ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

Programma

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΤΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Παρασκευής Φυτών  Διακηρύσσει τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού ευρισκομένου στη θέση «ΜΕΡΣΥΝΙΑ» που βρίσκεται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας «Κηπουριές» της Δημοτικής Ενότητας Αμανής του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφερείας Βορείου Αιγαίου, της κτηματικής και μεταγραφικής περιφερείας του Υποθηκοφυλακείου Βολισσού Χίου,το οποίο  περιγράφεται στο απο Νοεμβρίου 2017  τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον  τεχνολόγο πολιτικό μηχανικό Ηλία Κώσταλο εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων(στο οποίο τοπογραφικό αναφέρεται η δήλωση του μηχανικού ότι το οικόπεδο αυτό είναι μη  άρτιο και μη οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, βρίσκεται εκτός σχεδίου Πόλεως  και εκτός ορίων οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων  και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1337/1983 περί εισφορών σε γη και χρήμα) και  έχει επιφάνεια 2.722,84 τμ (μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες επτακοσια είκοσι δύο και ογδόντα τέσσαρα εκατοστά) εμφαίνεται σε αυτό υπό στοιχεία περιμέτρου (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1),και συνορεύει κατά το διάγραμμα αυτό: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς τεθλασμένης υπό στοιχεία (18-19-1) συνολικού μήκους μέτρων τριάντα και ενενήντα επτά εκατοστών (30,97) ήτοι πλευρές (18-19)=10,37μ. + (19-1)=20,60μ. με ιδιοκτησία αγνώστου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς τεθλασμένης υπό στοιχεία (10-11-12-13-14-15-16-17-18) συνολικού μήκους μέτρων εβδομήντα και πενήντα  εκατοστών (70,50) ήτοι πλευρές (10-11)=7,88μ. + (11-12)=5,92μ. + (12-13)=5,32μ. + (13-14)=6,89μ. + (14-15)=8,55μ. + (15-16)12,39μ. + (16-17)=14,74μ. + (17-18)=8,81μ. με ιδιοκτησία αγνώστου, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς τεθλασμένης υπό στοιχεία (5-6-7-8-9-10) συνολικού μήκους μέτρων σαράντα πέντε και επτά εκατοστών (45,07) ήτοι πλευρές (5-6)=4,68μ. + (6-7)=25,65μ. + (7-8)=10,36μ. + (8-9)=2,30μ. + (9-10)=2,08 με ιδιοκτησία αγνώστου και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς τεθλασμένης υπό στοιχεία (5-4-3-2-1) συνολικού μήκους μέτρων εξήντα έξι και τριάντα τεσσάρων  εκατοστών (66,34) ήτοι πλευρές (5-4)=25,98μ. + (4-3)=13,33μ. + (3-2)=16,90μ. + (2-1)=10.13μ. με ιδιοκτησία Γιάννη Γεωργαλά. Η αγοραία αξία του  σύμφωνα με την από 31/03/2021 Εκτίμηση του  Πιστοποιημένου Εκτιμητή ακινήτων Παναγιώτη Παππά ανέρχεται στο ποσό των  3.600,00€ (τρείς χιλιάδες εξακόσια Ευρώ) και αυτή είναι η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας η οποία  τελεί υπό τους παρακάτω όρους:

 • Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Ιερού Ναού στις 26/06/2021 ημέρα Σαββατο και ώρα 11.00 μεσημβρινή, ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ημέρα και ώρα δεν προσέλθει πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο 03/07/2021 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
 • Τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 3.750,00€ (τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ), η δε πρώτη προσφορά θα πρέπει να είναι, κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, μεγαλύτερη από την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού.
 • Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας κάθε προσφορά θα διατυπώνεται προφορικά από τους συμμετέχοντες, θα είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδότη και θα καταγράφεται στο πρακτικό της δημοπρασίας, το οποίο θα υπογράφεται από τον τελικό πλειοδότη και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
 • Κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αμέσως προηγούμενη κατά ποσοστό τουλάχιστον 2%.
 • Για τη συμμετοχή στη δημοπρασίας απαιτείται τουλάχιστον 15’ (δέκα πέντε) λεπτά προ της ενάρξεως του διαγωνισμού η καταβολή της εγγυήσεως ανερχόμενη σε ποσό που ισούται με το 1/10( εν δέκατο) της τιμής της πρώτης προσφοράς το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά ή σε χρεώγραφα ή με κατάθεση του ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων επ ονόματι του Ι. Ναού. Με τη λήξη της δημοπρασίας το ποσό θα επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, κατακρατείται δε η καταβληθείσα εγγύηση του εκάστοτε τελικού πλειοδότη και συμψηφίζεται με το τίμημα της προσφοράς του.
 • Η έγκριση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και στη συνέχεια από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Οινουσσών και κατόπιν αυτών ειδοποιείται ο πλειοδότης ώστε να προβεί στις απαιτούμενες από πλευράς του ενέργειες για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου.
 • Σε περίπτωση αρνήσεως του πλειοδότη να προβεί στη σύνταξη του συμβολαίου ή να καταβάλλει το τίμημα καταπίπτει υπέρ του Ιερού Ναού η κατατεθείσα εγγύηση, ως ποινική ρήτρα.
 • Το τίμημα θα εξοφληθεί προ της υπογραφής του σχετικού συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό του ΙΝ. Εφόσον ο τελικός πλειοδότης δεν δύναται να εξοφλήσει το προσφερθησόμενο τίμημα ολοσχερώς με την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου αγοραπωλησίας θα δίδεται σε αυτόν η δυνατότητα τμηματικής εξοφλήσεως σε τρεις -3- άτοκες δόσεις υπο τον όρο παρακράτησης της κυριότητας και αναγραφής διαλυτικης αιρέσεως μέχρις πλήρους αποπληρωμής του τιμήματος. Η πρώτη δόση, ανερχόμενη σε ποσοστό 40% του συνολικού τιμήματος, θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμβολαίου, η δεύτερη, ανερχόμενη σε ποσοστό 30% του τιμήματος θα καταβληθεί εντός τριών μηνών από την υπογραφή του συμβολαίου και η Τρίτη ανερχόμενη σε ποσοστό 30% του τιμήματος θα καταβληθεί εντός εξι μηνών από την υπογραφή του συμβολαίου. Στο σημείο αυτό γίνεται ειδική μνεία ότι η καταβληθείσα, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθ. 16 του Κανονισμού 8/1979, εγγύηση του τελευταίου πλειοδότη θα συμψηφίζεται με την κατά τα ως άνω τελευταία δόση εξόφλησης του τιμήματος.
 • Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα συνταχθεί από συμβολαιογράφο επιλογής του τελικού πλειοδότη το αργότερο εντός (30) τριάντα ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
 • Άπασες οι δαπάνες που αφορούν τη σύνταξη του συμβολαίου, ενδειακτικά αναφερομένων των : φόρος μεταβίβασης, αμοιβές συμβολαιογράφου ή/και δικηγόρου, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα δημοσιεύσεως και γενικά έξοδα δημοπρασίας ,αμοιβή εκτιμητή και λοιπές δαπάνες ακόμη και εάν δεν αναφέρονται στην διακήρυξη θα βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.
 • Η παρούσα προκήρυξη, για λόγους δημοσιότητας, τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται έξω από την είσοδο του Ιερού Ναού, αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως (www.imchiou.gr).
 • Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους :1) Αιδες. Πρόεδρο Οικονόμο Γεώργιο Γεώργαλο αρ τηλεφώνου 6973026149 ,και 2)Σταμάτιο Γατανά, Ταμία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 6937476630 Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο μέχρι και δύο ημέρες πριν τη δημοπρασία.

 

Φυτά Χίος, 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

(Τ.Υ)

Οικονόμος π. Γεώργιος Γεώργαλος


Εκτύπωση   Email