Ἀπόφασις Ἀριθ. 115.- Διορισμός τακτικῶν καί ἀναπληρωματικῶν μελῶν Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου

Ἀριθμ. Πρωτ. 2858 
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 1482
Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Δεκεμβρίου 2014
Μνήμη Μελάνης Ὁσίας

Ἀ π ό φ α σ ι ς  Ἀριθ. 115.-

Ἡμεῖς, ὁ Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος,

ἔχοντες ὑπ’ ὄψει:

Τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 4, παρ. 1 καί 2 τοῦ Κανονισμοῦ «Περί συστάσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος μέ τήν ἐπωνυμία: «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», δημοσιευθέντος εἰς τό ὑπ’ ἀριθ. 1541/21.6.2013 Φ. Ε. Κ. , τ. Β΄,

διορίζομεν

τά τακτικά καί τά ἀναπληρωματικά Μέλη τοῦ, ὑπό τήν Προεδρείαν ἡμῶν, Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὡς κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἰωάνν. Πουλιᾶς

2. Αἰδεσ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Στ. Χανδρῆς

3. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μιχ. Μουσᾶς

4. κ. Γεώργιος Κλαδιᾶς, Μαθηματικός,

5. κ. Βασίλειος Μυριαγκός, Καθηγητής Φυσικῆς Ἀγωγῆς,

6. κ. Νικόλαος Στουπάκης, Δρ. Φιλολογίας

7. κ. Μαρία Φραγκάκη, Δικηγόρος,

8. κ. Γεώργιος Ταναΐνης, Οἰκονομολόγος, καί

9. κ. Δημήτριος Μαζωνάκης, Γραμματεύς-Λογιστής.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κουντουριάδης,

3. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Λοῦρος,

4. Ἀρχιδιάκονος Νεκτάριος Κωστάλας,

5. κ. Ἰσαβέλλα Μπουρνιᾶ

6. κ. Λουκᾶς Τελλῆς, Δικηγόρος,

7. κ. Ἰουλία Γδύση – Ξυλᾶ, καί

8. κ. Ἰωάννης Χονδρέλης.

Ἡ θητεία τῶν ἀνωτέρω Μελῶν εἶναι τριετής, ἀρχομένη τήν 1ην Ἰανουαρίου 2015 καί λήγουσα τήν 31ην Δεκεμβρίου 2017.

Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Δεκεμβρίου 2014

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ


Εκτύπωση   Email