ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΙΟΝ ΤΗΣ Α. Θ. Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ

ΤΟΥ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΧΙΟΥ,  ΨΑΡΩΝ  ΚΑΙ  ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  κ. ΜΑΡΚΟΥ

ΚΑΤΑ  ΤΟ ΓΕΥΜΑ

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει εἰς τήν Χίον

τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ ∆έσποτα,

Ἅ­πα­ντα τά με­γά­λα γε­γο­νό­τα τῆς προ­σω­πι­κῆς, κοι­νω­νι­κῆς καί ἐ­θνι­κῆς ζω­ῆς τῶν ἀν­θρώ­πων εὐ­χά­ρι­στα ἤ δυ­σά­ρε­στα, συ­νε­δέ­ο­ντο ἀ­πό ἀρ­χαι­ο­τά­των χρό­νων μέ τήν πα­ρά­θε­σιν τρα­πέ­ζης. Πε­ρί τήν κοι­νήν τρά­πε­ζαν οὐ μό­νον ἐ­δη­μι­ουρ­γή­θη­σαν καί ἐ­καλ­λι­ερ­γή­θη­σαν αἱ θερ­μό­τε­ραι σχέ­σεις καί οἱ ἐ­γκαρ­δι­ώ­τε­ροι δε­σμοί με­τα­ξύ τῶν ἀν­θρώ­πων ἀλ­λά καί ἀ­νε­πτύ­χθη­σαν δι­ά μέ­σου τῶν αἰ­ώ­νων ὑ­ψη­λαί φι­λο­σο­φι­καί ἔν­νοι­αι ἀ­κό­μη δέ καί θε­με­λι­ώ­δεις ἀρ­χαί λει­τουρ­γί­ας καί προ­ό­δου κοι­νω­νι­ῶν ὡς αὗ­ται τῶν ἀρ­χαί­ων ἡ­μῶν προ­γό­νων αἵ­τι­νες κα­τα­λαμ­βά­νουν ἐ­ξέ­χου­σαν θέ­σιν εἰς τήν ἱ­στο­ρί­αν τοῦ ἀν­θρω­πί­νου πο­λι­τι­σμοῦ.

Ἱ­κα­νός τυγ­χά­νει ὁ ἀ­ρι­θμός τῶν πε­ρι­πτώ­σε­ων τῶν εἰ­λημ­μέ­νων ἐκ τῆς Πα­λαι­ᾶς καί τῆς Και­νῆς Δι­α­θή­κης τῶν ἀ­να­φε­ρο­μέ­νων εἰς τήν πα­ρά­θε­σιν τρα­πέ­ζης μέ κο­ρυ­φαί­αν αὐ­τήν τῆς φι­λο­ξε­νί­ας τοῦ Ἀ­βρα­άμ συν­δυ­α­σθεί­σης μέ αὐ­τήν ταύ­την τήν εἰ­κό­να τήν συ­νῳ­δά τῇ 'Ορ­θο­δό­ξῳ θε­ο­λο­γί­ᾳ πα­ρι­στῶ­σαν ἐ­ναρ­γῶς τήν ἐν τῇ μορ­φῇ τριῶν Θε­οει­δῶν 'Αγ­γέ­λων Πα­να­γί­αν Τρι­ά­δα.

Πρός τού­τοις ἡ πα­ρά­θε­σις τρα­πέ­ζης προ­βάλ­λε­ται ὡς τύ­πος καί εἰ­κών τῆς Βα­σι­λεί­ας τῶν Οὐ­ρα­νῶν ἥ­τις συ­χνά­κις ἐμ­φα­νί­ζε­ται ὡς "Δεῖ­πνον μέ­γα" τοῦ ὁ­ποί­ου Οἰ­κο­δε­σπό­της εἶ­ναι ὁ ἴ­δι­ος ὁ Κύ­ρι­ος ὁ κα­λῶν πά­ντας νά συμ­με­τά­σχουν εἰς αὐ­τό. Αὐ­τό "τό δεῖ­πνον τό μέ­γα τοῦ Θε­οῦ" μέ τήν ἐ­σχα­το­λο­γι­κήν πλέ­ον προ­έ­κτα­σιν καί ἑρ­μη­νεί­αν πα­ρα­τί­θε­ται δι­ά τούς ἀν­θρώ­πους τοῦ Θε­οῦ τούς βι­ώ­σα­ντας κα­τά τό Ἅ­γι­ον θέ­λη­μά του καί "ἐν Κυ­ρί­ῳ ἀ­πο­θνή­σκο­ντας" οἱ ὁ­ποῖ­οι κα­τά τόν ἀ­ψευ­δῆ λό­γον τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ἀ­πο­κα­λυ­πτοῦ εἶ­ναι οἱ "μα­κά­ρι­οι οἱ εἰς τό δεῖ­πνον τοῦ γά­μου τοῦ ἀρ­νί­ου κε­κλη­μέ­νοι".

Πε­μπτου­σί­αν τοῦ ὅ­λου Δο­γμα­τι­κοῦ καί Θε­ο­λο­γι­κοῦ Συμ­βο­λι­σμοῦ τῆς ἐκ τῆς πα­ρα­θέ­σε­ως τρα­πέ­ζης ἐκ­πη­γα­ζού­σης εὐ­λο­γί­ας καί χά­ρι­τος ἀ­πο­τε­λεῖ αὐ­τή ἡ πα­ρά­δο­σις τοῦ Μυ­στη­ρί­ου τῆς Θεί­ας Εὐ­χα­ρι­στί­ας κα­τά τήν στι­γμήν τῆς πα­ρα­θέ­σε­ως τοῦ προ­σφυ­έ­στα­τα ἀ­πο­κλη­θέ­ντος Μυ­στι­κοῦ Δεί­πνου, δι­ό­τι κα­τά τήν δι­άρ­κει­αν αὐ­τῆς τῆς τρα­πέ­ζης αὐ­τός ὁ Κύ­ρι­ος ἐ­φα­νέ­ρω­σε καί ἐ­κλη­ρο­δό­τη­σεν ἡ­μῖν τήν βα­σι­λεί­αν του "κἀ­γώ δι­α­τί­θε­μαι ὑ­μῖν, κα­θώς δι­έ­θε­τό μοι ὁ Πα­τήρ μου βα­σι­λεί­αν, ἵ­να ἐ­σθί­η­τε καί πί­νη­τε ἐ­πί τῆς τρα­πέ­ζης μου ἐν τῇ βα­σι­λείᾳ μου".

Ἐν βα­θυ­τά­τῃ πε­ποι­θή­σει ὅ­τι πά­ντες ἡ­μεῖς "οἱ κύ­κλῳ τῆς τρα­πέ­ζης" ἥ παρατίθεται τῇ φιλογενεῖ χορηγίᾳ τοῦ Ὁμίλου Κολάκη καὶ Ἀντωνίου Φαράκλα εὑ­ρι­σκό­με­νοι βι­οῦ­μεν εἰ­λι­κρι­νῶς καί ἀ­νυ­πο­κρί­τως ὡς τοι­αύ­τας τὴν σχέ­σιν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν μετὰ τῆς ἐν τῇ Βασιλευούσῃ Μητρός Ἐκκλησίας, ὡς κανονικήν σχέ­σιν εἰ­λι­κρι­νοῦς καί γνη­σί­ας ἀ­γά­πης, ἀρ­ρή­κτου καί ἀ­τα­λα­ντεύ­του ἑ­νό­τη­τος καί ἐν Πνεύ­μα­τι Ἁ­γί­ῳ κοι­νω­νί­ας, ὑ­ψοῦ­μεν τό πο­τή­ρι­ον καὶ εὐ­χό­με­θα ὅ­πως τά ἔ­τη τῆς Ὑ­με­τέ­ρας λί­αν σεβαστῆς Παναγι­ό­τη­τος ὦ­σιν ὡς πλεῖ­στα, εἰ­ρη­νι­κά καί πανόλβια καί ὅ­πως ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Κύ­ρι­ος εὐ­λο­γῇ τήν πρώτην ὑπό τὸν οὐρανόν ἐν Κωνσταντινουπόλει Μητέρα Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τό εὐ­σε­βές ποί­μνι­ον Αὑτῆς δω­ρού­με­νος "πά­ντα τά ἐ­γκό­σμι­α καί ὑ­περ­κό­σμι­α ἀ­γα­θά του".


Εκτύπωση   Email