ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2019

Μνήμη Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος

Πρωτ. 1720
Ἀριθμ.
Διεκπ. 795

Πρός
Τὸν Ἐξοχώτατον
Ὑπουργόν Ναυτιλίας καὶ Νησιωτικῆς Πολιτικῆς
κ. Ἰωάννην Πλακιωτάκην
Εἰς Ἀθήνας

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς κατ’ ἐξοχήν ναυτικῆς Μητροπόλεως τῆς πατρίδας μας, τῆς Χίου, τῆς πρωτοπόρου σὲ ὅλον τὸν κόσμο στὴν ἐμπορική ναυτιλία, μὲ τὰ πλοῖα καὶ τοὺς ναυτικούς της, ἀλλά καὶ ὁ ἴδιος ὡς υἱός ναυτικοῦ, ἀπευθυνόμεθα σὲ ἐσᾶς γιὰ νὰ μεταφέρουμε τὴν ἀγωνία τῶν ἀπομάχων τῆς θάλασσας, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νὰ λυθοῦν κάποια χρόνια προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν.

Ἡ πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα αὐτή τὴν περίοδο διανύει μιὰ μεγάλη οἰκονομική κρίση. Τὴν ἴδια στιγμή, ἡ Ἑλληνόκτητη ναυτιλία ἡγεῖται τοῦ παγκοσμίου στόλου, μὲ περισσότερα ἀπό 4.000 πλοῖα καὶ ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τοὺς σημαντικότερους τομεῖς τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας.

Μελλοντικά, ἡ Ἑλληνική ναυτιλία μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὸ βασικό μοχλό ἀναπτύξεως τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἐνῶ πέραν τῆς ναυτιλίας, οἱ Ἕλληνες συνεισφέρουν περαιτέρω στὴν Ἐθνική οἰκονομία καὶ τὴν κοινωνία μὲ ποικίλους τρόπους. Πιὸ συγκεκριμένα, οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστές ὑποστηρίζουν τὴν οἰκονομία, διοχετεύοντας ναυτιλιακά κεφάλαια σὲ ἐπενδύσεις καὶ οἰκονομικές δραστηριότητες σὲ ἄλλους κλάδους τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας, καθώς καὶ τὴν κοινωνία μέσῳ τῆς εὐρύτερης κοινωνικῆς τους προσφορᾶς. Ἐξάλλου, οἱ ἐν ἐνεργείᾳ ναυτικοί μας μαζί μὲ τοὺς συνταξιούχους καὶ τοὺς σπουδαστές τῶν Σχολῶν τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ, μὲ τὴν παρουσία τους καὶ τὴν διαβίωσή τους στὰ ἀκριτικά μας νησιά, ἐνισχύουν καὶ οὐσιαστικά συντηροῦν τὴν τοπική κοινωνία.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς, ἔχουμε τὴν ὑποχρέωση νὰ ἑνώσουμε τὴ φωνή μας μὲ τοὺς συνταξιούχους ναυτικούς μας, τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ μόχθησαν καὶ ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν πρόοδο καὶ τὴν προβολή τῆς πατρίδας μας.

Καὶ μαζί τους, νὰ παρακαλέσουμε τοὺς ἁρμοδίους:

• Ὁ Οἶκος Ναύτου νὰ διατηρήσει τὴν αὐτοτέλειά του, ὡς φορέας ὁ ὁποῖος θὰ προσφέρει ἀποκλειστικά καὶ μόνον ὑπηρεσίες ὑγείας, ὅπως ἦταν ταγμένος, στοὺς Ἕλληνες ναυτικούς καὶ τὶς οἰκογένειές τους, συνταξιούχων καὶ ἐν ἐνεργείᾳ.

Ἄλλωστε, ἦταν ἕνας φορέας, ὁ ὁποῖος λειτουργοῦσε ὑποδειγματικά καὶ ἔφθασε νὰ εἶναι αὐτοχρηματοδοτούμενος μὲ τὰ ἔσοδα ἀπό τοὺς ἐν ἐνεργείᾳ ναυτικούς καὶ τὴν εἰσφορά τοῦ 4% ἐπί τῆς ἀρχικῆς συντάξεως, ἡ ὁποία τελικά εἶναι πολλα-πλάσια σὲ αὐτά τὰ ὁποῖα εἰσπράττει ὁ συνταξιοῦχος.

• Ὁ Οἶκος Ναύτου Χίου νὰ λειτουργήσει, μὲ τὴν ἀναγκαία καὶ ἐπιβαλλόμενη ἀναβάθμιση. Νὰ προσληφθεῖ ἄμεσα τοὐλάχιστον ἕνας ἰατρός, ἀλλά καὶ παραϊατρικό, νοσηλευτικό καὶ διοικητικό προσωπικό, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν μεγάλων καὶ σοβαρῶν ἀναγκῶν τῶν ναυτικῶν μας, τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀσφαλισμένων.

• Νὰ σταματήσει ἡ ἀναίτια ταλαιπωρία τῶν ναυτικῶν μας γιὰ προμήθεια φαρμάκων καὶ παρακλινικῶν ἐξετάσεων, μὲ τὴν ἄμεση ἐπαναφορά τῶν παροχῶν τοῦ Οἴκου Ναύτου πρὸς τοὺς ναυτικούς καὶ τὶς οἰκογένειές τους.

Μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι θὰ βοηθήσετε στὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῶν ναυτικῶν μας καὶ τὴν ὑλοποίηση τῶν αἰτημάτων τους, σᾶς εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ σᾶς χαρίζει δύναμη γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τῶν καθηκόντων σας γιὰ τὸ καλό τῆς πατρίδας καὶ τοῦ ἔθνους μας καὶ διατελοῦμε μὲ πατρικές εὐχές

 Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

 

 

Κοινοποιήσεις:
1. κ. Βασίλειον Κικίλιαν, Ὑπουργόν Ὑγείας.
2. Παγχιακήν Ἕνωσιν Συνταξιούχων Ναυτικῶν Χίου.


Εκτύπωση   Email