Ἀπόφασις Ἀριθ. 114.- Συγκρότησις Ἐπιτροπῆς ἀκροάσεως Ἱεροψαλτῶν (1/1/2015 - 31/12/2017)

Ἀριθμ. Πρωτ. 2861
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 1485

 

Ἀ­πό­φα­σις Ἀ­ριθ. 114

Ἔ­χον­τες ὑ­π’­ ὄ­ψει:

1. Τὰς δι­α­τά­ξεις τοῦ ἄρ­θρου 4, παρ.3 τοῦ ὑ­π’ ἀ­ριθ. 176/2006 Κα­νο­νι­σμοῦ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος «Πε­ρὶ τῶν Ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν καὶ τῆς κα­τα­στά­σε­ως αὐ­τῶν» δη­μο­σι­ευ­θέν­τος εἰς τὴν Ἐ­φη­με­ρί­δα τῆς Κυ­βερ­νή­σε­ως, φύλ­λον ὑ­π’ ἀ­ριθμ. 268/29-12-2006 (τ. Α΄) καὶ εἰς τὸ Πε­ρι­ο­δι­κὸν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», τ. 11, τοῦ μη­νὸς Δε­κεμ­βρί­ου 2006, καὶ

2. Τὸ ὑ­π’ ἀ­ριθ. Πρωτ. 8/30-12-2014 ἔγ­γρα­φον τοῦ Συλ­λό­γου Ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν Χί­ου «Ρω­μα­νὸς ὁ Με­λῳ­δός»,

ἀ π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν,

συγ­κρο­τοῦ­μεν τὴν Ἐ­πι­τρο­πὴν ἀ­κρο­ά­σε­ως Ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως, ἐκ τῶν:

1. Αἰ­δε­σι­μολ. Πρω­το­πρ. κ. Γε­ωρ­γί­ου Που­λιᾶ, Προ­έ­δρου, μὲ ἀ­να­πλη­ρω­τὴν τὸν Αἰ­δε­σιμ. Οἰ­κο­νό­μον κ. Ἰ­ω­άν­νην Κουν­του­ριά­δην.

2. κ. Ἰ­ω­α­κεὶμ Ρο­δι­νοῦ, Προ­έ­δρου τοῦ Συλ­λό­γου Ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν Χί­ου «Ρω­μα­νὸς ὁ Με­λῳ­δός», μὲ ἀ­να­πλη­ρω­τὴν τὸν κ. Δη­μή­τριον Πι­λα­βᾶν, Πρω­το­ψάλ­την.

3. κ. Σταύ­ρου Στεί­ρου, Κα­θη­γη­τοῦ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς, μὲ ἀ­να­πλη­ρω­τὴν τὸν κ. Κων­σταν­τῖ­νον Γα­νιά­ρην, Δι­πλω­μα­τοῦ­χον τοῦ ᾨ­δεί­ου Ἀμ­φιά­λης.

4. κ. Δη­μή­τριον Δη­μη­τρα­κό­που­λον, Πρω­το­ψάλ­την Ἱ. Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ Χί­ου, μὲ ἀ­να­πλη­ρω­τὴν τὸν κ. Βα­σί­λει­ον Χα­μέ­την, Πρω­το­ψάλ­την τοῦ Κα­θε­δρι­κοῦ Να­οῦ Βρον­τά­δου.

5. Προ­έ­δρου τοῦ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ Συμ­βου­λί­ου τοῦ Να­οῦ, εἰς ὅν θὰ προσ­λη­φθῆ ὁ Ἱ­ε­ρο­ψάλ­της.

Ἡ θη­τεί­α τῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς εἶ­ναι τρι­ε­τὴς ἀρ­χο­μέ­νη τὴν 1ην Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2015 καὶ λή­γου­σα τὴν 31ην  Δε­κεμ­βρί­ου 2017.

Ἐν Χί­ῳ τὴ 31η Δε­κεμ­βρί­ου 2014

Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της

+ Ὁ Χί­ου, Ψα­ρῶν καὶ Οἰ­νουσ­σῶν Μᾶρ­κος


Εκτύπωση   Email