ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Programma

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Στόν Βροντάδο Χίου καί στό γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου Χίου, συνῆλθε τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν 01η Ἰουνίου 2021, ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα 10:30 π.μ. προεδρεύοντος τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Ἐφημερίου π. Ἰωάννου Ν. Κουντουριάδη, παρουσία καί τῶν τακτικῶν Μελῶν αὐτοῦ Βιργινίας Γιοβανάκη (Ἀντιπροέδρου), Ἀθανασίας Φαφαλιοῦ – Καρακωσταντῆ (Γραμματέως), Σταμάτιου Τσιχλῆ (Ταμία) καί Εὐτυχίας Ζαννίκου (Μέλους), γιά νά ἀποφασίσουν τήν ἐκ νέου δημοπράτηση τοῦ διαμερίσματος Β1 ἰδιοκτησίας τοῦ ἡμέτερου Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ, δεδομένου ὅτι κατέστη ἄκαρπη ἡ ἀπό 21/03/2021 διεξαχθεῖσα φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.

Μετά τήν προσευχή λαμβάνοντας τόν λόγο ὁ Αἴδ. Πρόεδρος, ἀναφέρει ὅτι βάσει τῆς κείμενης νομοθεσίας «ἄρθρο 16 τοῦ κανονισμοῦ 8/1979», τό διαμέρισμα τό ὁποῖο διατίθεται γιά οἰκιακή χρήση, πρέπει νά μισθωθεῖ μέ φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.

Ὡς ἐκ τούτου, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Ἀποφασίζει ὁμόφωνα:

Νά προχωρήσει στήν Δημοπράτηση τοῦ ἐν λόγω διαμερίσματος ἐπί τῆς ὁδοῦ Πολυτεχνείου Βροντάδου Χίου (ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Βροντάδου Χίου).

Ἀναλυτικά χαρακτηριστικά τοῦ διαμερίσματος:

 

Ὄροφος: Β1 διαμέρισμα 49 τ.μ., κουζινοκαθιστικό, δύο ὑπνοδωμάτια, τουαλέτα καί αὐτόνομος κλιματισμός.

 

Ὡς πρώτη προσφορά ὁρίζεται στό ποσόν τῶν 250,00 €.

Ἡ ἐνοικίαση τοῦ διαμερίσματος θά γίνει ὑπό τούς κάτωθι ὅρους:

1) Ἡ μίσθωση θά εἶναι τριετής καί θά λήξει τόν Ἰούνιο 2024.

2) Ἡ δημοπρασία θά διεξαχθεῖ τήν Δευτέρα 21 Ἰουνίου 2021 καί ἀπό ὥρας 10:30 π.μ. ἕως ὥρας 11:30 π.μ. ἐνώπιόν του Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου στήν Ἐνοριακή Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ τηρώντας τα άπαρέτητα μέτρα προστασίας κατά του covid 19. Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ἡ δημοπρασία ἀποβεῖ ἄγονος, ἐν συνόλω ἤ ἐν μέρει, θά ἐπαναληφθεῖ τήν ἴδια ἡμέρα 11:30 π.μ. ἕως 12:30 μ.μ. στόν ἴδιο χῶρο.

3) Ἡ δημοσίευση τῆς δημοπρασίας καί τῶν ὅρων αὐτῆς περιληπτικῶς, θά γίνει σύμφωνα μέ τόν κανονισμό.

4) Γιά νά γίνει κάποιος δεκτός στήν δημοπρασία πρέπει ἡ προσφορά του νά εἶναι ἀνώτερη κατά 5% τοῦ ἐλαχίστου ὁρίου πού ἀναφέρθηκε ἀνωτέρω καί κάθε νέα προσφορά θά εἶναι αὐξημένη κατά 3% τῆς προηγούμενης. Προσφορές μικρότερές του ἐλαχίστου ὁρίου δέν γίνονται δεκτές.

5) Κατά τήν δημοπρασία ὁ τελευταῖος πλειοδότης θά καταβάλει ποσό ἴσο μέ μισθώματα δύο μηνῶν (ἕνα μίσθωμα ὡς ἐγγύηση καί τό μίσθωμα τοῦ πρώτου μήνα ). Τά μισθώματα θά καταβάλλονται μηνιαίως.

6) Τόν τελευταῖο πλειοδότη - ἐνοικιαστή, βαρύνουν μονομερῶς τό χαρτόσημο, ὅπως καί κάθε ἄλλη ἐπιβάρυνση ἐπί τοῦ ἐνοικίου (μηνιαίου μισθώματος).

7) Ἡ κατακύρωση τῆς δημοπρασίας ἐπαφίεται στήν κρίση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί ὑπόκειται στήν ἔγκριση τοῦ Σεβαστοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

8) Ἐνδεχόμενη αἴτηση γιά τήν ἐπανάληψη τῆς δημοπρασίας πρέπει νά περιλαμβάνει προσφορά ὕψους τουλάχιστον 10% μεγαλύτερή του ἐπιτευχθέντος διά τῆς δημοπρασίας ποσοῦ. Ὑποβάλετε δέ μέ χαρτοσημασμένη αἴτηση μέσα σέ τρεῖς μέρες ἀπό τήν διεξαγωγή τῆς δημοπρασίας πρός τό Ἐκκλ. Συμβούλιο ἤ τήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου. Σέ περίπτωση ἀντιπροσφορᾶς ἡ δημοπρασία θά ἐπαναληφθεῖ στόν ἴδιο χῶρο καί μετά ἀπό ἑπτά ἡμέρας ἀπό τήν ὑποβολή της.

9) Σέ περίπτωση ἄρνησης τοῦ τελευταίου πλειοδότη νά ὑπογράψει τό πρακτικό της δημοπρασίας ἤ νά τηρήσει τούς ὅρους τῆς παρούσας προκήρυξης, ἡ ἐγγύηση πού κατέθεσε γιά τήν συμμετοχή του στήν δημοπρασία, καταπίπτει αὐτοδικαίως ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἡ δημοπρασία ἐπαναλαμβάνεται εἰς βάρος του.

10) Ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται νά διατηρεῖ τό διαμέρισμα στήν κατάσταση πού τό παρέλαβε καί ὁποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεῖ στίς ἐγκαταστάσεις του, ἐφόσον ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ βλάβη ὀφείλεται στήν κακή χρήση τοῦ μισθωτῆ, τά ἔξοδα τῆς ἐπισκευῆς τά ἀναλαμβάνει ὁ ἴδιος.

11) Ὁ μισθωτής ἀπαραίτητα πρέπει νά τηρεῖ τίς ὧρες κοινῆς ἡσυχίας. Σέ κάθε περίπτωση ἀδικαιολογήτου διατάραξης αὐτῆς, οἱ ἐκμισθωτές τῶν ἄλλων διαμερισμάτων ὅπως καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο θά ἀσκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμα γιά τήν διατήρηση αὐτῆς.

12) Σέ καμία περίπτωση δέν ἐπιτρέπεται ἡ ὑπεκμίσθωση τοῦ διαμερίσματος γιά σκοπούς ἀντικείμενους πρός τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας (ἄρθρο 16 πάρ. 1 καν/ὅς 8/1979), σέ κάθε δέ ἀντίθετη περίπτωση τό Ἐκκλ. Συμβούλιο διατηρεῖ τό δικαίωμα λύσεως μονομερῶς τῆς συμβάσεως.

13) Κάθε ἄλλη περίπτωση πού ἤθελε προκύψει καί δέν ἀναφέρεται στήν παροῦσα, ρυθμίζεται σύμφωνα μέ τόν νόμο, ἐνῶ κάθε διαφορά θά ἐπιλύεται κατά νόμο ἐφ’ ὅσον δέν ἀναφέρεται στούς ὅρους τοῦ συμβολαίου ἐνοικίασης.

14) Ἐξουσιοδοτεῖται ὁ Αἴδ. Πρόεδρος νά παραδώσει ἀντίγραφο τοῦ παρόντος πρακτικοῦ στό Σεβαστό Μητροπολιτικό Συμβούλιο πρός ἔγκριση.


Εκτύπωση   Email