Ἐνστάσεις κατά Πράξεων Διοικητικοῦ Προσδιορισμοῦ Ἑνιαίου Φόρου Ἰδιοκτησίας Ἀκινήτων

Ἀριθμ. Πρωτ. 4802
Διεκπ. 2146
Ἀθήνῃσι 29ῃ Σεπτεμβρίου 2014

Φέρεται εἰς γνῶσιν ὑμῶν ὅτι ὑφίσταται κατά τόν Νόμον 4174/2013 (ἄρθρον 63) ἡ δυνατότης ἀσκήσεως ἐνστάσεως «ἐνδικοφανοῦς προσφυγῆς» κατά τῶν ἐκκαθαριστικῶν σημειωμάτων - «Πράξεων Διοικητικοῦ Προσδιορισμοῦ» τοῦ ΕΝΦΙΑ, ἡ ὁποία λήγει ἐντός 30 ἡμερῶν ἀπό τῆς λήψεως γνώσεως τοῦ ἐκκαθαριστικοῦ σημειώματος - «Πράξεων Διοικητικοῦ Προσδιορισμοῦ» τοῦ ΕΝΦΙΑ. Συνεπῶς, προκειμένου περί Πράξεων Διοικητικοῦ Προσδιορισμοῦ τοῦ ΕΝΦΙΑ, αἱ ὁποῖαι ἀνηρτήθησαν διά τῆς ἱστοσελίδος www.gsis.gr (ΤΑΧIS) τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἐντός τοῦ μηνός Αὐγούστου 2014 καί δέν ἠκολούθησε νεωτέρα ἐκκαθάρισις τοῦ φόρου (δέν ἀνηρτήθη δηλαδή νέα Πρᾶξις Διοικητικοῦ Προσδιορισμοῦ τοῦ ΕΝΦΙΑ) ἐντός τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ἡ 30μερος προθεσμία πρός ἄσκησιν ἐνστάσεως λήγει τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 2014. Εἰς ὅσας περιπτώσεις, ὅμως, ἔχει ἀναρτηθῆ νεωτέρα «Πρᾶξις Διοικητικοῦ Προσδιορισμοῦ» τοῦ ΕΝΦΙΑ κατά μῆνα Σεπτέμβριον 2014, ἡ 30μερος προθεσμία λήγει τήν ἀντίστοιχον (τῆς ἀναγραφομένης ἡμερομηνίας ἐκδόσεως τῆς Πράξεως) ἡμέραν τοῦ ἑπομένου μηνός Ὀκτωβρίου 2014.

Ἡ ἐνδικοφανής προσφυγή ἀποστέλλεται πρός τήν οἰκείαν Δ.Ο.Υ. καί εἴτε κατατίθεται ἰδιοχείρως ὑπό ἐξουσιοδοτημένου ἐκπροσώπου εἴτε ἀποστέλλεται ταχυδρομικῶς διά συστημένης ἐπιστολῆς (μέσῳ ΕΛΤΑ ἤ ταχυδιανομῆς), ἀρκεῖ νά ἀποσταλῇ ἐντός προθεσμίας, ἀσχέτως τῆς ἡμέρας παραλαβῆς της ὑπό τῆς οἰκείας Δ.Ο.Υ. Ἡ ἐνδικοφανής προσφυγή ἀπευθύνεται πρός τήν Διεύθυνσιν Ἐπιλύσεως Διαφορῶν τῆς Γενικῆς Γραμματείας Δημοσίων Ἐσόδων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.

Ἡ ἄσκησις ἐνδικοφανοῦς προσφυγῆς ἐπιφέρει ἄμεσον ἀναστολήν καταβολῆς ποσοστοῦ 50% τοῦ ὀφειλομένου ΕΝΦΙΑ, ἐνῷ τό ὑπόλοιπον 50% ὀφείλεται. Εἰς τό κείμενον τῆς ἐνδικοφανοῦς προσφυγῆς δύναται νά περιληφθῇ καί αἴτημα ἀναστολῆς τῆς καταβολῆς ὁλοκλήρου τοῦ ΕΝΦΙΑ (ἤτοι καί τοῦ λοιποῦ ποσοστοῦ 50%) λόγῳ ἀνεπανορθώτου βλάβης. Ἐάν τό αἴτημα δέν ἀπαντηθῇ ἐντός 20 ἡμερῶν ἀπό τῆς καταθέσεως τῆς ἐνδικοφανοῦς προσφυγῆς, τότε θεωρεῖται σιωπηρῶς ἀπορριφθέν καί παραμένει ἐν ἰσχύι ἡ ἀναστολή καταβολῆς τοῦ ποσοστοῦ 50% ἀπό τῆς καταθέσεως τῆς προσφυγῆς.

Ἐάν ἡ Διεύθυνσις Ἐπιλύσεως Διαφορῶν τῆς Γενικῆς Γραμματείας Δημοσίων Ἐσόδων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν δέν ἀπαντήσῃ ἐντός 60 ἡμερῶν ἀπό τῆς καταθέσεως τῆς προσφυγῆς, αὐτή θεωρεῖται σιωπηρῶς ἀπορριφθεῖσα. Ἐάν ἡ ἐνδικοφανής προσφυγή ἀπαντηθῇ ἐντός τῶν 60 ἡμερῶν ἤ παρέλθῃ ἄπρακτον διάστημα 60 ἡμερῶν, ὁπότε συντελεῖται σιωπηρά ἀπόρριψις, δέον νά ἀσκηθῇ ἐντός 30 ἡμερῶν ἀπό τῆς παραλαβῆς τῆς ῥητῆς ἀπαντήσεως ἤ ἀπό τῆς παρόδου τῶν 60 ἡμερῶν φορολογική προσφυγή ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου κατά τόπον Μονομελοῦς Διοικητικοῦ Πρωτοδικείου (ἐάν ὁ προσδιορισθείς ΕΝΦΙΑ εἶναι ποσοῦ ἕως καί 150.000 εὐρώ) ἤ Διοικητικοῦ Ἐφετείου (ἐάν ὁ προσδιορισθείς ΕΝΦΙΑ εἶναι ποσοῦ ἕως καί 150.000 εὐρώ).

Εἶναι δυνατόν νά μήν ἀναμείνῃ κανείς τήν πάροδον τῶν 60 ἡμερῶν, ἀλλά νά καταθέσῃ ἀμέσως φορολογικήν προσφυγήν κατά τῆς σιωπηρᾶς ἀπορρίψεως τῆς ἐνδικοφανοῦς προσφυγῆς, ἀκόμη καί πρό τῆς παρόδου τῶν 60 ἡμερῶν, ἀρκεῖ τό ἑξηκονθήμερον νά ἔχῃ παρέλθει κατά τήν ἡμερομηνίαν πρώτης συζητήσεως τῆς φορολογικῆς προσφυγῆς ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ Πρωτοδικείου ἤ Ἐφετείου (ἄρθρον 63 παρ. 5 Κώδικος Διοικητικῆς Δικονομίας «Η προσφυγή ασκείται παραδεκτώς και πριν από τη συντέλεση της παράλειψης ή της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον όμως η συντέλεση αυτή έχει επέλθει κατά την πρώτη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος της προσφυγής»). Ὑπό τό δεδομένον ὅτι συνήθως αἱ ἐνδικοφανεῖς προσφυγαί δέν ἀπαντῶνται ἐντός τῶν 60 ἡμερῶν, ἐνῷ ὁ προσδιορισμός τῆς ἡμερομηνίας συζητήσεως τῶν φορολογικῶν προσφυγῶν εἰς τά διοικητικά δικαστήρια ἀργεῖ, ἡ παραπάνω λύσις ἐνδείκνυται πρός οἰκονομίαν χρόνου.

Ὑπόδειγμα ἐνστάσεως προκειμένου περί μοναστηριακῶν ἀκινήτων ἀκολουθεῖ συνημμένως, τό ὁποῖον διατίθεται καί εἰς ἠλεκτρονικήν μορφήν εἰς τήν ἱστοσελίδα www.ecclesia.gr/Eγκύκλιοι.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

(Για να διαβάσετε το αναφερθέν υπόδειγμα σε μορφή WORD, επιλέξτε τον σύνδεσμο)

Εκτύπωση   Email