ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2019 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37)

LOGOTYPO

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2019

        Πρωτ. 534

Ἀριθμ. 

       Διεκπ. 200

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37

Πρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀδελφοί μου!

Εἴμεθα Ὀρθόδοξοι γιατί βαπτισθήκαμε καί ἀνατραφήκαμε πνευματικά στούς κόλπους τῆς Μιᾶς, Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς, Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Σ’ αὐτήν γνωρίσαμε γιά πρώτη φορά τόν Ἕνα στήν οὐσία καί Τριαδικό στίς ὑποστάσεις μόνον ἀληθινό Θεό, ὅπως Τόν ἀποκάλυψε στούς ἀνθρώπους ὁ σαρκωμένος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Σ’αὐτήν μελετήσαμε τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί διδαχθήκαμε νά τό ἑρμηνεύουμε σωστά. Σ’αὐτήν ἤλθαμε γιά πρώτη φορά σέ ἐπαφή μέ τούς θεοφόρους Πατέρες, τούς θείους κήρυκες καί διδασκάλους τοῦ Εὐαγγελίου, τούς μυσταγωγούς τῆς θεϊκῆς ἀλήθειας, τούς στυλοβάτες τῆς ἀρετῆς, τούς ἀθλητές τῆς πίστεως. Σ’αὐτήν μᾶς περιβάλλει ἡ μυστική ἀτμόσφαιρα τῆς Παραδόσεως πού χορηγεῖ στήν ψυχή μας γλυκυτάτη ἀνάπαυση καί πνευματική ἀσφάλεια. Σ’αὐτήν διατηρεῖται ἀμόλυντη καί ἀβλαβής ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, πού ὁ Χριστός ἔφερε στούς ἀνθρώπους. Σ’αὐτήν ὁ ἑαυτός μας διαπερᾶται βαθειά καί ζεῖ στό μυστικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ ζωή μας ξανοίγεται πέρα ἀπό τά στενά ὅρια τῆς παρούσας βιοτῆς καί ἀγκαλιάζει τήν αἰωνιότητα. Σ’αὐτήν ζοῦμε μυστικά τήν ὑπερφυῆ ἕνωση τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μέ τήν θριαμβεύουσα.

Σ’αὐτήν ἀναπνεέουμε τό ἄρωμα τῆς ἁγιότητος καί αἰσθανόμεθα τόν ἑαυτό μας νά ζεῖ μέσα στή θεία Χάρη τοῦ Κυρίου, πού προσφέρεται πλούσια μέσα ἀπό τά ἱερά της μυστήρια. Σ’αὐτήν ἐνσωματούμεθα, στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, μυστικά στήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ ὑπόστασή μας ἐμπεριχωρεῖται ἀπό τόν σαρκωμένο Λόγο τοῦ Θεοῦ, γινόμεθα χριστοφόροι καί θεοφόροι, μεταφερόμεθα στό ὕψος τῆς θεότητος, ἑνούμεθα μυστικά μέ τόν Θεό, θεούμεθα.

Σ’αὐτήν τό βίωμά μας εἶναι πνευματικό, διότι τό Ἅγιον Πνεῦμα τήν ἐμψυχώνει, τήν ζωοποιεῖ, τήν ἁγιάζει. Σ’αὐτήν ὁ θεϊκός Παράκλητος διαπερνᾶ μέ τή Χάρη Του ἀπό παντοῦ τήν ψυχή μας, γίνεται μυστικός ἄρτος, πνευματικό ὕδωρ, ἐσθής καί ροῦχο, ἀέρας, ὑπερφυσικός κάτοικος τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας, καθοδηγεῖ τό πνεῦμα, ὅπως θέλει καί ὅπου θέλει, μᾶς ἐγκαθιστᾶ «εἰς νομάς χαρισμάτων», μᾶς φωτίζει, μᾶς ἁγιάζει, μᾶς ἐξυψώνει.

Σ’αὐτήν λατρεύουμε τόν Θεό, ὅπως πρέπει, ζῶντας τήν θεία ἀλήθεια, τό μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Σ’αὐτήν αἰσθανόμεθα τόν Θεό νά κατεβαίνει μέχρις ἐμᾶς καί τόν ἑαυτό μας νά ἀνυψώνεται μέχρι τό θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Σ’αὐτήν ζοῦμε κάτω ἀπό τό φῶς τῆς αἰωνιότητος. Ὁ χρόνος ἀναχωνεύεται στήν αἰωνιότητα ἤδη ἀπό αὐτήν τήν ζωή, ἡ ψυχή μας, ὡς ἄλλη νύμφη πνευματική, στολισμένη καί καλλωπισμένη, προγεύεται τήν ἀνείπωτη εὐτυχία στόν οὐράνιο νυφικό θάλαμο τοῦ Χριστοῦ, ἀκούγοντας ἀπ’ αὐτόν τόν κόσμο τά γαμήλια ἄσματα τῶν μυστικῶν γάμων τοῦ Κυρίου, τῆς χαρισματικῆς ἑνώσεως ὅλης τῆς ὑποστάσεώς μας μέ τήν Ἁγία Τριάδα.

Ἀδελφοί μου!

Ἡ ἕνωση αὐτή μέ τήν βοήθεια τῆς θείας Χάριτος ἀποτυπώνεται λαμπρά μέ πολλή ἄσκηση καί πλήρη σωματική καί πνευματική κάθαρση, καθώς καί μέ οὐράνιες καί θεουργικές ἀρετές στό θεόμορφο πνεῦμα τῶν ἁγίων, καθισταμένων ἱκανῶν γιά μυστικές πτήσεις καί ἀγαπητική ἔκσταση. Ἐκεῖ βλέπουν τόν Θεό καί γεύονται τήν θεία ζωή στόν Παράδεισο.

Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας! Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογία μας!

Ἔρχου καί ἴδε!

Μέ πατρικές εὐχές

† Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ


Εκτύπωση   Email