ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ Ἀπριλίου 2020
Μνήμη Καλλιοπίου μάρτυρος

         Πρωτ. 904
Ἀριθμ.
         Διεκπ. 285

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εὐλαβεῖς Πρεσβύτεροι,

Μέ τήν Χάριν καί τήν Βοήθειαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ (πρβλ. Ἐξόδ. κ΄, 2, Ἠσ. μγ΄, 10), ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς, πορευόμεθα καί ἐφέτος πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα. Πορευόμεθα πρός τάς ἡμέρας, κατά τάς ὁποίας καλούμεθα νά συμπορευθῶμεν μέ τόν Δεσπότην Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ ὁδός μας (πρβλ. Ἰωάν. ιδ΄, 6), νά συσταυρωθῶμεν μέ τόν Δεσπότην Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ ἄμωμος Ἀμνός (Ἠσ. νγ΄, 7), καί νά συναναστηθῶμεν μέ τόν Δεσπότην Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ Ἀνάστασις καί ἡ Ζωή (πρβλ. Ἰωάν. ια΄,25).

Ὅμως, ὁ ἐφετεινός ἑορτασμός τελεῖται «διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων»(Ἰωάν. κ΄, 19) «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» (Ἰωάν. κ΄, 19), ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνο τό πρῶτον Ἅγιον Πάσχα τοῦ 33 μ.Χ. Ὁ ἐφετεινός ἑορτασμός τελεῖται χωρίς τήν φυσικήν ἀναντικατάστατον, ἀλλά καί οὐσιαστικήν παρουσίαν τοῦ πιστοῦ λαοῦ εἰς τούς Ἱερούς μας Ναούς, «οὐ δυνήσεται ὁ λαός προσαναβῆναι πρός τό ὄρος τό Σινᾶ»(Ἐξοδ. ιθ΄,23), χωρίς τήν μετοχήν των εἰς τό Ποτήριον τῆς ζωῆς, τό ὁποῖον ἀφθαρτοποιεῖ καί ζωογονεῖ τόν ἄνθρωπον. Ἡμεῖς, μόνοι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας, θά τελέσωμεν τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας, θά προσφέρωμεν τήν ἀναίμακτον μυσταγωγίαν «ὑπέρ τῶν δι’εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων». Θά ζήσωμεν ἕν ἕτερον Πάσχα, μᾶλλον πνευματικόν, τό ὁποῖον θά πληρώσῃ τήν ψυχήν μας τῆς ἀγωνίας τῆς Γεθσημανῆς (Λουκ. κβ΄, 44), τῆς ὀδύνης τοῦ Γολγοθᾶ (Ἠσ. νγ΄,4) ἀλλά καί τῆς ἀνεκφράστου καί ἀνεκλαλήτου χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως (Ἰωάν. κ΄, 20). Ἕκαστος ἐξ ἡμῶν θά προσομιλήσῃ πρός τόν Θεόν «πρόσωπον πρός πρόσωπον ὡς λαλεῖ φίλος πρός τόν φίλον αὐτοῦ» (Ἔξοδ. λγ΄, 11), καθώς ὁ θεόπτης προφήτης Μωϋσῆς εἰς τό Σινᾶ τῆς μονώσεώς του, καθώς Αὐτός ὁ Κύριος τήν ὥραν τῆς ὑπερφυοῦς προσευχῆς, καθώς ὁ ἀδιάλειπτος χορός τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Ἀσκητῶν «ἐν ὄρεσι καί σπηλαίοις καί ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς»(Ἑβρ. ια, 38). Ἀσφαλῶς, θά αἰσθανθῶμεν βαρύτερον τό ὠμοφόριον καί τό ἐπιτραχήλιόν μας, ἐφ’ ὅσον αἱ ψυχαί, τάς ὁποίας μᾶς ἐνεπιστεύθη ὁ Χριστός, δέν θά εὑρίσκωνται προσευχόμεναι ἐντός τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν, «ὑμεῖς δέ οὐκ ἐξελεύσεσθε ἕκαστος τήν θύραν τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἕως πρωΐ» (Ἐξόδ. ιβ΄, 22), ἀλλ’ ἡμεῖς ὡς ἐντολοδόχοι των θά ἱστάμεθα μεσίται των πρός τόν Κύριον.

Ταῦτα ἔχοντες κατ’ ἀρχάς ὑπ’ὄψει καί συμφώνως πρός τήν ὑπ’ἀρ. 3018/1654/741/7-4-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τῆς ὁποίας διαβιβάζεται ἡμῖν ἡ συνημμένη ᾧδε ὑπ’ ἀρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις (Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 12.4.2020 ἕως 20.4.2020», ἐντελλόμεθα ὑμῖν τά ὡς κάτωθι:

1. Θά τελέσητε εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱερόν Ναόν, εἰς τόν ὁποῖον ἐφημερεύετε, καί μόνον, ἁπάσας τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας ἀπό τῆς 12ης ἕως καί τῆς 20ῆς Ἀπριλίου 2020, ὡς ὁρίζονται εἰς τά «Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2020», ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, (σελ. 181 - 193). Ἡ τέλεσις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά εἶναι λιτή καί σεμνοπρεπής, συμφώνως πρός τό ἦθος καί τήν παράδοσιν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

2. Αἱ ὡς εἴρηται Ἱεραί Ἀκολουθίαι θά τελεσθοῦν ὑποχρεωτικῶς «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» (Ἰωάν. κ΄, 19), τόσον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅσον καί τοῦ αὐλείου χώρου. Αἱ θύραι θά ἀνοίγωνται τοὐλάχιστον δύο ὥρας μετά τό πέρας τῶν κατά τήν πρωίαν ἑκάστης ἡμέρας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἤτοι ἀπό τῆς 11ης πρωϊνῆς ὥρας ἕως τήν 1ην μ.μ., πλήν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅτε, καί ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι αὐτῆς περατοῦνται ἀργότερον, τό ἄνοιγμα τῶν θυρῶν γενήσεται ἀπό τῆς 1ης μ.μ. ὥρας ἕως τήν 5ην μ.μ.

3. Κατά τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας θά εὑρίσκωνται ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ οὐχί πλείονα τῶν τεσσάρων (4) προσώπων, ἤτοι ὁ Ἱερεύς, ὁ Ἱεροψάλτης, ὁσάκις ἀπαιτηθῇ καί δεύτερος Ἱεροψάλτης, καί ἕνας βοηθός του Ἱερέως. Οἱ ὡς εἴρηται θά τηρῶσι τά ὁρισθέντα μέτρα ἀσφαλείας.

4. Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς ἡ λειτουργία τῶν ἐξωτερικῶν μεγαφώνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

5. Κωδωνοκρουσία θά γίνῃ μόνον κατά τήν ἡμέραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅτε θά σημάνουν πενθίμως οἱ κώδωνες, ὡς εἴθισται, καί κατά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως, ψαλλομένου τοῦ «Χριστός Ἀνέστη», χαρμοσύνως καί πανηγυρικῶς, καί εἰς οὐδεμίαν ἄλλην περίπτωσιν.

6. Τό Ἱερόν Εὐχέλαιον θά τελεσθῇ τήν πρωίαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης μετά τήν Ἀκολουθίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

7. Τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Παρασκευήν μετά τό πέρας τῶν πρωϊνῶν Ἀκολουθιῶν (Μεγάλων Ὡρῶν καί Ἑσπερινοῦ Ἀποκαθηλώσεως) θά τελέσητε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί μόνον (καί πάλιν τῶν θυρῶν κεκλεισμένων) «Τρισάγιον» ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν κεκοιμημένων ἐνοριτῶν. Ὅσοι ἐνορῖται ἐπιθυμοῦν νά μνημονευθοῦν ὀνόματα, δύνανται νά τά ἀποστείλουν ἕως τοῦ ἀπογεύματος τῆς Μεγάλης Πέμπτης.

8. Ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν θά περιορισθῇ ἀποκλειστικῶς ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

9. Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά πραγματοποιηθῇ εἰς τό κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὥραν 12.00΄, ἡ δέ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως δέν θά περατωθῇ πρό τῆς 01.20΄ὥρας.

10. Φωτογραφίαι καί λοιπαί εἰκόνες δέν θά δημοσιεύωνται ἀπό τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας.

11. Αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά μεταδίδωνται ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου διά τοῦ Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ καί τοῦ ἱστοτόπου ΄΄www. simantrochios.blogspot.com΄΄ ἤ οἱουδήποτε ἄλλου ραδιοφωνικοῦ ἤ διαδικτυακοῦ μέσου ἐν συνεννοήσει μετά τοῦ Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Μανώλη (τηλέφωνον 6948647314).

12. Τά ὡς εἴρηται ἰσχύουν καί διά τάς Ἱεράς Μονάς, εἰς τάς ὁποίας ἐγκαταβιοῖ Ἀδελφότης, κατά τά ὁριζόμενα εἰς τήν ὡς ἄνω Κ.Υ.Α.. Εἰς μή Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς, ἤτοι Παρεκκλήσια, Ἐξωκκλήσια, Σωματειακούς, Ἰδιωτικούς κ.λ.π. οὐδεμία Ἀκολουθία θά τελεσθῇ.

Ἡ τήρησις τῶν ἐν τοῖς ὕπερθεν διαλαμβανομένων ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς καθ’ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας τυγχάνει ἀπαραίτητος καί ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐξαιρέσεως. Εἴμεθα δέ βέβαιοι ὅτι οὐδεμία τάσις αὐτονομήσεως ἀπό τῆς κοινῆς πορείας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς νηός θέλει παρατηρηθῆ, ἀλλά μετά πιστῆς ὑπακοῆς εἰς τάς Ἀποφάσεις τῶν κανονικῶν Συνοδικῶν Ὀργάνων, συνεχῶν και θερμῶν προσευχῶν, ὡς καί εἰλκρινοῦς καί ἐμπράκτου μετανοίας θά διασφαλίσωμεν τήν ἐπέκτασιν τῆς Ἀποφάσεως διά τήν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς, καί μετά τήν 20ήν Ἀπριλίου 2020.

Εὐλαβεῖς Πρεσβύτεροι,

Καί εἰς αὐτάς τάς στιγμάς καλούμεθα νά ἀναλάβωμεν τόν ρόλον τῶν ὑπηρετῶν τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου υἱοῦ. Ἡ φυσιογνωμία των ἀποτελεῖ εἰκόνα κάι τύπον τῆς ἱερατικῆς μας προσωπικότητος, τοῦ χρέους μας εἰς τό μέγα σχέδιον καί τό ἔργον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ: «ἡ Χάρις ἐστιν ἡ ἁγιάζουσα...ὁ δ’ἑκάστοτε ἱερουργῶν ὑπηρέτης ἐστιν ἐκείνης. Εἰσφέρει γάρ οὐδέν οἴκοθεν, οὐδέ τολμᾷ ποιεῖν και λέγειν ἀπό τῆς ἑαυτοῦ κρίσεως καί τῶν λογισμῶν∙ ἀλλ’ἐκεῖνα μόνον ἅ παρέλαβεν ἐκεῖθεν, εἴτε πράγμα ἐστιν, εἴτε λόγος, εἴτε ἔργον, κατά τόν τρόπον ὅν ἐκελεύσθη, κομίσας ἀποδίδωσι τῷ Θεῷ∙ καί οὕτω τά δῶρα κατά τό ἀρέσκον αὐτῷ ἀεί καί δεκτά εἶναι»(Νικολάου Καβάσιλα, Ἑρμηνεία εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν, ΜΣΤ΄, 10).

Ἐπισφραγίζομεν τήν ποιμαντικήν αὐτήν Ἐγκύκλιον διά τοῦ λόγου τόν ὁποῖον ὁ μέγας ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας μας Ἅγιος Ρωμανός ὁ Μελῳδός θέτει εἰς τό στόμα τοῦ Θεοῦ:

«Ἱερεῖς δοῦλοί μου πιστοί
θύσατε τοῦτον τόν μόσχον
κάι δότε πᾶσι τρώγειν
τοῖς τοῦ δείπνου μου ἀξίοις
τόν ἄσπιλον μόσχον,
τόν καθαρόν κατά πάντα,
τόν σιτευθέντα
ἐξ ἀσπόρου γῆς ἧσπερ ἔπλασε∙
αἷμά τε καί ὕδωρ
τό ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ
πηγάζον τοῖς πιστεύουσι»
(Κοντάκιον κατανυκτικόν εἰς τόν ἄσωτον υἱόν).

Μετά πατρικῶν εὐχῶν


Εκτύπωση   Email