ΠΡΑΞΙΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Ι Σ
Ἔχοντες ὑπ' ὄψει:
1. Τόν Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ἄρθρ. 29 καί ἄρθρ. 37, παρ. 2.
2. Τόν ὑπ’ ἀριθ. 2 Κανονισμόν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, «Περί Ἱερῶν Ναῶν, Ἐνοριῶν καί Ἐφημερίων», ἄρθρ. 33, παρ. 2, ἄρθρ. 36 καί ἄρθρ. 37, παρ. 1 καί 2.
3. Τήν, ἀπό 29ης Δεκεμβρίου 2011, Προκήρυξιν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀναγνωσθεῖσαν ἐπ’ Ἐκκλησίας εἰς τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, τήν Κυριακήν 15ην Ἰανουαρίου 2012, ἀναρτηθεῖσαν εἰς τήν ἱστοσελίδα αὐτῆς καί δημοσιευθεῖσαν εἰς τό Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Ἰανουάριος 2012, περί πληρώσεως τῆς κενῆς θέσεως Ἐφημερίου τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λειβαδίων, πόλεως Χίου.
4. Τάς ὑποβληθείσας αἰτήσεις, πρός πλήρωσιν τῆς κενῆς Ἐφημεριακῆς θέσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λειβαδίων, καί
5. Τό θεόπνευστον κείμενον τῆς Ἁγ. Γραφῆς καί τούς πνευματοφόρους λόγους τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας, οἵτινες κατοχυροῦνται διά τοῦ ἄρθρ. 3 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,
ἀ ν α κ η ρ ύ σ σ ο μ ε ν
διά τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λειβαδίων ὡς ὑποψηφίους τῆς κενῆς Ἐφημεριακῆς θέσεως
1. τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Ἀνδρέαν Νικ. Ἀθανασόπουλον, καί
2. τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον Γεώργιον Ἀλεξάνδρ. Κατσαρόν.

Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Μαρτίου 2012
Ὁ Μητροπολίτης

+Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

Εκτύπωση   Email