτων, διά της διαθέσεως κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων δι' ωρισμένον χρονικόν διάστημα, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακώς είτε εν συναρτήσει με ωρισμένον γεγο­νός της διαδικασίας παραγωγής εκκλησιαστικού έργου.

Ως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών νοούνται ιδίως αι συμβάσεις:

α΄. Δια την σύνταξιν των τευχών διαγωνισμού αναθέ­σεως μελέτης ή υπηρεσίας.

β΄. Δια τον έλεγχον και την επίβλεψιν έργου ή μελέτης.

γ΄. Δια την υποστήριξιν της Εκκλησίας της Ελλάδος είτε κατά την διαδικασίαν αναθέσεως συμβάσεως με­λέτης, έργου ή υπηρεσίας, είτε εις την επίβλεψιν ή τον έλεγχον μελέτης είτε εις την διοίκησιν ή επίβλεψιν ή έλεγχον έργου.

5. Εν περιπτώσει αμφισβητήσεως περί τον χαρακτηρισμόν έργου τινός ως καλλιτεχνικού αποφαίνεται εν ολομελεία το Κεντρικόν Συμβούλιον Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (Κ.Ε.Σ.Ε.Α.) της Εκκλησίας της Ελλάδος.

6.  Έκαστον των έργων περιλαμβάνει την εκπόνησιν της μελέτης και την εκτέλεσιν της κατασκευής του.

7. Τα έργα, αι μελέται και αι παροχαί συναφών υπη­ρεσιών δια την ανάπτυξιν και αξιοποίησιν της εκκλησι­αστικής περιουσίας εις το πλαίσιον των νομοθετημένων σκοπών της Ε.Κ.Υ.Ο. κατά τον Κανονισμόν 240/2013 (ΦΕΚ Α΄ 243), ως εκάστοτε ισχύει, δεν αποτελούν «δημόσια έργα» ή «διοικητικές συμβάσεις έργων ή μελετών» ή «δημόσιες συμβάσεις έργων» ή «δημόσιες συμβάσεις μελετών» κατά την έννοιαν της σχετικής νομοθεσίας (ν. 3669/2008 ν. 3316/2005. π.δ. 60/2007, π.δ. 59/2007), καθ’ όσον η Εκκλησία της Ελλάδος δεν συνιστά «οργα-νισμόν δημοσίου δικαίου» κατά την έννοιαν των οδηγιών 2004/17/ΕΚ ή 2004/18/ΕΚ. Ομοίως και αι ρυθμιζόμεναι δια του παρόντος Κανονισμού συμβάσεις δεν υπόκει­νται εις τας προβλεπομένας δια τα νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβερνήσεως και του Δημοσίου Τομέως διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου (άρθρον 68 παρ. 3 του Ν. 4235/2014).

Άρθρον 2

Πεδίον Εφαρμογής

1.  Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται εφ’ όλων των συναπτομένων υπό του νομικού προσώπου της Εκκλη­σίας της Ελλάδος συμβάσεων έργων και μελετών εις το πλαίσιον της δραστηριότητός της.

2. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται και όταν η υπό σύναψιν σύμβασις έργου έχει ταυτοχρόνως ως αντικείμενον και την διενέργειαν προμηθείας ή την παροχήν υπηρεσίας ή την εκπόνησιν μελέτης, εφ’ όσον η προϋπολογιζομένη αξία του έργου υπερβαίνει την προϋπολογιζομένην αξίαν της περιλαμβανομένης εν τη συμβάσει προμηθείας ή υπηρεσίας ή μελέτης.

3. Δια το ύψος του ποσού των προϋπολογισμών των έργων, μελετών ή παροχής συναφών υπηρεσιών που καταλαμβάνονται από τον παρόντα Κανονισμόν δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο Φ.Π.Α. ή άλλος τυχόν προβλεφθησόμενος φόρος ή αι αναθεωρήσεις.

Άρθρον 3

Συμβάσεις με εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και με νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέως

Η Εκκλησία της Ελλάδος δύναται, ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισμού, να αναθέτη απ’ ευθείας συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και να συνάπτη προγραμματικάς συμβάσεις δια την εκτέλεσιν έργων ή μελετών με ετέρας εκκλησιαστικάς Αναθετού-σας Αρχάς (ν.π.δ.δ ή ν.π.ιδ.), ώς και με νομικά πρόσωπα, εις τα οποία η Εκκλησία της Ελλάδος ή η εκκλησιαστική Αναθέτουσα Αρχή ασκεί αμέσως ή εμμέσως καθοριστικήν επιρροήν λόγω της κυριότητος ή της χρηματοδοτι­κής της επιρροής, καθώς και με το Ελληνικόν Δημόσιον, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. και εν γένει με νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέως.

Άρθρον 4 ,

Όργανα – έννοιαι – ορισμοί

1.  Αι αποφάσεις δια την δημοπράτησιν και ανάθε-σιν συμβάσεως μελέτης ή έργου ή παροχής συναφών υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος λαμβάνονται αναλόγως της αξίας των είτε από την Δ.Ι.Σ., είτε από την Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο., είτε από τον Πρόεδρον της Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο., είτε από τον Γενικόν Διευθυντήν της Ε.Κ.Υ.Ο., κατά τας ισχυούσας διακρίσεις αρμοδιοτήτων του Κα­νονισμού 240/2013 (ΦΕΚ Α΄ 243), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Κατόπιν κανονιστικής αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. δύναται να μεταβιβάζεται μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων είτε δια συγκεκριμένην σύμβασιν μελέτης ή έργου ή παροχής συναφών υπηρεσιών εις ένα ή περισσότερα Όργανα της Εκκλησίας της Ελλάδος είτε δι’ ωρισμένην κατηγορίαν έργου ή μελέτης ή παροχής υπηρεσιών, αναλόγως του ύψους του προϋπολογισμού της δαπάνης των, δημοσιευομένης της αποφάσεως ταύτης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ως «Κύριος του Έργου» και «Εργοδότης» ορίζεται η Εκκλησία της Ελλάδος.

4.  Ως «Αναθέτουσα Αρχή» ορίζονται αφ’ ενός μεν η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δι' έργα ή μελέτας ή παροχήν υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης άνω των πεντα­κοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) και αφ' ετέρου η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) δι’ ομοίας συμβάσεις προϋπολογιζομένης δαπάνης έως πεντακοσίων χιλιά­δων ευρώ (500.000,00 €).

5.  Ως «Προϊσταμένη Αρχή» δια παν έργον, μελέτην και παροχήν συναφών υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος ορίζεται η Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο.

6. Ως «Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα Υπηρεσία» ορί­ζεται η Διεύθυνσις Τεχνικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Υ.Ο.. Η εν λόγω Διεύθυνσις δύναται να στελεχώνεται όχι μόνον εκ μονίμων υπαλλήλων, αλλά και με επί σχέσει εργασί­ας αορίστου ή ωρισμένου χρόνου και με επί συμβάσει έργου ή εντολής. Τα στελέχη της Διευθύνσεως ταύτης ασκούν εκτός των άλλων και καθήκοντα επιβλέποντος Μηχανικού κατ’ ανάθεσιν.

7. Ως «Τεχνικόν Συμβούλιον» ορίζεται το Τεχνικόν Συμβούλιον της Ε.Κ.Υ.Ο..

8. Επί των αιτήσεων θεραπείας εργοληπτών, μελετη­τών και παρόχων συναφών υπηρεσιών δια συμβάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφαίνεται η Δ.Ι.Σ., κατό­πιν γνωμοδοτήσεως του Τεχνικού Συμβουλίου.

9.  Επί των ενστάσεων εργοληπτών, μελετητών και παρόχων συναφών υπηρεσιών δια συμβάσεις της Εκ­κλησίας της Ελλάδος αποφαίνεται η Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο.

Άρθρον 5

Κατασκευή έργων και εκπόνησις μελετών

1.  Τα έργα της Εκκλησίας της Ελλάδος κατασκευά­ζονται βάσει σχετικής μελέτης, αναλόγως της φύσεως του έργου:

α΄. Είτε από εργοληπτικάς επιχειρήσεις, είτε από εμπειροτέχνας, είτε από ειδικούς τεχνίτας, είτε από ειδικούς περί τά εκκλησιαστικά καλλιτέχνας.

β΄. Από την Εκκλησίαν της Ελλάδος με αυτεπιστασίαν, δια της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Υ.Ο. και με προσωπικόν που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωσιν προ­σλαμβάνεται και αμείβεται από τας πιστώσεις του έργου

2. Αι μελέται της Εκκλησίας της Ελλάδος εκπονούνται είτε από την Δ/νσιν Τεχνικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Υ.Ο., είτε από ιδιώτας μελετητάς, είτε από εταιρείας ή Γρα­φεία μελετών.

3. Συναφείς υπηρεσίαι παρέχονται εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος είτε από ιδιώτας είτε από εταιρείας ή Γρα­φεία παροχής υπηρεσιών που έχουν την απαιτουμένην επιστημονικήν γνώσιν και το ανεγνωρισμένον από το δίκαιον της επαγγελματικής των έδρας δικαίωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ

Άρθρον 6

Επιλογή διαδικασίας αναθέσεως

1. Η ανάθεσις συμβάσεων έργων ή μελετών ή παροχής συναφών υπηρεσιών με προϋπολογισμόν ανώτερον των εκατόν χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) δύναται να γίνη κατά περίπτωσιν με μίαν από τας κατωτέρω διαδικα­σίας:

α΄. ανοικτού διαγωνισμού,

β΄. κλειστού διαγωνισμού,

γ΄. διαπραγματεύσεων,

δ΄. ανταγωνιστικού διαλόγου,

ε΄. προεπιλογής αναδόχου

2.  Δια την ανάθεσιν συμβάσεων έργων ή μελετών ή παροχής συναφών υπηρεσιών, των οποίων ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι κατώτερος ή ίσος των εκατόν χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) είναι δυνατόν, επιπλέον των ανωτέρω, να επιλέγεται κατά περίπτωσιν και μία εκ των κάτωθι διαδικασιών:

α΄. προχείρου διαγωνισμού

β΄. διαπραγματεύσεων

Άρθρον 7

Ορισμοί Διαδικασιών ανοικτού, κλειστού διαγωνισμού, διαπραγματεύσεων, ανταγωνιστικού διαλόγου

1.  Διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού είναι η διαδικα­σία εις το πλαίσιον της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορεύς δύναται να υποβάλη προσφοράν.

2. Διαδικασία κλειστού διαγωνισμού είναι η διαδικασία εις το πλαίσιον της οποίας κάθε οικονομικός φορεύς δύναται να ζητήση να συμμετάσχη εκδηλώνων ενδιαφέ­ρον, αλλά μόνον οι υποψήφιοι που θα κληθούν από την Εκκλησίαν της Ελλάδος θα δικαιούνται να υποβάλουν προσφοράν.

3. Διαδικασία με διαπραγμάτευσιν είναι η διαδικασία εις το πλαίσιον της οποίας η Εκκλησία της Ελλάδος διαβουλεύεται με ένα ή περισσοτέρους οικονομικούς φορείς της επιλογής Της και διαπραγματεύεται τους όρους της συμβάσεως με ένα ή περισσοτέρους από αυτούς.

4. Ανταγωνιστικός διάλογος είναι η διαδικασία, η οποία είναι δυνατόν να ακολουθηθή δια πολυπλόκους συμβάσεις. Εις την διαδικασίαν του ανταγωνιστικού διαλόγου δύναται να προσφύγη η Εκκλησία της Ελ­λάδος ειδικώς εις περίπτωσιν ιδιαιτέρως πολυπλόκων συμβάσεων κατ’ ανάλογον εφαρμογήν του άρθρου 23 του Π.Δ. 60/2007 (κατ’ αντιστοιχίαν του άρθρ. 29 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), εφ’ όσον με απόφασιν της Δ.Ι.Σ. κριθή ότι η χρησιμοποίησις της ανοικτής ή της κλει­στής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεσιν της συμ­βάσεως. Κατ’ αυτήν δημοσιεύεται Προκήρυξις δια της οποίας γνωστοποιούνται αι ανάγκαι και αι απαιτήσεις της Αναθετούσης Αρχής. Όσοι κρίνουν ότι δύνανται να ανταποκριθούν εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Η Εκκλησία της Ελλάδος επιλέγει όσους εκ τούτων πληρούν τα προβλεπόμενα εκάστοτε εις την Προκήρυξιν κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Εν συνεχεία διεξάγει με αυτούς διάλογον, προκειμένου να ευρεθούν μία ή περισσότεραι λύσεις που θα ηδύναντο να ικανοποιήσουν τας ανάγκας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μετά την εξεύρεσιν των λύσεων κηρύσσεται η λήξις του διαλόγου και καλούναι οι επιλεγέντες υποψήφιοι να υποβάλουν προσφοράν βάσει αυτών.

5. Εις την διαδικασίαν με προεπιλογήν αναδόχου, κατ’ αρχήν δημοσιεύεται Διακήρυξις προς εκδήλωσιν ενδιαφέροντος. Εις την Διακήρυξιν θα αναφέρωνται η πιθαναλογουμένη ημερομηνία κατά την οποίαν όσοι προεπιλεγούν θα κληθούν να υποβάλουν προσφοράν, ως επίσης και η εγγύησις που θα πρέπη να καταθέσουν προκειμένου να συμμετάσχουν εις το στάδιον υποβολής των προσφορών. Ακολουθεί επιλογή των συμμετασχό-ντων βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται εις την Διακήρυξιν. Εν συνεχεία, οι προεπιλεγέντες προσκα­λούνται να συμμετάσχουν εις τον κυρίως διαγωνισμόν και να καταθέσουν προσφοράν. Δια την επιλογήν της διαδικασίας αυτής προαπαιτείται απόφασις της Δ.Ι.Σ. Η εν λόγω διαδικασία γίνεται κατ’ ανάλογον εφαρμογήν του άρθρ. 23 του Ν. 3669/2008.

Άρθρον 8

Διαδικασία Προχείρου διαγωνισμού

1. Πρόχειρος διαγωνισμός είναι η διαδικασία, εις το πλαίσιον της οποίας η Εκκλησία της Ελλάδος, μετά από άτυπον έρευναν αγοράς ή μετά από δημοσίευσιν προσκλήσεως ενδιαφέροντος, αναθέτει εις εκείνα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του άρθρ. 5 του παρόντος Κανονισμού που θα επιλέξη την εκτέλεσιν ωρισμένης συμβάσεως.

2.  Η διαδικασία του προχείρου διαγωνισμού διενερ­γείται ως εξής:

α΄. Η Εκκλησία της Ελλάδος είτε διενεργεί άτυπον έρευναν αγοράς και απευθύνεται εις τρεις (3) κατ’ ελά­χιστον υποψηφίους της επιλογής Της που δραστηριο­ποιούνται εις τομείς συναφείς με το δημοπρατούμενον αντικείμενον, από τους οποίους ζητείται η υποβολή προ­σφοράς, είτε προβαίνει εις δημοσίευσιν προσκλήσεως ενδιαφέροντος και συλλέγει προσφοράς από ενδιαφε­ρόμενους.

β΄. Εν συνεχεία η Εκκλησία της Ελλάδος δικαιούται να συνάψη σύμβασιν με οιονδήποτε από τους ως άνω προ­σφέροντας, είτε βάσει της προσφοράς του, είτε μετά από περαιτέρω διαπραγμάτευσιν ή κατά τους όρους της προσκλήσεως ενδιαφέροντος με ένα ή περισσοτέρους από τους προσφέροντας.

3. Κατ’ εξαίρεσιν των ανωτέρω, εις περίπτωσιν που η δαπάνη έργου ή μελέτης ή παροχής συναφών υπηρε­σιών είναι ίση ή κατωτέρα των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), η Εκκλησία της Ελλάδος δύναται να ανα-θέση απ’ ευθείας ταύτα εις δραστηριοποιούμενον εις τομείς συναφείς με το αντικείμενον, χωρίς την τήρησιν των διαδικασιών της παρ. 2.

Άρθρον 9

Διαδικασία διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσις)

1. Η απ’ ευθείας ανάθεσις ή ο διαγωνισμός μεταξύ περιωρισμένου αριθμού προσκαλούμενων φυσικών ή νομικών προσώπων του άρθρ. 5 του παρόντος Κανο­νισμού, ως τρόπος επιλογής αναδόχου δια την κατα­σκευήν έργου ή την εκπόνησιν μελέτης ή την παροχήν συναφών υπηρεσιών, επιτρέπεται:

α΄. είτε όταν ο προϋπολογισμός του έργου ή της με­λέτης ή της παροχής συναφών υπηρεσιών υπολείπεται των εκατόν χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €).

β΄. είτε κατόπιν δημοσιεύσεως σχετικής Προκηρύξεως, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, εις τας κάτωθι περι­πτώσεις:

i) όταν κατά την διενέργειαν διαγωνισμού αι προσφο-ραί που έχουν υποβληθεί είναι άκυροι ή απαράδεκτοι και η επανάληψις του διαγωνισμού κρίνεται από το Όρ­γανον που έχει διακηρύξει τον διαγωνισμόν ασύμφορος. Εις την περίπτωσιν αυτήν οι όροι της διακηρύξεως του διεξαχθέντος διαγωνισμού επιτρέπεται να μεταβλη­θούν κατά την απευθείας ανάθεσιν, μόνον όμως δια να καταστούν πλέον συμφέροντες δια την Εκκλησίαν της Ελλάδος.

ii) όταν, εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, πρόκειται δι έργα ή μελέτας ή παροχήν συναφών υπηρεσιών, που η φύσις των ή αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν μιαν προκαταρκτικήν συνολικήν τιμολόγησιν.

iii) όταν η φύσις των έργων ή μελετών ή της πα­ροχής συναφών υπηρεσιών δεν παρέχει την δυνατό­τητα διατυπώσεως αυτών με ακρίβειαν, ούτως ώστε να συναφθή σύμβασις με επιλογήν της καλυτέρας προσφοράς.

γ΄. είτε όταν γίνεται διαπραγμάτευσις, χωρίς προ-ηγουμένην δημοσίευσιν προκηρύξεως, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, εις τας κατωτέρω περιπτώσεις:

i) όταν ουδεμία έχει υποβληθεί προσφορά ή ουδε­μία κατάλληλος προσφορά εις διαγωνισμόν ανοικτόν ή κλειστόν,

ii) όταν δια λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχε­τικούς με την προστασίαν αποκλειστικών δικαιωμάτων, η εκτέλεσις του έργου ή της μελέτης ή της παροχής συναφών υπηρεσιών δύναται να ανατεθή μόνον εις συ-γκεκριμένον πρόσωπον,

iii) όταν η σύμβασις αποτελή συνέχειαν ενός διαγωνι­σμού έργου ή μελέτης ή παροχής συναφών υπηρεσιών και συμφώνως με τους εφαρμοζομένους κανόνας θα πρέπη αύτη να ανατεθή εις τον νικητήν του διαγωνισμού ή εις ένα από τους νικητάς,

iv) όταν έκτακτος και φανερά κατεπείγουσα ανά­γκη, αιτιολογουμένη από την αρμόδιαν Υπηρεσίαν της Ε.Κ.Υ.Ο., καθιστά αδύνατον την τήρησιν των διατάξεων που αφορούν εις την διενέργειαν διαγωνισμού.

v) όταν υφίσταται ανάγκη συμπληρωματικών συμβά­σεων έργων ή μελετών που δεν περιλαμβάνονται μεν εις την αρχικήν σύμβασιν, αλλ' είναι αναγκαίαι λόγω απροβλέπτων περιστάσεων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεσιν της αρχικής συμβάσεως και:

- είτε δεν δύνανται να διαχωρισθούν από την κυρίαν σύμβασιν,

- είτε δύνανται μεν να διαχωρισθούν, είναι όμως απο­λύτως αναγκαίαι δια την τελειοποίησίν της.

Αι συμπληρωματικαί αυταί εργασίαι ή μελέται δεν δύναται να υπερβαίνουν το πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50%) της αξίας της κυρίας συμβάσεως,

vi) όταν παρίσταται ανάγκη εκτελέσεως νέων εργα­σιών ή μελετών που συνιστούν επανάληψιν παρομοίων εργασιών ή μελετών που είχαν ανατεθεί με διαγωνισμόν εις τον αρχικόν ανάδοχον και αποτελούν συνέχειαν ή συμπλήρωσιν της αρχικής συμβάσεως, υπό τον όρον ότι δεν έχει παρέλθει τριετία από αυτήν και εξασφαλίζονται οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις, πλην μόνον των οικονο­μικών όρων οι οποίοι δύνανται να τύχουν τιμαριθμικής αναπροσαρμογής,

vii) όταν πρόκειται δι’ υπόθεσιν που αφορά εις απόρ­ρητα της Εκκλησίας, του χαρακτηρισμού ως απορρήτου διδομένου δι' Αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

viii) όταν προκύψουν ειδικαί περιπτώσεις, όπως θεο­μηνία, σεισμός, σοβαρός επικείμενος κίνδυνος, μοναδι-κότης του κατασκευαστού, συνέχισις εργασιών κατόπιν εκπτώσεως του αναδόχου ή διαλύσεως της συμβάσεως, ερευνητικαί εργασίαι ή εργασίαι δοκιμαστικής εφαρ­μογής νέων τεχνολογιών ή έργα ειδικής φύσεως, εφ' όσον χαρακτηρισθούν ούτω με απόφασιν του αρμοδίου Οργάνου της Εκκλησίας της Ελλάδος αναλόγως του προϋπολογισμού του, της αποφάσεως ταύτης εκδιδο­μένης κατόπιν γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου.

ix) όταν πρόκειται περί έργων καλλιτεχνικών, οπότε επιτρέπεται η απ' ευθείας και άνευ διαγωνισμού ανάθε-σις τούτων εις ειδικούς δεδοκιμασμένους καλλιτέχνας ή ειδικούς τεχνίτας και ειδικούς κατασκευαστάς κατόπιν γνωμοδοτήσεως του παρά τη Εκκλησία της Ελλάδος Κ.Ε.Σ.Ε.Α..

x) όταν πρόκειται περί κατασκευής μικρών έργων και εργασιών επισκευής ή συντηρήσεως, των οποίων ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τας εκατόν χιλιάδας ευρώ (100.000,00 €).

δ΄. είτε όταν γίνεται διαπραγμάτευσις, χωρίς προη-γουμένην δημοσίευσιν Προκηρύξεως, δια την ανάθεσιν συμβάσεως προμελέτης ή ετέρας συμβάσεως μελέτης, η συμβατική αμοιβή της οποίας θα είναι έως πεντακοσίας χιλιάδας ευρώ (500.000,00 €) άνευ Φ.Π.Α. (ή τυ­χόν ετέρου προβλεφθησομένου φόρου), με σκοπόν την άμεσον επισκευήν ή επέκτασιν εκκλησιαστικού κτηρίου, προκειμένου να συναφθή επ’ ανταλλάγματι σύμβασις μισθώσεως ή άλλης παραχωρήσεως της χρήσεως του ή ετέρου εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού εις το Ελληνικόν Δημόσιον, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. και εν γένει νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέως. Εις την περίπτωσιν αυτήν η Ε.Κ.Υ.Ο. θα προεκτιμήση το κόστος της προ­μελέτης ή της ετέρας μελέτης, τούτο δε θα είναι το ανώτατον όριον της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Δια την υπογραφήν της συμβάσεως προμελέτης ή ετέ­ρας μελέτης απαιτείται γνωμοδότησις του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου της Εκκλησίας της Ελλάδος τόσον ως προς την συνδρομήν των προϋποθέσεων εφαρμογής του παρόντος εδαφίου, όσον και προς την ορθότητα του ύψους της προεκτιμηθείσης αμοιβής.

Άρθρον 10

Συμφωνίαι πλαίσια

1.  Εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας πρέπει νά εκτελεσθούν ομοειδή έργα ή μελέται, δια τα οποία δεν δύναται να προσδιορισθή εκ των προτέρων ο ακριβής αριθμός των και ο χρόνος παραγγελίας και παραδόσε-ώς των, είναι δυνατή η σύναψις συμφωνίας - πλαισίου.

Με την συμφωνίαν - πλαίσιον καθορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός των επί μέρους συμβάσεων αι οποίαι δύνανται να ανατεθούν εις τον ανάδοχον, η χρονική των διάρκεια, η διαδικασία αναθέσεως των επιμέρους συμβάσεων, οι γενικοί όροι εκτελέσεως τούτων, αι τιμαί μονάδος εν συναρτήσει με κλίμακα ποσοτήτων και ο χρόνος ανταποκρίσεως του αναδόχου εις κάθε πρό-σκλησιν δι' ανάληψιν εκτελέσεως συγκεκριμένων προ­βλεπόμενων από την συμφωνίαν - πλαίσιον εργασιών.

2. Δια την επιλογήν της διαδικασίας συνάψεως συμ­φωνίας - πλαισίου λαμβάνεται υπ’ όψιν ο συνολικός προϋπολογισμός αυτής. Η διάρκεια εκάστης συμφωνί­ας - πλαισίου δεν δύναται να υπερβαίνη χρονικώς τα τρία (3) έτη.

3. Η συμφωνία - πλαίσιον επιτρέπεται να συναφθή με ένα έως τρεις αναδόχους, αναλόγως της πολυπλοκό-τητος του αντικειμένου, του μεγέθους του προϋπολο­γισμού και της ανάγκης εξασφαλίσεως μεγαλυτέρου ανταγωνισμού κατά την διάρκειαν της συμφωνίας, διά της υποβολής προσφορών από περισσοτέρους αναδό­χους της συμφωνίας - πλαισίου.

4.  Κατά την διάρκειαν της συμφωνίας - πλαισίου ο ανάδοχος, αναλόγως των απαιτήσεων της Εκκλησί­ας της Ελλάδος, θα καλήται να υποβάλη οικονομικήν προσφοράν δια την υλοποίησιν συγκεκριμένων έργων, εντασσομένων εις την συμφωνίαν - πλαίσιον. Εάν υπάρ­χουν περισσότεροι ανάδοχοι, θα καλούνται να υποβά­λουν ανταγωνιστικήν προσφοράν δια την επιλογήν της συμφεροτέρας. Οι ειδικότεροι όροι της εκπονήσεως του έργου ή της μελέτης θα προβλέπωνται εις την συμφω-νίαν – πλαίσιον. Το ειδικόν αντικείμενον του έργου ή της μελέτης, η αμοιβή και ο χρόνος υλοποιήσεως θα προβλέπωνται εις την επί μέρους σύμβασιν.

5.  Εις περιπτώσεις όπου το αντικείμενον της συμ­βάσεως έργου ή μελέτης είναι επαναλαμβανόμενον ή επαρκώς προσδιωρισμένον εκ των προτέρων, είναι δυ­νατόν να προβλεφθή εις την συμφωνίαν - πλαίσιον ότι θα εκδίδεται κάθ' εκάστην φοράν μονομερώς από την Αναθέτουσαν Αρχήν επί μέρους ανάθεσις με προσδιω-ρισμένον οικονομικόν αντικείμενον, χωρίς να απαιτείται υποβολή προσφοράς από τον ανάδοχον και ενδεχομένως χωρίς να απαιτείται υπογραφή ειδικοτέρας συμ­βάσεως, υπό την προϋπόθεσιν ότι οι όροι εκτελέσεως και η αμοιβή θα είναι επαρκώς προσδιωρισμένοι εις την συμφωνίαν - πλαίσιον.

6. Η Προκήρυξις δια την σύναψιν συμφωνίας – πλαισίου θα περιλαμβάνη επιπλέον και τα εξής:

- συνολικόν προϋπολογισμόν της συμφωνίας - πλαισίου,

- περιγραφήν του συνολικού αντικειμένου των έργων και, εφ’ όσον είναι δυνατόν, το αντικείμενον των επί μέρους εργασιών,

- συνολικήν χρονικήν διάρκειαν της συμφωνίας - πλαι­σίου,

- διαδικασίαν αναθέσεως των επιμέρους εργασιών,

- μέγιστον αριθμόν αναδόχων, οι οποίοι θα επιλεγούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Άρθρον 11

Συστήματα υποβολής προσφορών δια την εκτέλεσιν έργων

1. Τα συστήματα υποβολής προσφορών δια την εκτέ-λεσιν έργων είναι τα κατωτέρω:

α΄. Προσφορά ενιαίου ποσοστού εκπτώσεως επί συ-μπεπληρωμένου Τιμολογίου, προητοιμασμένου υπό της Δ/νσεως Τεχν. Υπηρεσιών της Ε.Κ.Υ.Ο..

β΄. Προσφορά επιμέρους ποσοστών εκπτώσεως καθ’ ομάδας τιμών επί συμπεπληρωμένου Τιμολογίου ομα­δοποιημένων τιμών, προητοιμασμένου υπό της Δ/νσεως Τεχν. Υπηρεσιών της Ε.Κ.Υ.Ο.. Εις την περίπτωσιν αυτήν θα γίνεται έλεγχος της ομαλότητος των επιμέρους πο­σοστών εκπτώσεως.

γ΄. Συμπλήρωσις ανοικτού Τιμολογίου κατ’ ελευθέραν εκτίμησιν του ενδιαφερομένου. Εις την περίπτωσιν αυ­τήν το Τιμολόγιον είναι δυνατόν να περιλαμβάνη ανα-λυτικάς ή περιληπτικάς τιμάς ή κατ’ αποκοπήν τιμήν.

δ΄. Προσφορά δια μελέτην και κατασκευήν με κατ’ αποκοπήν εργολαβικόν αντάλλαγμα είτε δι’ ολόκλη-ρον το έργον είτε δια τμήματα αυτού. Εις το σύστημα αυτό αξιολογείται κατ’ αρχήν η ποιότης της τεχνικής προσφοράς (μελέτη) και εν συνεχεία εξετάζεται η οι­κονομική προσφορά.

ε΄. Μειοδοσία μόνον επί ποσοστού οφέλους δια την εκτέλεσιν απολογιστικών εργασιών.

ς΄. Προσφορά δια την αξιοποίησιν ακινήτων με το σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρημένων ιδιοκτησιών.

ζ΄. Προσφορά που περιλαμβάνει μερικήν ή ολικήν αυτο-χρηματοδότησιν έργου με αντάλλαγμα την λειτουργίαν ή εκμετάλλευσιν αυτού ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της κατασκευής τούτου.

Τα συστήματα αυτά δύνανται να εφαρμοσθούν και συνδυαστικώς μεταξύ των.

2. Το Αρμόδιον Όργανον της Εκκλησίας της Ελλάδος -αναλόγως του προϋπολογισμού δαπάνης του έργου ή της μελέτης ή της παροχής συναφών υπηρεσιών-καθορίζει με απόφασίν του, κατά την διακριτικήν του ευχέρειαν, τα συστήματα υποβολής προσφορών.

3. Ειδικώς δια την λήψιν προσφορών με επιλογήν του συστήματος μελέτης - κατασκευής του έργου απαιτεί­ται προηγουμένη απόφασις της Δ.Ι.Σ. μετά από γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Το εν λόγω Τεχνικόν Συμβούλιον γνωματεύει και ως προς το σύμφορον του προσφερομένου εργολαβικού ανταλλάγματος.

Το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτην - κατασκευήν δύναται να εφαρμόζεται δια παν εκκλησιαστικόν έργον που αφορά είτε εις ανέγερσιν κτηρίων, είτε εις επισκευήν ή συντήρησιν ή ανακαίνισιν ή αναβάθμισιν τούτων, είτε εις καλλιτεχνικόν έργον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ

Άρθρον 12

Διατυπώσεις δημοσιότητος

1. Δια τας συμβάσεις έργων ή μελετών (περιλαμβανο­μένων και των προμελετών) ή παροχής συναφών υπη­ρεσιών, αι οποίαι ανατίθενται κατά την ανοικτήν ή τήν κλειστήν διαδικασίαν ή την διαδικασίαν με διαπραγμά-τευσιν κατόπιν δημοσιεύσεως Προκηρύξεως, θα δημο­σιεύεται υποχρεωτικώς περίληψις της Προκηρύξεως ή της προσκλήσεως ενδιαφέροντος εις μίαν τουλάχιστον ημερησίαν πολιτικήν εφημερίδα των Αθηνών, η οποία θα πληροί τας νομίμους προϋποθέσεις, ή εις μίαν ημε-ρησίαν οικονομικήν εφημερίδα των Αθηνών, η οποία θα πληροί τας προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/ 1920, ως ισχύει. Η Προκήρυξις θα δημοσιεύεται επιπροσθέτως υποχρεωτικώς εις την ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Ε.Κ.Υ.Ο. εις το διαδίκτυον.

2. Με απόφασιν της Αναθετούσης Αρχής, δημοσιευο-μένην δια του αυτού τρόπου, είναι δυνατόν να ορίζεται διαφορετική ημέρα υποβολής των προσφορών.

3.  Η Προκήρυξις είναι δυνατόν, κατά την ελευθέραν κρίσιν της Αναθετούσης Αρχής, να συντάσσεται συμφώνως προς τα εγκεκριμένα από τον Υπουργόν Π.Ε.Κ.Α. υποδείγματα, με τας αναγκαίας όμως προσαρμογάς.

Άρθρον 13

Προθεσμία υποβολής προσφορών

1.  Εις περίπτωσιν διεξαγωγής ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου η προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικροτέρα των είκοσιν (20) ημερών από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως της Προκηρύξεως.

2. Εις περίπτωσιν διεξαγωγής προχείρου διαγωνισμού με δημοσίευσιν Προσκλήσεως Ενδιαφέροντος η προ­θεσμία υποβολής των προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικροτέρα των πέντε (5) ημερών από της ημερο­μηνίας δημοσιεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ

Άρθρον 14

Επιτροπή διαγωνισμού/διαπραγματεύσεως

1. Δια την ανάθεσιν έργων ή μελέτων ή παροχής συ­ναφών υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) συγκροτείται Επιτροπή Διαγωνισμού ή Διαπραγματεύσεως, που απο­τελείται από τρία υπηρεσιακά στελέχη της Εκκλησίας της Ελλάδος (μονίμους υπαλλήλους ή στελέχη συνδεόμενα με σύμβασιν εργασίας, έργου ή εντολής), τα οποία ορίζονται από την Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο. τη εισηγήσει του Γενικού Διευθυντού αυτής.

Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως πρόε­δρος. Δια την Επιτροπήν ορίζονται και αντίστοιχα ανα­πληρωματικά μέλη, που αναπληρώνουν κατά την σειράν που διορίζονται οιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα μέλη της Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζωνται δια την διενέργει-αν περισσοτέρων διαδικασιών αναθέσεως των ανωτέρω.

2. Δια την ανάθεσιν έργων ή μελετών ή παροχήν συ­ναφών υπηρεσιών προϋπολογισμού ανωτέρου των πε­ντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) συγκροτείται Επιτροπή Διαγωνισμού ή Διαπραγματεύσεως, που ορί­ζεται υπό της Δ.Ι.Σ., τη εισηγήσει της Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο.. Αύτη αποτελείται από πέντε (5) τεχνικούς – υπηρεσιακά στελέχη του ιδίου ή ετέρων εκκλησιαστικών νομικών προσώπων (μονίμους υπαλλήλους ή στελέχη συνδεόμε­να με σύμβασιν εργασίας, έργου ή εντολής), που έχουν την απαιτούμενην τεχνικήν ειδικότητα. Εάν το έργον ή η μελέτη ή η παροχή συναφών υπηρεσιών πρόκειται να χρησιμοποιηθή από φορέα άλλον από τον φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα μέλη θα προέρχεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήση το έργον.

3. Η Εκκλησία της Ελλάδος δύναται να συγκροτή επί ετησίας βάσεως Επιτροπάς Διαγωνισμού ή Διαπραγματεύσεως δια την ανάθεσιν του συνόλου των έργων ή μελετών ή παροχών συναφών υπηρεσιών ή κατά κατηγορίας. Εις την περίπτωσιν αυτήν αι διαδικασίαι δημοπρασιών ή διαπραγματεύσεων που ήρχισαν εντός του έτους συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ιδίαν Επιτροπήν και μετά την λήξιν του έτους. Η ύπαρξις Επιτροπών επί ετησίας βάσεως δεν αποκλείει την συγκρότησιν ειδικής Επιτροπής Διαγωνισμού ή Διαπραγματεύσεως δια συγκεκριμένον έργον ή έργα, μελέτην ή μελέτας και παροχήν συναφών υπηρεσιών. Αι αποφάσεις συγκροτήσεως όλων των Επιτροπών διαγωνισμού κοι­νοποιούνται εις τα διοριζόμενα μέλη και ανακοινούνται δια τοιχοκολλήσεως εις τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Συνοδικού Μεγάρου, χωρίς να απαιτείται άλλος τύπος δημοσιότητος.

4. Δια την συγκρότησιν και λειτουργίαν των ανωτέρω Επιτροπών Διαγωνισμού/ Διαπραγματεύσεων εφαρμό­ζονται συμπληρωματικώς αι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999.

5.  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται δι’ αποφάσεώς της να αναθέτη καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου κατ’ ανά-λογον εφαρμογήν της παρ. 3 του άρθρου εβδόμου του ν. 1955/1991.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρον 15

Έλεγχος καταλληλότητος υποψηφίων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποχρεωθούν να πληρούν και να αποδείξουν ωρισμένας προϋποθέσεις επαγγελματικής επαρκείας, αξιοπιστίας, τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητος, συμφώνως πρός τα ειδικότερον οριζόμενα εις τας ισχυούσας Κοινοτικάς Οδηγίας, το Εθνικόν Δίκαιον προσαρμογής, την Προκήρυξιν και τα λοιπά τεύχη Δημοπρατήσεως του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

2. Εις πάσαν περίπτωσιν δημοπρατήσεως συμβάσεως έργων ή μελέτης ή παροχής συναφών υπηρεσιών γίνεται δεκτή χωρίς διακρίσεις και με τους ιδίους όρους που εφαρμόζονται δια τους Έλληνας υποψηφίους η συμμετο­χή όλων των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ως και Χωρών που έχουν υπογράψει συμφωνίας συνδέσεως ή άλλας διμε­ρείς ή πολυμερείς συμφωνίας με την Ε.Ε., υπό την προϋπόθεσιν αφ' ενός μεν ότι η δημοπρατουμένη σύμβασις εμπίπτει εις το πεδίον εφαρμογής αναλόγων συμφωνιών και αφ' ετέρου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που τίθενται κατά περίπτωσιν από την Εκκλησίαν της Ελλάδος.

3. Αι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων του παρόντος Κανονισμού και αφού προηγουμένως ελεχθή ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (προσω­πική κατάστασις, χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική ικανότης κ.ά.), τα οποία θα τεθούν εις την Προκήρυξιν ή την Πρόσκλησιν υποβολής προσφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρον 16

Κριτήρια επιλογής αναδόχου

1.  Ο ανάδοχος δι’ εκτέλεσιν έργου επιλέγεται κατά περίπτωσιν:

α΄ είτε βάσει της πλέον συμφερούσης από τεχνο-οικονομικής απόψεως προσφοράς β΄ είτε αποκλειστικώς βάσει της χαμηλοτέρας τιμής.

2. Ο ανάδοχος δι’ εκπόνισιν μελέτης ή παροχήν υπη­ρεσιών επιλέγεται βάσει της πλέον συμφερούσης από τεχνο-οικονομικής απόψεως προσφοράς.

3.  Ο τρόπος επιλογής θα αναφέρεται εις την Προκήρυξιν.

4.  Διά την επιλογήν της πλέον συμφερούσης –κατά την ως άνω παράγραφον 1α΄- προσφοράς θα σταθμίζωνται κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενον της συγκεκριμένης συμβάσεως (κριτήρια αξιολογήσεως) και αφορούν εις την τεχνικήν προσφοράν των διαγω­νιζομένων. Τα κριτήρια αξιολογήσεως των προσφορών θα αναφέρωνται εις την Προκήρυξιν ομού μετά της βαρύτητος, την οποίαν θα έχουν κατά την αξιολόγησίν των. Ταύτα δύνανται να είναι ιδίως η τιμή, η προθεσμία εκτελέσεως, η ποιότης, η αποδοτικότης, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτη­ριστικά, η τεχνική αξία, η εμπειρία εις εκκλησιαστικά έργα κ.λπ.

5. Εις περίπτωσιν, καθ’ ην η Εκκλησία της Ελλάδος δια των αρμοδίων Οργάνων Της θεωρήση ότι η προσφορά ενός διαγωνιζόμενου είναι υπερβολικά χαμηλή εν σχέσει με το αντικείμενον της δημοπρατουμένης συμβάσεως δύναται να καλέση, πριν να απορρίψη την προσφοράν, τον διαγωνιζόμενον, προκειμένου ούτος να αιτιολογήση εγγράφως τα επιμέρους στοιχεία της προσφοράς του.

Άρθρον 17

Ενστάσεις κατά της διαδικασίας διενεργουμένων διαγωνισμών

1. Δι' εκάστην πράξιν ή παράλειψιν Οργάνου της Εκκλη­σίας της Ελλάδος εν σχέσει προς διενεργούμενον δια-γωνισμόν είναι δυνατόν να ασκηθή ένστασις μόνον από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του άρθρ. 5 του παρόντος που συμμετέχουν εις τον διαγωνισμόν ή απεκλείσθησαν από αυτόν εις οιονδήποτε στάδιον της διαδικασίας του.

Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν μόνον δια τα στάδια προεπιλογής, καταθέσεως προσφορών και αξι­ολογήσεως και διά λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχον στάδιον.

Αι ενστάσεις απευθύνονται προς την Προϊσταμένην Αρχήν, υποβάλλονται εις την έδραν Της και παραλαμβά­νονται από Αρμοδίαν Επιτροπήν. Επ’ αυτών αποφαίνεται η Προϊσταμένη Αρχή μετά από εισήγησιν της αρμοδίας Επιτροπής, την οποίαν συγκροτεί προς τούτο δι’ απο­φάσεως του το αρμόδιον Όργανον της Εκκλησίας της Ελλάδος.

2.  Ένστασις κατά της Προκηρύξεως ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεώς της. Ένστασις κατά της ανα­λυτικής Προκηρύξεως και των Τευχών δημοπρατήσεως εν γένει ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της λήξεως της προθεσμίας παραλαβής των. Ένστασις κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενεργείας του διαγωνισμού ασκείται εντός ανατρε­πτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από της δημοσιεύ­σεως ή κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης πράξεως ή της τελέσεως διαδικαστικής ενεργείας. Ένστασις κατά της αποφάσεως κατακυρώσεως ή της αναθέσεως της δημοπρατουμένης συμβάσεως ασκείται εντός ανατρε­πτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από της δημοσι­εύσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

3.  Ειδικώς δια τους εν άρθρ. 6 παρ. 3 διαγωνισμούς (πρόχειρον ή διαπραγματεύσεων), το σύνολον των ανω­τέρω προθεσμιών δια την άσκησιν ενστάσεως ορίζεται εις δύο (2) εργασίμους ημέρας.

4. Ενστάσεις στρεφόμεναι κατά της συμμετοχής, της αξιολογήσεως προσφοράς υποψηφίου ή της κατακυ­ρώσεως του έργου εις αυτόν, κοινοποιούνται με Δικαστικόν Επιμελητήν, επί ποινή απαραδέκτου, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της ασκήσεώς των από τον ενιστάμενον και προς αυτόν κατά του οποίου στρέ­φονται. Αποδεικτικόν της επιδόσεως της ενστάσεως κοινοποιείται, επί ποινή απαραδέκτου ταύτης, από τον ενιστάμενον προς την Εκκλησίαν της Ελλάδος.

5. Δια την άσκησιν πάσης ενστάσεως καταβάλλεται τέλος υπέρ της Ε.Κ.Υ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδος ίσον προς ποσοστόν 1% επί του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσιν συμβάσεως έργου ή μελέτης ή παροχής συναφών υπηρεσιών, το οποίον εν πάση περιπτώσει δεν θα υπερβαίνη τας δεκαπέντε χιλιάδας ευρώ (15.000,00 €) και δεν θα είναι κατώτερον των διακοσίων πεντή­κοντα ευρώ (250,00 €). Άνευ της καταβολής τούτου η ένστασις απορρίπτεται άνευ ετέρου, ως απαραδέκτως υποβληθείσα.

6. Η απόφασις της Προϊσταμένης Αρχής επί της εν­στάσεως λαμβάνεται εντός τριάκοντα (30) ημερών από της καταθέσεως της ή από της κοινοποιήσεώς της εις τον καθ’ ου αύτη τρίτον.

Άρθρον 18

Κατακύρωσις – Σύναψις συμβάσεως

1.  Κάθε διαδικασία αναθέσεως συμβάσεως έργου ή μελέτης ή παροχής συναφών υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος κατακυρούται με απόφασιν του αρμοδίου Οργάνου Της μετά την εξέτασιν τυχόν ενστάσεων.

2. Η Εκκλησία της Ελλάδος δύναται, κατά την ελευ-θέραν κρίσιν Της και αζημίως δι` Αυτήν, να ματαιώση οιονδήποτε διαγωνισμόν εις κάθε στάδιον της διαδικα­σίας, δια τους ακολούθους ενδεικτικώς λόγους:

α΄. δια παράτυπον διεξαγωγήν, εφ όσον από την παρατυπίαν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

β΄. εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται κατ’ ελευθέραν κρίσιν μη ικανοποιητικόν,

γ΄. εάν ο ανταγωνισμός υπήρξεν ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαραί ενδείξεις ότι εγένετο συνεννόησις των διαγωνιζομένων προς αποφυγήν πραγματικού αντα­γωνισμού,

δ΄. εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών της Αναθετούσης Αρχής εν σχέσει με την υπό ανάθεσιν σύμβασιν.

Εις τας περιπτώσεις αυτάς η Εκκλησία της Ελλάδος δύναται να χωρήση εις νέαν διαδικασίαν αναθέσεως με τους ιδίους ή τροποποιημένους όρους ή εις ανάθεσιν καθ’ οιονδήποτε άλλον προβλεπόμενον δια του παρό­ντος Κανονισμού τρόπον.

3. Αι αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων της Εκκλησί­ας της Ελλάδος αναφορικώς με διενεργούμενον διαγωνισμόν προϋπολογισμού άνω των είκοσιν χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) δημοσιεύονται δι’ αναρτήσεώς των εις την έδραν Της και κοινοποιούνται εις τους συμμετέχοντας και εις τον ανάδοχον με επιστολήν, τηλεομοιοτυπίαν ή άλλο πρόσφορον μέσον.

4.  Η Εκκλησία της Ελλάδος καταρτίζει έγγραφον σύμβασιν με τον ανάδοχον, συμφώνως με τους όρους της Προκηρύξεως και την προσφοράν τούτου. Τα Τεύ­χη Δημοπρατήσεως και άπαντα τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία περιγράφονται εις την Προκήρυξιν, αποτελούν αναπόσπαστον μέρος της οικείας συμβά­σεως. Η σύμβασις δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνη όρους αντιθέτους από το περιεχόμενον των Τευχών Δημοπρατήσεως του διαγωνισμού.

5. Εις την σύμβασιν περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: τα πρόσωπα των συμβαλλομένων και οι εκπρόσωποί των, το αντικείμενον και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της μελέτης (περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου) ή της παροχής συναφών υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα εκτελέσεως, αι τυχόν επιμέρους φάσεις ή τα τμήματα του έργου ή της μελέ­της ή της παροχής συναφών υπηρεσιών, η αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της, ο τόπος και αι διαδικασίαι παραδόσεως και παραλαβής, η προθεσμία ή η διάρκεια υλοποιήσεως του συνόλου του έργου ή της μελέτης ή της παροχής συναφών υπηρεσιών ώς και των επιμέρους φάσεων των, αι εγγυήσεις δια την καλήν εκτέλεσιν της συμβάσεως και αι ποινικαί ρήτραι δια την τυχόν υπαιτίαν υπέρβασιν των προθεσμιών εκτελέσεως, αι λοιπαί υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ο τρόπος παρακολουθήσεως της εκτελέσεως, το εφαρμοστέον δίκαιον, η μεθοδολογία τυχόν τροποποιήσεως ή λύσεως της συμβάσεως και επιλύσεως τυχόν διαφορών.

6. Η απόφασις των αρμοδίων Οργάνων της Εκκλησί­ας της Ελλάδος δια την ανάθεσιν έργου ή μελέτης ή συναφών υπηρεσιών άνω των είκοσιν χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) κοινοποιείται εγγράφως εις τον ανάδοχον. Με την κοινοποίησιν ο ανάδοχος καλείται να προσέλθη δια την υπογραφήν συμβάσεως εις καθωρισμένην ημέραν. Η σύμβασις θεωρείται ότι έχει συναφθή από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως.

Άρθρον 19

Εργολαβικόν όφελος

1.  Το εργολαβικόν όφελος δια παν εκκλησιαστικόν έργον (Γενικά Έξοδα + Όφελος Εργολάβου) ορίζεται εις είκοσι ένα επί τοις εκατόν (21%).

2. Ειδικώς το ποσοστόν δια γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου δι’ απολογιστικάς εργασίας ορίζεται εις δέκα πέντε επί τοις εκατόν (15%) και εφαρμόζεται εις το σύνολον των δαπανών που πραγματοποιούνται δια λογαριασμόν του εργοδότου, όπως δια προμήθειαν υλικών, μισθώματα μηχανημάτων, αγοράν καυσίμων και λιπαντικών, αξίαν μισθών και ημερομισθίων, λοιπάς αποζημιώσεις και ασφαλιστικάς εισφοράς των εργαζομένων και δια κάθε είδους κρατήσεις. Το εν λόγω όφελος υπόκειται εις το ποσοστόν της προσφερθείσης υπό του αναδόχου κατά τον διαγωνισμόν εκπτώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

ΣΤΑΔΙΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Άρθρον 20

Επίβλεψις - Διεύθυνσις έργου ή μελέτης

1.  Με απόφασιν της Δ.Ι.Σ., τη προτάσει της Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο., είναι δυνατόν:

α΄. Εις την ομάδα επιβλέψεως συμβάσεως έργου να μετέχη και ο μελετητής του έργου.

β΄. Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν έργα προβλεπο­μένου συνολικού κόστους μεγαλυτέρου των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €), είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής, είτε κατά το σύστημα παροχής άλλων ανταλλαγμάτων, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο σύστημα, να ανατεθούν καθήκοντα συμβούλου οιασδήποτε ειδι­κότητος (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως κ.λπ.) εις ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου ούτοι να παράσχουν υπηρεσίας που απαιτούνται δια την υλοποίησιν και εκτέλεσιν των έργων αυτών. Η ανάθεσις γίνεται δια συμβάσεως. Ο τρόπος αναθέσεως, αι παρεχόμεναι από τον σύμβουλον υπηρεσίαι, οι όροι της συμβάσεως και η αμοιβή καθορίζονται με απόφασιν της Δ.Ι.Σ., χωρίς δέσμευσιν από οιανδήποτε γενικήν ή ειδικήν διάταξιν.

γ΄. Δια την εκτέλεσιν (μελέτην - κατασκευήν) έργου ή μέρους αυτού και ειδικότερον δια τον σχεδιασμόν, μελέτην, έλεγχον μελέτης, διοίκησιν και επίβλεψιν του έργου να ανατεθούν καθήκοντα συμβούλου οιασδήποτε ειδικότητος (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως), εις ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίας, που απαιτούνται δια την υλοποίησιν και εκτέλεσιν των έργων αυτών. Η ανάθεσις γίνεται με σύμβασιν, κατόπιν γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Υ.Ο., εις την οποίαν προσδιορίζονται οι όροι και αι προϋποθέσεις αναθέσεως, αι παρεχόμεναι από τον σύμβουλον υπηρεσίαι και η σχε­τική αμοιβή, κατά παρέκκλισιν από κάθε γενικήν ή ειδικήν διάταξιν και από τας διατάξεις περί αμοιβών μηχανικών. Αι σχετικαί δαπάναι βαρύνουν τας πιστώσεις του έργου.

2. Η διεύθυνσις των έργων από την πλευράν του ανα­δόχου εις τους τόπους κατασκευής των γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Ε.Κ.Υ.Ο.. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχειρήσεως είναι υποχρεωτική και ανάλογος με την φύσιν και το μέγεθος του κατασκευ­αζομένου έργου. Προκειμένου δι’ έργα προϋπολογισμού άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €), η διεύθυνσις του έργου πρέπει να πραγματοποιήται του­λάχιστον από τρεις (3) τεχνικούς αναλόγων προσόντων και πείρας, από τους οποίους εις (1) διπλωματούχος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και εις (1) πτυ­χιούχος τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.).

Το ελάχιστον τεχνικόν προσωπικόν της διευθύνσε­ως του έργου δύναται να μεταβάλλεται αναλόγως του προϋπολογισμού και της φύσεως του εκτελουμένου έργου, κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού της Ε.Κ.Υ.Ο.. Δια το εν λόγω προσωπικόν ο ανάδοχος υπο­χρεούται να προσκομίση εις την Διευθύνουσαν Υπηρεσίαν Βεβαίωσιν του οικείου ασφαλιστικού φορέως, εις την οποίαν θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφαλίσεως των εργαζομένων. Η παράβασις των διατάξεων του άρθρου αυτού παρέχει την δυνατότητα εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος να διακόψη την συνέχισιν της συμβάσεως και να προβή εις έκπτωσιν του αναδόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 21

Εφαρμοστέον Δίκαιον

1.  Υπό την επιφύλαξιν όσων ρητώς ορίζονται εις τον παρόντα Κανονισμόν, δια την ανάθεσιν και εκτέλεσιν των έργων ή μελετών ή την παροχήν συναφών υπηρε­σιών, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί δημοσίων έργων ή μελε­τών ή παροχής συναφών υπηρεσιών μόνον όπου ρητώς ειδικώς προβλέπεται τούτο εις την Προκήρυξιν ή τας αποφάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

2.  Εις περίπτωσιν, καθ’ ην ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδι­κώς από τον παρόντα Κανονισμόν ή από την Προκήρυξιν ή την σύμβασιν δύνανται, κατόπιν ειδικών προς τούτο αποφάσεων των αρμοδίων Οργάνων της Εκκλησίας της Ελλάδος, να εφαρμόζωνται αναλόγως αι συναφείς διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί αναθέσεως, συνάψεως και εκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών ή παροχής συναφών υπηρεσιών και επικουρικώς αι διατάξεις του Αστικού Κώδικος.

3. Όπου εις τας παραπεμπομένας διατάξεις μνημονεύ­ονται ως αρμόδια τα Όργανα της δημοσίας διοικήσεως νοούνται ως Αρμόδια Όργανα τα δια του παρόντος προβλεπόμενα Όργανα της Εκκλησίας της Ελλάδος.

4.  Δια τον υπολογισμόν των προθεσμιών που ανα­φέρονται εις τον παρόντα Κανονισμόν εφαρμόζονται αι διατάξεις του Αστικού Κώδικος και του ν. 1157/1981.

Άρθρον 22

Τροποποίησις του Κανονισμού

1.  Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Κανονισμού εγκρίνονται και ισχύουν συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις. Μετά από κάθε τροποποίησίν του ο Κανονισμός κωδικοποιείται εις ενιαίον κείμενον.

2.  Εάν ο Κανονισμός τροποποιηθή, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεσμεύει τους τρίτους αυτοδικαίως από την ημέραν της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 23

Τελικαί διατάξεις

1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επίσημον δελτίον ‘‘ΕΚΚΛΗΣΙΑ’’ της Εκκλησίας της Ελλάδος.

2.  Συμβάσεις έργων ή μελετών, δια τα οποία έχει δημοσιευθή Προκήρυξις ή έχει διενεργηθή διαγωνισμός ή έχει υπογραφεί σύμβασις προ της θέσεως εις ισχύν του παρόντος Κανονισμού διέπονται υπό των ισχυουσών κατά τον χρόνον της αναθέσεως ή της δημοσιεύσεως της Διακηρύξεως διατάξεων και τους όρους της συμ­βάσεως και των συμβατικών τευχών.

3.  Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Εκτύπωση   Email