Περί τελέσεως Παρακλήσεως και Θεολογικού-Αντιαιρετικού Κηρύγματος ανά 15ήμερον εις Ι. Ναόν Αγίου Γεωργίου Χατζηλουκή

         ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἀρ. Πρωτ.: 727                                                                                                                                     Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Μαΐου 2012

Ἀρ. Διεκπ.: 331

 Πρός

Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον
κ. Ἀντώνιον Καραμιχάλην
Ἐφημέριον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ταξιαρχῶν Μπατζακλῆ
Ἐνταῦθα

 Αἰδεσιμώτατε,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος, παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως ἀπό τῆς 6ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἡμέραν Τετάρτην καί ὥραν 6ην ἀπογευματικήν καί ἀνά δεκαπενθήμερον, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Χατζηλουκῆ τῆς Ἐνορίας Ταξιαρχῶν Μπατζακλῆ, τελῆτε Ἱεράν Παράκλησιν πρός τιμήν καί μνήμην τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ Νέου καί ἐν συνεχείᾳ, τῇ φροντίδι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, θά πραγματοποιῆται Θεῖον Κήρυγμα θεολογικοῦ -ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς πλουσίαν τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν πατρικῶν

 Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος


Εκτύπωση   Email