ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

(Φ.Ε.Κ. 1451Β/21.6.2013)

Κανονισμός

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς

Γραμματεὺς-Λογιστής: κ. Γεώργιος Ταναΐνης

Ταμίας: κ. Λεόντιος Ζαννῖκος

Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα: Πεντήκοντα τέσσαρα (ἀρ.54).

Περιοδική ἔκδοσις "ΔΙΑΚΟΝΕΙΝ", πνευματικοῦ καί ἐνημερωτικοῦ περεχομένου.

 

"ΕΔΩΚΑΤΕ ΜΟΙ ΦΑΓΕΙΝ"

Διανομή τροφίμων εἰς 600 ἄτομα.

Ὑπεύθυνοι: Πρεσβ. Γεώργιος Πῦρρος, Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Μπογῆς.

 

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΑΓΑΠΗΣ

Διάθεσις ἰματισμοῦ κ.λ.π. εἰς ἐνδεεῖς,πυροπλήκτους, σεισμοπαθεῖς προςρχομένους ἐξ ἐμπολέμων περιοχών κ.ἄ.

Ὑπεύθυνοι: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς καί Πρεσβ. Μιχαήλ Ζευγιός.

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Φιλοξενοῦνται παιδιὰ μὲ εἰδικὰς ἀνάγκας. Τηλ.: 22710-26.550.
 

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οἰκονομική ἐνίσχυσις οἰκογενειῶν μέ 3ον τέκνον εἰς τήν ἡρωϊκήν νῆσον τῶν Ψαρῶν.

Συναντήσεις -Δῶρα εἰς πολυτέκνους (παραμονή Πρωτοχρονιᾶς -Ἑορτή Ἁγίου Μάρκου)

 

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ἐν συνεργασίᾳ πάντοτε μετά ἐθελοντῶν Ἰατρῶν, παρέχει ἰατρικάς ὑπηρεσίας εἰς ἀπόρους ἀνασφαλίστους ἀσθενεῖς. Ἐνίσχυσις Νοσοκομείου Χίου.

 

ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ

1) Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Καλλιμασιάς.

2) Ἱερός Ναός Γεν. Θεοτόκου Συκιάδας.

3) Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Πόλεως Χίου.

4) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Συκούση.

5) Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Μ. Διδύμας.

6) Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης.

7) Ἱερός Ναός Μεταμορφ. Σωτῆρος Βολισσοῦ.

 

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

α) Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ, εἰς μνήμην τοῦ ἀδελφοῦ του Ἀρχιμ. Μακαρίου Βαρλᾶ, τῶν γονέων του Χαραλάμπους καὶ Καλλιρόης καὶ τῆς συζύγου του Ζωῆς Βαρλᾶ. (Φ.Ε.Κ. Β'2812/16.7.2018) Ὑποτροφίαι καὶ φιλοξενία φοιτητῶν.

Πρόεδρος, ὁ Σεβασμιώτατος. Μέλη: κ. Παναγ. Χ. Βαρλᾶς, κ. Ἐμμ. Π. Βαρλάς. Σκοπός: Χορήγησις ὑποτροφιῶν καὶ φιλοξενία φοιτητῶν εἰς κατοικίαν ἐν Ἀθήναις.

β) Ὑποτροφίαι Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης καί Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίου Μακαρίου, ὡς καὶ Ἱ. Μονῶν καί Ἐνοριῶν.

γ) Ὑποτροφία "ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ" εἰς φοιτητάς Παιδαγωγικῶν Τμημάτων, ἀποφοίτων Δημοτικοῦ Σχολείου Λιθίου, ἔνθα έδίδαξεν ὀ Ἅγιος Νεκτάριος.

δ) Ὑποτροφία εἱς μνήμην Μητροπολίτου Χίου Διονυσίου εἰς σπουδαστήν Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

 

"ΔΟΣ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ"

Ἐπισκέψεις Σεβασμιωτάτου εἰς χώρους φιλοξενίας ἀνθρώπων ἐρχομένων ἐξ ἐμπολέμων περιοχῶν. Χορήγησις πρωϊνοῦ εἰς ἀσυνόδευτους ἀνηλίκους ἐξ αυτῶν. Παροχῆ δεμάτων ἐνδύσεως κ.λ.π.

Ὑπεύθυνος: Πρεσβ. Θεόφιλος Τσιγκαλάγης.

 "ΚΑΓΩ ΑΝΑΠΑΥΣΩ ΥΜΑΣ"

Κοινωνική διακονία κοπιώντων καί πεφορτισμένων ἀδελφῶν.

Ἐνοριακή Αἴθουσα Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Χίου.

Ὑπεύθυνη: κ. Μαρία Παλαβίδη, κοινωνική λειτουργός. ΤΗΛ.: 6955377132

 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ὀ Σεβ. Μητροπολίτης προεδρεύει:

1) Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς Ἀντιπροσωπείας.

2) «Οἴκου ἀγάπης».

3) Ἀντιφυματικοῦ Ἀγῶνος.

4) Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ.

5) Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν «Παναγιώτου καὶ Μελπομένης Γεωργιλῆ».

6) Ἱδρύματος Περιθάλψεως Τυφλῶν, εἰς μνήμην Γεωργίου καὶ Μαρίας Πρινιᾶ καὶ Κων/νου καὶ Πηνελόπης Μαδιᾶ.

7) Ἱδρύματος Προικοδοτήσεων, μὲ τὴν ἐπωνυμίαν: «Κληροδότημα Μιχαὴλ Ἠλία Ψωμοστήθη».


Εκτύπωση   Email