«Περί τῶν προϋποθέσεων συνυπολογισμοῦ δωρεῶν πρός ἐκκλησιαστικούς φορεῖς πρός μείωσιν τοῦ φόρου εἰσοδήματος κατά τόν Κώδικα Φορολογίας Εἰσοδήματος»

Πρωτ. 5195
Ἀριθμ. Διεκπ. 2297
Ἀθήνῃσι 16ῃ Ὀκτωβρίου 2014 


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν ἐρωτημάτων περί τῶν νομίμων προϋποθέσεων ὑπό τάς ὁποίας χρηματικαί δωρεαί πρός ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν διά τήν ἔκπτωσιν - μείωσιν τοῦ φόρου εἰσοδήματος τοῦ δωρητοῦ, ἐπαγόμεθα τά ἀκόλουθα : 

Κατά τό ἄρθρον 19 τοῦ Κώδικος Φορολογίας Εἰσοδήματος (Ν. 4172/2013, ΦΕΚ Α΄ 167) :
«1. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι φορείς με έδρα την ημεδαπή ή άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..»

Κατ’ ἐξουσιοδότησιν τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ Ν. 4172/2013, καθωρίσθησαν δυνάμει τῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως τοῦ Ὑφυπουργοῦ Οἰκονομικῶν ΠΟΛ.1010/2.1.2014 (ΦΕΚ Β΄ 4/ 3.1.2014) οἱ φορεῖς πρός τούς ὁποίους αἱ δωρεαί λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν διά τήν μείωσιν τοῦ φόρου εἰσοδήματος τοῦ δωρητοῦ. Προβλέπει ἡ ἀνωτέρω Ὑπουργική Ἀπόφασις : 
«Οι φορείς προς τους οποίους τα ποσά των καταβαλλόμενων δωρεών μειώνουν το φόρο φυσικού προσώπου που προκύπτει με βάση την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι οι ακόλουθοι:

1. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, η Ιερά Μονή Σινά, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δημοτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. Τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς που διέπονται από το ν.1514/1985 (Α 13) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

3. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών.

4. Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..» 
Ἐν συμπεράσματι, προκειμένου οἱ δωρηταί νά τύχουν μειώσεως ἐπί τοῦ φόρου εἰσοδήματός των δι’ ἀφαιρέσεως χρηματικῶν δωρεῶν, προϋποτίθεται ὅτι :

1) οἱ δωρηταί εἶναι φυσικά πρόσωπα (δέον νά σημειωθῇ ὅτι ὁ νόμος 4172/2013 δέν περιορίζει τήν μείωσιν φόρου λόγῳ δωρεῶν μόνον ὑπέρ τῶν φυσικῶν προσώπων καί ὁ περιορισμός τῶν ὠφελουμένων προσώπων οὗτος εἰσήχθη διά τῆς ἀνωτέρω Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως ἄνευ ῥητῆς νομοθετικῆς ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ἄρθρου 19 παρ. 2 τοῦ Ν. 417/2013)

2) «οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ» (ἄρθρον 19 παρ. 1 Ν. 4172/2013) 

3) «τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.». (ἄρθρον 19 παρ. 2 Ν. 4172/2013)

4) Δωρεολῆπται χρηματικῶν δωρεῶν εἶναι «οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, η Ιερά Μονή Σινά, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας,» (παρ. 1 Πολ. 1010/2014), ἤ «τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,» (ἐδῶ ἐμπίπτουν τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 4 τοῦ Ν. 590/1977, Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, Ἱ. Μητροπόλεις, Ἱ. Μοναί, Ἐνορίαι, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) ἤ «τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς,» ἤ «Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς» (παρ. 2 και 3 Πολ. 110/2014, ἐδῶ ἐμπίπτουν τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 4 τοῦ Ν. 590/1977, ἤτοι ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα, Ἱερά Προσκυνήματα). 

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Εκτύπωση   Email