ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

(Φ.Ε.Κ. 1451Β/21.6.2013)

Κανονισμός

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς

Γραμματεὺς-Λογιστής: κ. Γεώργιος Ταναΐνης

Ταμίας: κ. Λεόντιος Ζαννῖκος

Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα: Πεντήκοντα τέσσαρα (ἀρ.54).

Περιοδική ἔκδοσις "ΔΙΑΚΟΝΕΙΝ", πνευματικοῦ καί ἐνημερωτικοῦ περεχομένου.

 

"ΕΔΩΚΑΤΕ ΜΟΙ ΦΑΓΕΙΝ"

Διανομή τροφίμων εἰς 350 οἰκογενείας μηνιαίως.

Ὑπεύθυνοι: Οἰκον. Δημήτριος Μαρμαρᾶς, Οἰκον. Γεώργιος Πύρρος, Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Μπογῆς.

 

"ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΑΓΑΠΗΣ"

Διάθεσις ἰματισμοῦ κ.λπ. εἰς ἐνδεεῖς, πυροπλήκτους, σεισμοπαθεῖς, προερχομένους ἐξ ἐμπολέμων περιοχῶν κ.ἄ.

Ὑπεύθυνοι: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς καί Οἰκον. Μιχαήλ Ζευγιός.

 

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ"

ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Φιλοξενοῦνται παιδιὰ μὲ εἰδικὰς ἀνάγκας. Τηλ.: 22710-26.550.
 
 

"ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"

Οἰκονομική ἐνίσχυσις οἰκογενειῶν μέ 3ον τέκνον εἰς τήν ἡρωϊκήν νῆσον τῶν Ψαρῶν.

Συναντήσεις - Δῶρα εἰς πολυτέκνους (παραμονή Πρωτοχρονιᾶς - Ἑορτή Ἁγίου Μάρκου).

Ὑποτροφίαι εἰς τριτέκνους καἰ πολυτέκνους.

 

"ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ"

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ἐν συνεργασίᾳ πάντοτε μετά ἐθελοντῶν Ἰατρῶν, παρέχει ἰατρικάς ὑπηρεσίας εἰς ἀπόρους ἀνασφαλίστους ἀσθενεῖς. Ἐνίσχυσις Νοσοκομείου Χίου.

 

"ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ"

1) Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς.

2) Ἱερός Ναός Γεν. Θεοτόκου Συκιάδας.

3) Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Πόλεως Χίου.

4) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Συκούση.

5) Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Μ. Διδύμας.

6) Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης.

7) Ἱερός Ναός Μεταμορφ. Σωτῆρος Βολισσοῦ.

 

"ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ"

α) Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ, εἰς μνήμην τοῦ ἀδελφοῦ του Ἀρχιμ. Μακαρίου Βαρλᾶ, τῶν γονέων του Χαραλάμπους καὶ Καλλιρρόης  Βαρλά καὶ τῆς συζύγου του Ζωῆς Βαρλᾶ. (Φ.Ε.Κ. Β'2812/16.7.2018) Ὑποτροφίαι καὶ φιλοξενία φοιτητῶν.

β) Ὑποτροφίαι Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης καί Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίου Μακαρίου, ὡς καὶ Ἱ. Μονῶν καί Ἐνοριῶν.

γ) Ὑποτροφία "ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ" εἰς φοιτητάς Παιδαγωγικῶν Τμημάτων, ἀποφοίτων Δημοτικοῦ Σχολείου Λιθίου, ἔνθα έδίδαξεν ὀ Ἅγιος Νεκτάριος.

δ) Ὑποτροφία εἱς μνήμην Μητροπολίτου Χίου Διονυσίου εἰς σπουδαστήν Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

 

"ΔΟΣ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ"

Ἐπισκέψεις Σεβασμιωτάτου εἰς χώρους φιλοξενίας ἀνθρώπων ἐρχομένων ἐξ ἐμπολέμων περιοχῶν. Χορήγησις πρωϊνοῦ εἰς ἀσυνόδευτους ἀνηλίκους ἐξ αυτῶν. Παροχῆ δεμάτων ἐνδύσεως κ.λ.π.

Ὑπεύθυνος: Πρεσβ. Θεόφιλος Τσιγκαλάγης.

 "ΚΑΓΩ ΑΝΑΠΑΥΣΩ ΥΜΑΣ"

Κοινωνική διακονία κοπιώντων καί πεφορτισμένων ἀδελφῶν.

Ἐνοριακή Αἴθουσα Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Χίου.

Ὑπεύθυνη: κ. Μαρία Παλαβίδη, κοινωνική λειτουργός. ΤΗΛ.: 6955377132

 

ΠΛΗΝ ΤΟΥΤΩΝ, Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΕΙ:

Ὀ Σεβ. Μητροπολίτης προεδρεύει:

1) Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς Ἀντιπροσωπείας.

2) «Οἴκου Ἀγάπης».

3) Ἀντιφυματικοῦ Ἀγῶνος. Ἐκ τοῦ Ταμείου αὐτοῦ ἐγένετο Ἡγεμονική Δωρεά εἰς Σκυλίτσειον Νοσοκομεῖον Χίου (ὐπερ τά 100.000 εὐρὠ) διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας.

4) Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν Παντ. Μαργαρώνη εἰς μήνην Δημ. Φαφαλιοῦ.

5) Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν «Παναγιώτου καὶ Μελπομένης Γεωργιλῆ».

6) Ἱδρύματος Περιθάλψεως Τυφλῶν, εἰς μνήμην Γεωργίου καὶ Μαρίας Πρινιᾶ καὶ Κων/νου καὶ Πηνελόπης Μαδιᾶ.

7) Ἱδρύματος Προικοδοτήσεων, μὲ τὴν ἐπωνυμίαν: «Κληροδότημα Μιχαὴλ Ἠλία Ψωμοστήθη».


Εκτύπωση   Email