Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 268 / 2015 Περί τροποποιήσεως του Κανονισμού υπ’ αριθ. 8/1979 “Περί Ιερών Ναών και Ενοριών”.

 

NOV

10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 268 / 2015 Περί τροποποιήσεως του Κανονισμού υπ’ αριθ. 8/1979 “Περί Ιερών Ναών και Ενοριών”.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ AΡΙΘ. 268/2015/15 (ΦΕΚ 140 Α/06-11-2015) : Περί τροποποιήσεως του Κανονισμού υπ’ αριθ. 8/1979 “Περί Ιερών Ναών και Ενοριών”.

 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Λαβούσα υπ’ όψιν:

1. Τα άρθρα 1 παρ. 4, 36 παρ. 6 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146).

2. Την υπ’ αριθ. 11/14.3.2014 Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

3. Την από 18.3.2014 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

4. Την από 9.10.2015 απόφασιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, αποφασίζει:

Τροποποιεί τον υπ’ αριθ. 8/1979 κανονισμόν «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1/1980), ως εξής:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 268/2015

ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8/1979 «ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ»

 

Άρθρον 1

1. Το χρηματικόν όριον του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού 8/1979 (Α΄ 1/1980) αναπροσαρμόζεται από εκατό χιλιάδες (100.000) δραχ­μές εις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

2. Εις το άρθρον 17 παρ. 1 του Κανονισμού 8/1979, μετά την φράσιν «επί σκοπώ» προστίθενται οι λέξεις «φιλανθρωπικώ ή φιλοκοινωνικώ».

 

Άρθρον 2

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός δημοσιεύεται και εις το επίσημον Δελτίον της Εκκλησί­ας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

 

Άρθρον 3

Δια του παρόντος Κανονισμού ουδεμία δαπάνη προ­καλείται εις βάρος του προϋπολογισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015


Εκτύπωση   Email