Σάββατο
23 Οκτωβρίου

Ιακώβου του αδελφοθέου, Ιγνατίου Κων/πόλεως, Ιωάννου νεομάρτ.

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 21 Ἀπριλίου 2016

Μνήμη Ἱερομάρτυρος Ἰανουαρίου

          Πρωτ. 935

Ἀ­ριθμ.

          Δι­εκπ. 563

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ἀριθ. 25


Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ.Μητροπόλεως

 

Ἀγαπητοί μου,

Εἶναι σέ ὅλους μας γνωστός ὁ μεγάλος Χιώτης ἐπιστήμονας Κωνσταντῖνος Ἄμαντος, ἄνθρωπος τῶν Βυζαντινῶν Σπουδῶν καί τῆς Ἱστορίας καί τῶν Γραμμάτων γενικώτερον.

Ὁ Κωνσταντῖνος Ἄμαντος γεννήθηκε στήν Χίο τό 1874. Μετά τό πέρας τῶν γυμνασιακῶν του σπουδῶν δίδαξε στήν «Ἀστική Σχολή» τῆς Χίου, φοίτησε στήν Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στὰ Πανεπιστήμια τοῦ Βερολίνου καί τοῦ Μονάχου. Ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα δίδαξε ὡς Καθηγητής στὸ Γυμνάσιο τῆς Χίου καί ἀργότερα, τὸ 1925, ἐξελέγη τακτικός Καθηγητής στήν πρώτη ἕδρα τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τό δέ ἔτος 1926 ἐξελέγη Μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καί τὸ 1944 Πρόεδρός της. Τό 1945 ὡρίσθηκε Ὑπουργός Παιδείας στήν Κυβέρνηση Πλαστήρα. Ὑπῆρξε ἀκάματος καί παραγωγικός ἐρευνητής καί συγγραφεύς. Δημοσίευσε σχεδόν 450 μελέτες.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου θέλοντας νὰ τιμήσει τόν λόγιο αὐτό ἄνδρα καί νά προβάλει τὸ ἔργο του, σὲ συνεργασία μέ τὸ Ἰνστιτοῦτον Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἰδρύματος Ἐρευνῶν, διοργανώνει ἀπό τῆς 6ης ἕως 8ης Μαΐου 2016 εἰς τὸ Ὁμήρειον Πνευματικόν Κέντρον Χίου Ἐπιστημονικόν Συνέδριον μέ τήν συμμετοχή Ἀκαδημαϊκῶν, Πανεπιστημιακῶν κ.λπ., καί προσκαλοῦμεν τόν χιακόν Λαόν νὰ παρακολουθήσει τὸ ἐνδιαφέρον αὐτό Συνέδριον.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΧΙΟΥ,ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  ΜΑΡΚΟΣ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ