Σάββατο
23 Οκτωβρίου

Ιακώβου του αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων/πόλεως, Ιωάννου νεομάρτ.

logo_mitr_chiou

Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Ἰανουαρίου 2016

 Μνήμη Τατιανῆς μάρτυρος

Ἀ­ριθμΠρωτ.  90

Διεκπ. 15 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Νο 22

ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Πρός

τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες

τῶν Σχολείων τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου.

Ἐνταῦθα

"Ἐν λειμῶνι τῶν Γραφῶν, καθάπερ μέλισσαι σοφοί, προσιπτάμενοι ὑμεῖς, περιεδρέψασθε καλῶς, καί τῶν ἀνθέων τά ἄριστα καί τό μέλι, πᾶσι τοῖς πιστοῖς, τῶν διδαγμάτων ὑμῶν, προτίθεσθε ὁμοῦ, εἰς πανδαισίαν αὐτῶν"

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τά ὡραιότερα ὑμνογραφικά κείμενα τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας τήν μνήμην τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ Φωστῆρος τῆς Πίστεως Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ οὐρανίου νοός Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ διαπρυσίου κήρυκος τῆς μετανοίας Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου· εἶναι πρέπον νά προσάγονται σ' αὐτούς τά θαυμάσια τροπάρια, διότι οἱ ἴδιοι ὑπῆρξαν δημιουργοί κειμένων, πού διακρίνονται τόσο γιά τό κάλλος τοῦ λόγου, ὅσο καί, κυρίως, γιά τό "ἀπόθετον κάλλος", δηλαδή τήν πνευματική βαθεῖα ὡραιότητα τῶν νοημάτων τους.

Ἕνα ἀπό τά τροπάρια τοῦ Ὄρθρου τῆς σημερινῆς Ἑορτῆς, πού δίνει τήν ἀξία τῆς διδασκαλίας τῶν Τριῶν Μεγάλων Πατέρων μέ ἐπιτυχῆ τρόπο θέλουμε νά προσεγγίσουμε.

Ὁ ὑμνογράφος παρουσιάζει τούς Τρεῖς Ἁγίους  ὡς σοφές μέλισσες , μέ φρόνηση καί ἐργατικότητα, μέ ἐπιμέλεια καί ἀρχοντιά. Χῶρος ἐργασίας τους εἶναι τό ὄντως παραδεισένιο λιβάδι τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἐκεῖ, μπορεῖ κανείς νά συναντήσει τόσο τήν εὐφροσύνη τῶν εὐόσμων ἀνθέων καί τήν ἀπόλαυση τῆς ἐντυπωσιακῆς ἐμφανίσεώς τους, ὅσο καί τήν γεύση καί ὠφέλεια τῶν εὐχύμων καρπῶν. Μέσα στά Ἱερά Γράμματα ἔχει ὁ πιστός τήν δυνατότητα, καί τήν ἀγωνία ἤ τό φόβο του νά μετατρέψει σέ εἰρήνη καί καταλλαγή - συμφιλίωση, ἀλλά καί πρακτικά νά εὕρει τούς τρόπους τῆς ζωῆς, πού θά τόν κάνουν νά ἀνδρωθεῖ πνευματικά καί ἀναδεικνύεται εὐάρεστος στόν Θεό καί στούς ἀδελφούς του.

Αὐτόν τόν πλοῦτο ἔλαβαν καί ἀξιοποίησαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καί τόν προσφέρουν ὡς μέλι, γιά νά τό γευθοῦν οἱ πιστοί, κυρίως δέ ὁ ἐκπαιδευτικός κόσμος τόσο οἱ διδάσκοντες, ὅσο καί οἱ διδασκόμενοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τούς Μεγάλους αὐτούς Πατέρες  ὡς Προστάτες, ὀφείλουν, ὅμως, νά τούς ἔχουν ὡς Πρότυπα.

Τί γλυκύτερο γιά τόν κόσμο τῶν γραμμάτων καί τῶν ἐπιστημῶν ἀπό τό νά ἀπολαμβάνει τήν ἡδύτητα τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, τήν πολύπλευρη ἐπιστημονική κατάρτιση τῶν Πατέρων, τήν ἐνάρετη ζωή τους συναρμοσμένη μέ τήν Πίστη τους καί τήν δόξα, πού οἱ αἰῶνες ἔχουν δώσει σ' αὐτούς, κυρίως, ὅμως, τούς ἐχάρισε ὁ Τρισάγιος Θεός;

Ἀγαπητά μου παιδιά!

Σέ μιά ἐποχή καί σέ μιά κοινωνία, πού τό κεντρί τῆς ζωῆς μακριά ἀπό τό Χριστό   καί τήν Ἐκκλησία Του πικραίνει καί δηλητηριάζει τήν νεανική ψυχή σας, ἔχετε καί ἀξίζετε τήν ἀποκλειστικότητα, νά ἀπολαύσετε τήν γλυκιά γεύση τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης, τῆς ἀρετῆς, τῆς εἰρήνης, τῆς προόδου καί τῆς ἁγιότητος, πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἑτοίμασε γιά ἐσᾶς.

"Γεύσασθε καί ἴδετε"!     ΑΜΗΝ!

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ