Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

Ἀριθ. Πρωτ.: 498
Ἀριθ. Διεκπ.: 210
Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Μαρτίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα: «Περί τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς σφαγῆς τῆς Χίου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ».

Ἀγαπητοί Χριστιανοί τῆς Θεοσώστου Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν,

Κάθε χρόνο, τίς Ἅγιες αὐτές ἡμέρες, μαζί μέ τή Σταύρωση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, φέρνουμε στό νοῦ μας τίς μαρτυρικές ὧρες πού πέρασε τό νησί τῆς Χίου τό Πάσχα τοῦ 1822. Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἔδωσε τήν ἐλπίδα καί τήν αἰσιοδοξία στούς ὑποδούλους Ἕλληνες ὅτι, ἐπιτέλους, θά γλύτωναν ἀπό τά φρικτά δεσμά τῆς Ὀθωμανικῆς δουλείας καί καταπιέσεως, ἡ ὁποία τούς κρατοῦσε στό σκοτάδι ἐπί αἰῶνες. Ἡ νῆσος Χίος ἐπανεστάτησε καί ἐκείνη γιά νά ὑποδηλώσει τήν ἔνταξή της στούς κοινούς ἀγῶνες τῶν Πανελλήνων. Ὅμως ἡ ἐκδικητική μάχαιρα τοῦ βάρβαρου δυνάστη ἐπέπεσε μέ ἀφάνταστη σκληρότητα ἐπί τῶν προγόνων μας. Χιλιάδες ἄνθρωποι ἐσφαγιάσθησαν, γυναῖκες καί παιδιά ἐσύρθησαν σέ σκλαβοπάζαρα, ὁ φυσικός πλοῦτος κατεστράφη, ἁρπαγές, δηώσεις καί ἄλλες πράξεις βίας ταλαιπώρησαν, ἐπί πολλές ἡμέρες, τόν τόπο μας.

Ἀκάνθινο στέφανο αἱματοβαμμένο φόρεσε γιά μία ἀκόμη φορά, ὁ Ὀρθόδοξος Κλῆρος τοῦ νησιοῦ μας. Μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐπίσκοπο Πλάτωνα πολλοί κληρικοί ἔχυσαν τό αἷμά τους γιά νά κορεσθεῖ τό μένος καί ἡ μανία τῶν κατακτητῶν. Κλίνουμε εὐλαβῶς τό γόνυ μπροστά στά λείψανα τῶν θυμάτων τῆς σφαγῆς καί ἀποθέτουμε ἕνα ταπεινό στεφάνι ὡς ἐλάχιστη ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης γιά τό μαρτύριό τους. Ἦταν μία θυσία συγκλονιστική ἡ σφαγή τῆς Χίου. Ἀφύπνισε τήν Δυτική Εὐρώπη καί πείσμωσε τόν μαχόμενο Ἑλληνισμό. Στή Γαλλία καί σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες ξεσηκώθηκε θύελλα ἀντιδράσεων κατά τῆς τουρκικῆς ἀγριότητος και δημιουργήθηκε κίνημα Φιλελληνισμοῦ. Ὁ κορυφαῖος Γάλλος συγραφέας Βίκτωρ Οὐγκώ ἔγραψε τό συγκινητικό ποίημά του γιά «τό Ἑλληνόπουλο» τῆς Χίου ξεκινῶντας μέ τούς στίχους:

«Τοῦρκοι διαβῆκαν , χαλασμός, θάνατος πέρα ὡς πέρα
ἡ Χίος τὄμορφο νησί μαύρη ἀπομένει ξέρα»!

Καί ὁ διάσημος ζωγράφος Εὐγένιος Ντελακρουά φιλοτέχνησε τόν γνωστό πίνακα μέ τίτλο «ἡ σφαγή τῆς Χίου», ὁ ὁποῖος θαυμάζεται ἀπό τά ἑκατομμύρια τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ παρισινοῦ Μουσείου τοῦ Λούβρου. Ὁ Ψαριανός ἥρωας και ναυμάχος Κωνσταντῆς Κανάρης ἀπό τήν θυσία τῶν προγόνων μας πῆρε ἀφορμή καί ἀνέπτυξε μέ ἀριστοτεχνικό τρόπο τήν τεχνική τῶν πυρπολητῶν, τῶν θρυλικῶν μπουρλοτιέρηδων. Ἡ θυσία τῶν ποιμένων καί τοῦ λαοῦ τῆς Χίου δέν πῆγε χαμένη. Καί 90 χρόνια μετά ἀπό τή μεγάλη καταστροφή ὁ ἑλληνικός Στόλος ἀπελευθέρωσε τά νησιά τῆς Χίου, τῶν Ψαρῶν καί τῶν Οἰνουσσῶν. Τά 100 χρόνια ἀπό αὐτή τήν εὐλογημένη ἡμέρα πού μᾶς ἔφερε ὁριστικά στήν ἀγκαλιά τῆς Ἐλεύθερης Ἑλλάδος ἑτοιμάζόμαστε μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά ἑορτάσουμε πανηγυρικῶς τόν προσεχῆ Νοέμβριο.

Σήμερα διερχόμαστε μία σοβαρή οἰκονομική κρίση καί ἀκοῦμε κηρύγματα ἀπαισιοδοξίας ἀπό διάφορες κατευθύνσεις. Ὅμως ἐμεῖς θά κρατήσουμε τό κεφάλι ψηλά καί ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ὡς Ἕλληνες. Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μᾶς ὑπενθυμίζει διαρκῶς ὅτι μετά τή Σταύρωση ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση. Ἡ Ἱστορία τοῦ νησιοῦ μας καί τοῦ Ἔθνους μας γενικότερα μᾶς διδάσκει ὅτι στίς δύσκολες ἡμέρες πρέπει νά διατηροῦμε τίς ἐλπίδες μας ἐνθυμούμενοι ὅτι τή σφαγή τῆς Χίου διεδέχθη τό ξημέρωμα τῆς Ἐλευθερίας. Ὀφείλουμε πάντως νά μή λησμονοῦμε τά γεγονότα καί νά τά διδάσκουμε στά παιδιά μας. Χωρίς φανατισμό καί μισαλλοδοξία, ἀλλά ταυτοχρόνως χωρίς νά διαγράφουμε σελίδες ἀπό τήν ἱστορία μας. Δέν πρόκειται νά ξαναγράψουμε τήν ἱστορία μας στό ὄνομα δῆθεν τῶν καλῶν σχέσεων μέ τούς γείτονες οὔτε σκοπεύουμε νά σταματήσουμε τήν ἀπόδοση τῆς ὀφειλομένης τιμῆς στή μνήμη τῶν μαρτύρων.

Γι’ αὐτό προσκαλοῦμε ὅλους ἐσᾶς, τόν ἱερό κλῆρο καί τόν εὐλαβῆ πιστό λαό τῆς Χίου τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου 17 Ἀπριλίου στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στόν τόπο τῆς μεγάλης θυσίας τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ καί τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση πού θά ἀκολουθήσει πρό τῶν ὀστέων τῶν μαρτύρων τῆς Χιακῆς γῆς.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ