Σύσταση και λειτουργία του εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: Ίδρυμα υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά...

Σύσταση και λειτουργία του εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «Ίδρυμα υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά εις μνήμην των γονέων του Χαραλάμπους και Καλιρρόης Βαρλά και Αρχιμανδρίτου Μακαρίου Βαρλά», της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβούσα υπ’ όψιν:

1. τα άρθρα 29 παραγρ. 2 και 59 παραγρ. 2 του νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146), και το άρθρο 68 παρ. 1, 5α΄ του ν. 4235/ 2014, 2. τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς το χριστεπώνυμον Πλήρωμα, οι οποίες απορρέουν από τας Ευαγγελικάς επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους νόμους του Κράτους, 3. τας υφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς και πνευματικάς ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Οινουσσών, 4. την υπ' αριθμ. 280/48/1.2.2018 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Μάρκου, 5. την από 5.3.2018 Γνωμοδότησιν του Νομικού Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και 6. την από 14.3.2018 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αποφασίζει: τροποποιεί και κωδικοποιεί τον Κανονισμόν συστάσεως και λειτουργίας του εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «Ίδρυμα Υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά 36012 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2812/16.07.2018 εις μνήμην των γονέων του Χαραλάμπους και Καλιρρόης Βαρλά και Αρχιμανδρίτου Μακαρίου Βαρλά» της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών (Φ.Ε.Κ. 913 Β΄/ 15.4.2013) ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Λειτουργίας εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την επωνυμία:

«Ίδρυμα υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά εις μνήμην του αδελφού του Αρχιμανδρίτου Μακαρίου Βαρλά, των γονέων του Χαραλάμπους και Καλιρρόης Βαρλά και της συζύγου του Ζωής Βαρλά» της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών

Άρθρον 1ον

Ίδρυσις - Έδρα Το συσταθέν διά της υπ’ αριθ. 13338/718/2.4.2013 αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Φ.Ε.Κ. 913 Β΄/ 15.4.2013) εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν «Ίδρυμα Υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά εις μνήμην των γονέων του Χαραλάμπους και Καλιρρόης Βαρλά και Αρχιμ. Μακαρίου Βαρλά», μετονομάζεται σε «Ίδρυμα Υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά εις μνήμην του αδελφού του Αρχιμανδρίτου Μακαρίου Βαρλά, των γονέων του Χαραλάμπους και Καλλιρρόης Βαρλά και της συζύγου του Ζωής Βαρλά» ή διά συντομίαν «Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα Υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά», με έδραν την πόλιν της Χίου και δη και τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. Το Ίδρυμα αυτό αποτελεί εξηρτημένη υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος.

 

Άρθρον 2ον

Σκοπός Σκοπός του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος τούτου είναι: 1. Η δωρεάν φιλοξενία φοιτητών Α.Ε.Ι. η Τ.Ε.Ι. εν Αθήναις ή εν Πειραιεί, προερχομένων κατ’ αρχήν εκ χωρίου Ζυφιά Χίου, και μετά κατά σειράν προτεραιότητος εκ των χωρίων Δαφνώνος Χίου ή εκ των ετέρων χωρίων του Δημοτικού Διαμερίσματος Καμποχώρων ή της λοιπής Χίου, εις ισόγειον διαμέρισμα 55 τ. μ., κείμενον επί της οδού Σεβαστείας 25, περιοχής Ιλισίων του Δήμου Ζωγράφου Αττικής και εις υπόγειον διαμέρισμα 58,50 τ.μ., κείμενον επί της οδού Πελοποννήσου 19 - 21, Δήμου Ζωγράφου Αττικής. Οι διαμένοντες υποχρεούνται εις την πληρωμήν των κοινοχρήστων εξόδων, ως και των λογαριασμών κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ο.Τ.Ε. κ.λπ.). 2. Η χορήγησις υποτροφιών εκ των τόκων του ποσού των εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ, κατατεθειμένου εις λογαριασμόν Τραπέζης, εις ετέρους φοιτητάς, οι οποίοι δεν διαμένουν εις τα διαμέρισματα και σπουδάζουν εις άλλας πόλεις της Πατρίδος ημών, προερχομένων κατ’ αρχήν εκ κώμης Ζυφιά Χίου, άλλως εκ κώμης Δαφνώνος Χίου ή εκ των ετέρων κωμών του Δημοτικού Διαμερίσματος Καμποχώρων ή της λοιπής Χίου. Εκ των τόκων τούτων θα καταβάλλωνται και τα εκάστοτε έξοδα συντηρήσεως και επισκευής των διαμερισμάτων.

Άρθρον 3ον

Διοίκησις 1. Το Ίδρυμα διοικείται υπό Τριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), αποτελουμένου εκ των: α) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, ως Προέδρου, αναπληρουμένου υπό του Αρχιερατικού Επιτρόπου Χαλκειού. β) Δύο (2) λαϊκών Μελών, μετά των αναπληρωτών αυτών, προτεινομένων υπό της οικογενείας Παναγιώτου Χαρ. Βαρλά και των κατιόντων αυτής. 2. Τα Μέλη του Δ.Σ. διορίζονται δια Πράξεως του Μητροπολίτου επί τριετεί θητεία και το αξίωμά των είναι τιμητικόν και άμισθον. 3. Το Δ.Σ. κατά την πρώτην συνεδρίαν αυτού εκλέγει μεταξύ των Μελών αυτού τον Γραμματέα και τον Ταμίαν αυτού. 4. Προς υποβοήθησιν του έργου αυτού ορίζεται υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Βοηθός Γραμματεύς.

Άρθρον 4ον

Συνεδριάσεις - Αρμοδιότητες Δ.Σ. Το Δ.Σ. έχει τα εξής αρμοδιότητας: α) Συντάσσει τον ετήσιον Προϋπολογισμόν και Απολογισμόν του Ιδρύματος, τον οποίον και υποβάλλει προς έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. β) Αποφασίζει δια τον αριθμόν και το ύψος των εκάστοτε χορηγουμένων υποτροφιών, εν σχέσει προς τον Προϋπολογισμόν. γ) Επιλέγει βάσει κριτηρίων τους υποτρόφους και τους προς δωρεάν διαμονήν φοιτητάς εκάστου έτους και υποβάλει προς έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. δ) Αποφασίζει δια την διακοπήν υποτροφίας ή διαμονής βάσει του άρθρου 9 του παρόντος. ε) Επιλύει οιονδήποτε σχετικόν θέμα παρουσιάζεται.

Άρθρον 5ον

Τηρούμενα βιβλία 1. Τα τηρούμενα Βιβλία του Ιδρύματος είναι: α) Βιβλίον Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Βιβλίον Πρωτοκόλλου. γ) Βιβλίον Αρχείου Υποτρόφων. δ) Αρχείον εγκριθέντων Προϋπολογισμών και Απολογισμών του Ιδρύματος. ε) Φάκελος Αλληλογραφίας του Ιδρύματος. στ) Βιβλίον ακινήτων του Ιδρύματος. 2. Το Ταμείον του Ιδρύματος αποτελεί κλάδον του Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως και παρακολουθείται ετησίως δι’ ιδιαιτέρας διαχειρίσεως εσόδων - εξόδων, η οποία τίθεται εις την διάθεσιν του Δ.Σ. εις εκάστην συνεδρίαν αυτού.

Άρθρον 6ον

Δικαιούχοι Δικαιούχοι των υποτροφιών ή της διαμονής εις τά διαμερίσματα δύνανται να είναι του αυτού φύλου (δια την διαμονήν) τέκνα αναξιοπαθούντων γονέων, ορφανά και εμπερίστατα, ως και τέκνα οικονομικώς αδυνάμων ή πολυτέκνων οικογενειών. Χορηγούνται δε ετησίως αι υποτροφίαι πρωτίστως εις φοιτητάς και δευτερευόντως εις σπουδαστάς με προτεραιότητα καταγωγής των εκ του χωρίου Ζυφιά ανεξαρτήτως κατευθύνσεως σπουδών και Τεύχος Β’ 2812/16.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36013 της οικονομικής κατάστασης των γονέων τους. Δια την χορήγησιν υποτροφιών στους λοιπούς φοιτητάς αυτή θα γίνεται με προτεραιότητα κατευθύνσεως σπουδών α) Θεολογίας, β) Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Οικονομικών, γ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δ) Χημείας και ε) λοιπών κατευθύνσεων βάσει της οικονομικής καταστάσεως των γονέων τους και της βαθμολογίας των. Ο αριθμός αυτών ορίζεται κατ’ έτος δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7ον

Προϋποθέσεις χορηγίας 1. Έκαστος υποψήφιος υπότροφος υποχρεούται να υποβάλη μέσω της Ενορίας αυτού εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, το αργότερον έως της 30ής Οκτωβρίου εκάστου έτους τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Αίτησιν μετά βιογραφικού σημειώματος. β) Τελευταίον εκκαθαριστικόν σημείωμα της Εφορίας των γονέων αυτού. γ) Υπεύθυνον δήλωσιν του αιτούντος, ότι δεν έχει λάβει, ούτε και πρόκειται να λάβη οιανδήποτε άλλην δημοσίαν ή εξ άλλου Ιδρύματος υποτροφίαν δια την συγκεκριμένην περίοδον. δ) Βεβαίωσιν εγγραφής εις την Σχολήν (δια τους πρωτοετείς φοιτητάς και σπουδαστάς). ε) Βεβαίωσιν, ότι έχουν εξετασθή επιτυχώς εις άπαντα τα μαθήματα της Σχολής των εκάστου Ακαδημαϊκού έτους (δια τους ήδη φοιτητάς και σπουδαστάς). 2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλωνται εις την Ιεράν Μητρόπολιν μέχρι της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας, συνοδευόμενα με συστατικήν επιστολήν του οικείου Εφημερίου, εμφαίνουσαν το ορθόδοξον χριστιανικόν ήθος του υποψηφίου.

Άρθρον 8ον

Διάρκεια υποτροφίας ή στεγάσεως Ως αρχική διάρκεια της υποτροφίας ή στεγάσεως ορίζεται το εν (1) ακαδημαϊκόν έτος, δυναμένη να παραταθή, ουχί όμως να υπερβή την καθωρισμένην συνολικήν διάρκειαν των σπουδών δια την εκάστοτε Σχολήν. Δια την παράτασιν ή μη της διαρκείας της υποτροφίας αποφαίνεται το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιδρύματος.

Άρθρον 9ον

Διακοπή Υποτροφίας ή στεγάσεως Η υποτροφία ή η στέγασις διακόπτεται εφ’ όσον ο υπότροφος: α) Περατώσει τον χρόνον των σπουδών αυτού. β) Διακόψει δια οιονδήποτε λόγον τας σπουδάς αυτού. γ) Δεν παρουσιάζει πρόοδον εις τας σπουδάς αυτού. δ) Δεν επιδεικνύει το πρέπον χριστιανικόν ήθος και γενικώτερον δεν τηρεί τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρον 10ον

Υποχρεώσεις υποτρόφων Ο κάθε υπότροφος οφείλει να επικοινωνή ο ίδιος προσωπικώς και τακτικώς μετά της Ιεράς Μητροπόλεως και να ενημερώνη δια την πορείαν και εξέλιξιν των σπουδών του. Επίσης, έχει υποχρέωσιν να ενημερώνη δια πάσαν σχετικήν μεταβολήν. Ομοίως, υποχρεούνται οι στεγαζόμενοι εις τά διαμερίσματα να χρησιμοποιούν αυτά μόνον ως κατοικίαν, διατηρούντες αυτά εις την κατάστασιν εις την οποίαν ευρίσκοντο κατά την εγκατάστασίν των, να μη φιλοξενούν άλλα πρόσωπα, να είναι πάντοτε καθαρά, να συντηρούν τάς συσκευάς και να φυλάσσουν τα αντικείμενα και ιδιαιτέρως αυτά του Αρχιμανδρίτου Μακαρίου Βαρλά καθώς και τα ευρισκόμενα εις αυτά έπιπλα, να πληρώνουν εγκαίρως και ανελλιπώς τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας και τα κοινόχρηστα έξοδα και να διάγουν εν αυτοίς κοσμίως και μετά σεμνότητος.

Άρθρον 11ον

Πόροι του Ιδρύματος Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται: α) Εκ τόκων. β) Εκ κρατικών και λοιπών άλλων επιχορηγήσεων Νομικών ή Φυσικών Προσώπων. γ) Εκ δωρεών ιδιωτών. δ) Εκ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ι. Μητροπόλεως. ε) Εξ ετησίας δισκοφορίας εις τους Ιερούς Ενοριακούς Ναούς, Ιεράς Μονάς και Ιερά Παρεκκλήσια ή Εξωκκλήσια του Δημοτικού Διαμερίσματος Καμποχώρων, καθώς και εξ εισφοράς των ως άνω Ιερών Ναών. στ) Εκ διαφόρων λοιπών πηγών, αι οποίαι δεν κατονομάζονται εις τον παρόντα Κανονισμόν και προέρχονται από χρηστήν πηγήν.

Άρθρον 12ον

Σφραγίδα Το Ίδρυμα έχει ιδίαν σφραγίδα, η οποία φέρει εις το κέντρον την εικόνα της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής και εις δύο επαλλήλους κύκλους αναγράφονται αι φράσεις «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ».

Άρθρον 13ον

Τροποποίησις – Διάλυσις 1. Τροποποίησις του παρόντος Κανονισμού γίνεται υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, κατόπιν εισηγήσεως του Σεβασμιωτάτου Προέδρου και ομοφώνου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρουμένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 2. Το Ίδρυμα διαλύεται Αποφάσει της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντος και του Προέδρου, όταν δεν εκπληρώνει τους σκοπούς του ή καθίσταται ανέφικτος η λειτουργία αυτού, επικυρουμένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 3. Εις περίπτωσιν διαλύσεως του Ιδρύματος, τα περιουσιακά στοιχεία αυτού περιέρχονται εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

 

Άρθρον 14ον

Τελικές διατάξεις 1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δημοσιεύεται 36014 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2812/16.07.2018 δε και εις το επίσημον δελτίον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργείται η υπ’ αριθ. 862/717/14.3.2018 όμοια απόφαση της Ιεράς Συνόδου (ΦΕΚ Β΄ 1551/2.5.2018).

 

Άρθρον 15ον

Κάλυψις δαπάνης Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Αθήναι, 4 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ


Εκτύπωση   Email